دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آبان 1402، صفحه 1-127