فرآیند پذیرش مقالات

فرایند ارسال تا انتشار مقالات در فصلنامه توسعه پایدار شهری به شرح زیر است:

  • ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
  • ارزیابی اولیه (حداقل 5 روز کاری)
  • ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (حداقل 10 روز کاری)
  • داوری (حداقل 40 روز کاری- در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد.)
  • ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی اصلاح شده ی مقاله) توسط نویسنده و تأیید نهایی (حداقل 30 روز کاری)
  • پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی
  • تأیید نهایی نویسنده
  • چاپ و انتشار