اهداف و چشم انداز

مجله توسعه پایدار شهری در جهت توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور و توسعه و نشر یافته‌های جدید پژوهشی مرتبط با زمینه‌های معماری (معماری منظر، مرمت، تکنولوژی و انرژی)، شهرسازی (طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری)، عمران و دیگر مباحث مربوط به توسعه پایدار شهری با اهداف زیر به صورت فصلنامه منتشر می‌شود:
 


•    دستیابی به مبانی نظری بومی و نهادینه کردن پژوهش در عرصه‌ی دانش معماری، شهرسازی، توسعه و عمران شهری، مدیریت شهری و دیگر مباحث مربوط به توسعه پایدار شهری

•    تحقق دانش به روز و کارآمد در زمینه‌های موضوعی و تخصصی مجله

•    توسعه ی تعامل میان پژوهشگران با مراکز علمی پژوهشی معماری، شهرسازی، عمران و مرمت

•    ارائه راهکارهایی برای تحقق شهر پایدار در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی

•    ارتقاء سطح کیفی مجله از طریق افزایش سطح کیفیت مقالات و عضویت متخصصین توانمند در کمیته داوران و نویسندگان

•    عضویت در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی

•    عضویت در مجامع ملی تخصصی نظیر نشریات علمی- پژوهشی کشور

•    کسب رتبه علمی- پژوهشی الف از وزارت علوم، تحقیقات و وفناوری

•    کسب امتیاز Q در ISC

•    طرح مجله در عرصه‌های بین‌المللی نظیر  ISI