راهنمای پاسخ به اصلاحات داوران

لطفاً پس از مطالعه اصلاحات و نکات مطرح شده توسط داوران محترم، فایل­های زیر را آماده نموده و از طریق سامانه مجله ارسال فرمایید.

  • فایل شماره 1 نامه پاسخ به نظرات داوران: در این فایل تمامی موارد مطرح شده توسط داوران، در قالب توضیحاتی (در قالب جدول مانند مثال آورده شده)، پاسخ داده شده و نحوه اعمال آنها در متن اصلی مقاله، توضیح داده شود.
  • فایل شماره 2 نحوه پاسخگویی در متن مقاله: در این فایل اصلاحات مورد نظر داوران بر روی متن اصلی اعمال شود. می­توان اصلاحات مورد نظر هر داور را با یک رنگ نشان داد و در کنار آن از روش زیر از گزینه comment استفاده کرد و توضیحات مربوط به اصلاحات را ذکر کرد.

زبانه Review/ Comment/New Comment  

نکته: هر دو فایل مذکور در دو فرمت Word و PDF بارگذاری شوند.

نکته: برای درک بهتر از نحوه پاسخگویی، دو فایل به پیوست به عنوان نمونه انجام شده ارسال شده است.

فایل 1: نامه پاسخ به نظرات داوران

فایل 2: نحوه پاسخگویی در متن