فهرست داوران نشریه در سال 1400

شماره نام و نام خانوادگی تخصص/تحصیلات سمت/ وابستگی سازمانی شهر کشور
1 دکتر سید مهدی ابطحی دکتری عمران - راه و ترابری دانشیار دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ایران
2 دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی دکتری عمران - راه و ترابری دانشیار دانشکده فنی  مهندسی/ دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
3 دکتر حمیدرضا بابایی دکتری توسعه اجتماعات محلی استادیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری/ جهاد دانشگاهی اصفهان اصفهان ایران
4 دکتر امیرحسین پاک شیر دکتری مهندسی عمران- ترافیک استادیار دانشکده فنی  مهندسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان لنجان ایران
5 دکتر ساجد راست‌بین دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
6 دکتر حمیدرضا ربیعی دستجردی دکتری برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران
7 دکتر اعظم السادات رضوی زاده دکتری شهرسازی  استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان کاشان ایران
8 دکتر وحید زمانی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
9 دکتر امین زینل همدانی دکتری شهرسازی- حمل و نقل شهری استادیار دانشکده هنر و شهرسازی/ دانشگاه شیخ بهایی اصفهان ایران
10 دکتر امیرمسعود سامانی مجد دکتری عمران - محیط زیست دانشیار گروه عمران/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
11 دکتر ریحانه سادات سجاد دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی مدرس گروه ساختمان/ کالج دربی انگلستان دربی انگلستان
12 دکتر مهدی سعدوندی دکتری معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
13 دکتر تبسم صفی خانی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه دانشگاه UTM مالزی  جوهور مالزی
14 دکتر مرضیه طبائیان دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
15 دکتر غزل فرجامی دکتری معماری استادیار گروه معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
16 دکتر شهاب کبیری دکتری عمران استادیار دانشکده عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
17 دکتر احمد گلی خوراسگانی دکتری عمران - راه و ترابری استادیار دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل/ دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
18 دکتر صفورا مختارزاده دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
19 دکتر فرهنگ مظفر دکتری معماری - طراحی فضاهای آموزشی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
20 دکتر همایون نورایی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران