پیش از بارگذاری

ضمن تشکر از انتخاب این فصلنامه، از پژوهشگران و نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ثبت و بارگذاری مقاله،‌ اطلاعات مندرج در این راهنما را به‌دقت مطالعه و مقاله را با استانداردهای تعیین شده تنظیم نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.

 

  • چنانچه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندگان باید کتباً نماینده خود را به‌عنوان مسئول مکاتبات به دفتر نشریه معرفی کنند.(فرم تعهد نویسندگان)
  • مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و طرح‌های تحقیقاتی، ضمن اشاره به آن باید با تأیید استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی به‌عنوان نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردد.(فرم اعلام عدم وجود تعارض منافع نویسندگان)
  • برای تطبیق مقاله ارسالی با شیوه‌نامه نگارش نشریه نویسنده طبق راهنمای آماده­ سازی مقاله عمل گردد تا مقاله بدون ایراد، ارسال و در فرایند بررسی و داوری آن تأخیری به وجود نیاید. (راهنمای آماده سازی و تنظیم مقالات). چنانچه مقاله­ ای خارج از ضوابط شیوه ­نامه نگارش ارسال گردد، قبل از ارائه به سردبیر و هیأت تحریریه برگشت داده می­ شود. برای سهولت در نوشتار مقاله مطابق با فرمت مجله از نمونه قرار داده شده استفاده شود. ( نمونه قالب نوشتاری مقاله)
  • برای تنظیم ارجاع درون متنی و ارجاعات پایانی به شیوه نامه مجله مراجعه گردد. (راهنمای ارجاع دهی و تنظیم منابع)
  • در فصلنامه توسعه پایدار شهری جهت پیش گیری از سرقت ادبی از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور استفاده می‌شود و تصمیم‌گیری و پذیرش مقالات و ارسال به داوری بر عهده سردبیر است.در این راستا ارائه گواهی اصالت متن (سامانه مشابهت یاب سمیم نور) به آدرس (www.samimnoor.ir) تا حداکثر 20 درصد مشابهت الزامی است. دقت نمایید در قسمت نام سند حتماً عنوان مقاله درج گردد.