فهرست داوران نشریه در سال 1401

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت/ سازمان

1

دکتر سید مهدی ابطحی دکترای عمران - راه و ترابری/ دانشگاه صنعتی اصفهان

2

دکتر شهرزاد اعتمادی دکتری معماری/ دانشگاه Sapienza  ایتالیا

3

دکتر مجتبی آراسته دکتری شهرسازی/ دانشگاه شیراز

4

دکتر  بهاره تدین دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

5

دکتر شیوا ترابی دانشجوی دکتری شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

6

دکتر محمد کاظم جباری دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان

7

دکتر مژده جمشیدی دکتری شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

8

دکتر آرزو حسینی دکتری معماری/ دانشگاه هنر اصفهان

9

دکتر الهام خدادادی دکتری معماری/ دانشگاه هنر اصفهان

10

دکتر اعظم السادات رضوی زاده دکتری شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

11

دکتر محسن رفیعیان دکتری شهرسازی/ دانشگاه یزد

12

دکتر ساناز رهروی پوده دکتری شهرسازی- طراحی شهری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

13

دکتر امیرمسعود سامانی مجد دکتری عمران - محیط زیست/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

14

دکتر ریحانه سادات سجاد دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی/ دانشگاه هنر اصفهان

15

دکتر شریفه سرگلزایی دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان

16

دکتر فاطمه فرازبخت دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان

17

دکتر غزل فرجامی دکتری معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

18

دکتر مریم فرخی دکتری شهرسازی- طراحی شهری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

19

دکتر نرگس قدسی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری/ دانشگاه هنر اصفهان

20

دکتر شهاب کریمی نیا دکتری معماری- انرژی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

21

دکتر فاطمه محمدی آیدغمیش دکتری شهرسازی/ دانشگاه تربیت مدرس تهران

22

دکتر صفورا مختارزاده دکتری شهرسازی/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

23

دکتر فروغ مدنی دانشجوی دکتری شهرسازی- طراحی شهری/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز

24

دکتر هاجر ناصری دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان

25

دکتر مهدی نیلی پور دکتری شهرسازی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز

26

دکتر مینا هرندی دکتری شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد