فرآیند داوری مقالات

فرآیند داوری و پذیرش اولیه مقالات در فصلنامه توسعه پایدار شهری شامل دو مرحله است:

  • مرحله نخست: بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه،
  • مرحله دوم: در صورت تأیید تحریریه، داوری تخصصی توسط داوران علمی.

 در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری شده و در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را بر روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تأیید دو داور و پس از آن تأیید نهایی هیئت تحریریه، مقاله قابل انتشار است.

زمان تقریبی برای بررسی اولیه و ارزیابی مقاله در هیئت تحریریه حداقل پانزده روز کاری، و در صورت پذیرش اولیه و ارسال مقاله به داوری، حداقل زمان داوری برای مقالات ارسالی به نشریۀ توسعه پایدار شهری دو ماه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مدت زمان تقریبی فرایند ارسال تا پایان داوری حداقل دو ماه و نیم خواهد بود.

نظر داوران دربارۀ مقاله به‌صورت یکی از چهار مورد زیر بیان می‌شود:

  1. قابل پذیرش با شکل کنونی
  2. قابل پذیرش پس از انجام اصلاحات جزئی
  3. قابل پذیرش پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور (در این حالت،‌ پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده، مقاله مجدداً برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تأیید داور،‌ مقاله برای چاپ مناسب بوده و در صورتی که اصلاحات به‌درستی انجام نشده باشد و نظر داور مجدداً مبنی بر بازنگری کلی باشد، مقاله رد می‌شود).
  4. غیرقابل انتشار

 

نکته: در مواردی که نویسنده نظر داور را در مورد همه یا بخشی از اصلاحات پیشنهادی نپذیرد یا برای ایرادات وارده به مقاله جوابی قانع‌کننده داشته باشد، می‌تواند نظرات و دلایل خود را در متنی تحت عنوان «پاسخ به داوران» در صفحۀ شخصی خود در سایت مجله، در قسمت اضافه کردن فایل‌ها به دفتر مجله اعلام کند. جوابیۀ مذکور توسط هیئت تحریریه و داوران مقاله بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.