فهرست داوران نشریه در سال 1399

شماره نام و نام خانوادگی تخصص/تحصیلات سمت/ وابستگی سازمانی شهر کشور
1 دکتر سید مهدی ابطحی دکتری عمران - راه و ترابری دانشیار دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ایران
2 دکتر یوسف احمدی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
3 دکتر حمیدرضا بابایی دکتری شهرسازی- توسعه اجتماعات محلی استادیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری/ جهاد دانشگاهی واحد اصفهان اصفهان ایران
4 دکتر نسیم جعفری دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
5 دکتر امین زینل همدانی دکتری شهرسازی- حمل و نقل شهری استادیار دانشکده هنر و شهرسازی/ دانشگاه شیخ بهایی اصفهان ایران
6 دکتر امیرمسعود سامانی مجد دکتری عمران - محیط زیست دانشیار گروه مهندسی عمران/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
7 دکتر امیرحسین شبانی دکتری شهرسازی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
8 دکتر تبسم صفی خانی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه دانشگاه UTM مالزی  جوهور مالزی
9 دکتر مرضیه طبائیان دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
10 دکتر غزل فرجامی دکتری معماری استادیار گروه مهندسی معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
11 دکتر احمد گلی خوراسگانی دکتری عمران - راه و ترابری استادیار دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل/ دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
12 دکتر صفورا مختارزاده دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
13 دکتر فرهنگ مظفر دکتری معماری - طراحی فضاهای آموزشی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران