هزینه های انتشار

سیاست نشریه در دریافت هزینه به صورت زیر خواهد بود:

فصلنامه توسعه پایدار شهری برای داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از زمان تأیید اولیه در هیأت تحریریه جهت ارسال به داوران تا زمان ویراستاری برای انتشار) دریافت می‌شوند.

شرح هزینه ها به ترتیب زیر می باشد: 

  • هزینه ارسال اولیه (جهت ارزیابی اولیه) 1000000ریال
  • هزینه داوری 3000000 ریال
  • هزینه ویراستاری نهایی و صفحه آرایی جهت انتشار 3500000 ریال
  • هزینه دریافت شناسه دیجیتال ملی و بین المللی 2500000
  • جمع هزینه ها 10000000 ریال

دریافت هزینه ها در مراحل مختلف نامبرده از نویسندگان دریافت خواهد شد. در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند.

 تبصره1: در صورتی که مقاله از طرف داوران مردود اعلام شود مبلغ 3000000 ریال داوری قابل بازگشت به نویسندگان نمی‌باشد.

تبصره2: چنانچه پس از ارسال مقاله به داوران، درخواست بازپس گیری مقاله از طرف نویسندگان مطرح گردد، مبلغ داوری و هزینه ارسال اولیه(معادل مبلغ 4000000 ریال) از نویسندگان دریافت خواهد گردید.