فهرست داوران نشریه در سال 1400

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت/ سازمان

1

دکتر سید مهدی ابطحی

دکتری عمران - راه و ترابری/ دانشگاه صنعتی اصفهان

2

دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی

دکتری عمران - راه و ترابری/ دانشگاه اصفهان

3

دکتر حمیدرضا بابایی

دکتری توسعه اجتماعات محلی / پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

4

دکتر امیرحسین پاک شیر

دکتری مهندسی عمران- ترافیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

5

دکتر حمیدرضا ربیعی دستجردی

دکتری برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری/ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

6

دکتر ساجد راست‌بین

دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی / دانشگاه هنر اصفهان

7

دکتر اعظم السادات رضوی زاده

دکتری شهرسازی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

8

دکتر وحید زمانی

دکتری شهرسازی- طراحی شهری/دانشگاه هنر اصفهان

9

دکتر امین زینل همدانی

دکتری شهرسازی / دانشگاه شیخ بهایی

10

دکتر امیرمسعود سامانی مجد

دکتری عمران - محیط زیست / مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

11

دکتر ریحانه سادات سجاد

دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی / مدرس گروه ساختمان کالج دربی، انگلستان

12

دکتر مهدی سعدوندی

دکتری معماری / دانشگاه هنر اصفهان

13

دکتر تبسم صفی خانی

دکتری معماری / مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

14

دکتر مرضیه طبائیان

دکتری معماری / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

15 دکتر غزل فرجامی دکتری معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

16

دکتر شهاب کبیری

دکتری عمران/دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

17

دکتر احمد گلی خوراسگانی

دکتری عمران - راه و ترابری/ دانشگاه اصفهان

18

دکتر صفورا مختارزاده

دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان

19

دکتر فرهنگ مظفر

دکتری معماری - طراحی فضاهای آموزشی/ دانشگاه علم و صنعت ایران

20

دکتر همایون نورایی

دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای/دانشگاه هنر اصفهان