فهرست داوران نشریه در سال 1401

شماره نام و نام خانوادگی تخصص/ تحصیلات سمت/ سازمان شهر کشور
1 دکتر سید مهدی ابطحی دکترای عمران - راه و ترابری دانشیار دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ایران
2 دکتر شهرزاد اعتمادی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه Sapienza  ایتالیا رم ایتالیا
3 دکتر مجتبی آراسته دکتری شهرسازی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه شیراز شیراز ایران
4 دکتر  بهاره تدین دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
5 دکتر شیوا ترابی دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
6 دکتر محمد کاظم جباری دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
7 دکتر مژده جمشیدی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
8 دکتر آرزو حسینی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
9 دکتر الهام خدادادی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
10 دکتر اعظم السادات رضوی زاده دکتری شهرسازی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان کاشان ایران
11 دکتر محسن رفیعیان دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه یزد یزد ایران
12 دکتر ساناز رهروی پوده دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
13 دکتر امیرمسعود سامانی مجد دکتری عمران - محیط زیست دانشیار گروه مهندسی عمران/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
14 دکتر ریحانه سادات سجاد دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی مدرس گروه ساختمان/ کالج دربی انگلستان دربی انگلستان
15 دکتر شریفه سرگلزایی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل اصفهان ایران
16 دکتر فاطمه فرازبخت دانشجوی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
17 دکتر غزل فرجامی دکتری معماری استادیار گروه معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
18 دکتر مریم فرخی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
19 دکتر نرگس قدسی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
20 دکتر شهاب کریمی نیا دکتری معماری- انرژی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
21 دکتر فاطمه محمدی آیدغمیش دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران ایران
22 دکتر صفورا مختارزاده دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
23 دکتر فروغ مدنی دانشجوی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
24 دکتر هاجر ناصری دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
25 دکتر مهدی نیلی پور دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو تبریز ایران
26 دکتر مینا هرندی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران