دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1402، صفحه 1-123 
ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ساحلی (مورد پژوهی: شهر ساحلی منجیل)

صفحه 53-69

10.22034/usd.2023.705537

فرزانه دهقانی گیشی؛ سوده نورمحمدی؛ میلاد بابایی الیاسی؛ نرجس سادات برکباف