فهرست داوران نشریه در سال 1399

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت/ سازمان

1

دکتر سید مهدی ابطحی

دکتری عمران - راه و ترابری/ دانشگاه صنعتی اصفهان

2

دکتر یوسف احمدی

دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان

3

دکتر حمیدرضا بابایی

دکتری توسعه اجتماعات محلی/ پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

4

دکتر نسیم جعفری

دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی/ دانشگاه هنر اصفهان

5

دکتر امین زینل همدانی

دکتری شهرسازی/ دانشگاه شیخ بهایی

6

دکتر امیرمسعود سامانی مجد

دکتری عمران - محیط زیست/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

7

دکتر امیرحسین شبانی

دکتری شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

8

دکتر تبسم صفی خانی

دکتری معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

9

دکتر مرضیه طبائیان

دکتری معماری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

10

دکتر غزل فرجامی

دکتری معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

11

دکتر احمد گلی خوراسگانی

دکتری عمران - راه و ترابری/ دانشگاه اصفهان

12

دکتر صفورا مختارزاده

دکتری شهرسازی/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

13

دکتر فرهنگ مظفر

دکتری معماری - طراحی فضاهای آموزشی/ دانشگاه علم و صنعت ایران