بررسی و تببین پدیده تحمل اجتماعی در فضای اجتماعی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه زندگی اجتماعی شهری از طرفی با آمیختگی فرهنگ‌ها، مذاهب و قومیت‌ها روبروست و از طرفی دیگر گسترش و افزایش روابط اجتماعی میان افراد، ازاین‌رو تحمل تفاوت‌ها و ناهمگونی‌ها مسئله قابل اهمیتی محسوب می‌شود. درواقع تحمل اجتماعی با مفهوم احترام و پذیرش تنوعات، راهکاری برای تنظیم تعاملات افراد و گروه‌های متفاوت به شمار می‌آید هر آنچه باعث بهبود روابط اجتماعی شود باعث کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی شده و پیرو آن جامعه را به سمت اهداف توسعه پایدار پیش می‌برد. این تحقیق با تکیه‌بر نظریات وگت دورکیم، موتزو آدورنو و هور کهایمر انجام‌شده است. پژوهش حاضر در سال 1399-1400 باهدف تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر تحمل اجتماعی شهروندان شهر اصفهان، تعداد 461 نفر با استفاده از نرم‌افزار Gpower را از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب کرده و بعد از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه در نرم‌افزار SPSS 22 تجزیه‌وتحلیل کرده است یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای دین‌داری (308/0) و هوش فرهنگی (383/0) با متغیر تحمل اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم و بین متغیرهای اقتدارطلبی (250/0-) و تفکر قالبی (151/0-) با متغیر تحمل اجتماعی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Describing the State of Social Tolerance in the Social Space of Isfahan

نویسندگان [English]

 • Masoome Kermanshahi 1
 • ُSeyed Ali Hashemianfar 2
 • Fereydoun Vahida 3
1 PhD student in Cultural Sociology, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University,Dehghan, Iran.
2 Associate Professor of Social Sciences, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Urban social life is a mixture of cultures, religions, and ethnicities. On the other hand, due to the ever-expanding social relationships, tolerating differences and nonconformities has become a critical matter. Social tolerance, in conjunction with concepts such as respect and acceptance of diversity, is a tool for regulating the interactions of people and different groups with each other. Anything that has the potential to improve social relations will lead to improved quality of life and social health, guiding society to realize the goals of sustainable development. Based on the theories of Durkheim, Adorno, and Horkheimer, the present study aimed to describe the various social factors affecting social tolerance among citizens of Isfahan, Iran. Subsequently, 461 individuals from the target population were selected by stratified sampling utilizing the G*Power software. The collected data from the questionnaires were then analyzed using SPSS 22. The results showed a direct and significant relationship between religiosity (0.308) and cultural intelligence (0.383) with social tolerance. On the other hand, variables of authorities (-0.250) and stereotype (-0.151) showed a significant, inverse relationship with social tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Life
 • Religiosity
 • Social Tolerance
 • Cultural Intelligence
 • Authoritarianism
 • اکبر نیا، الهه سادات. (1394). رابطه دین‌داری، مدارای اجتماعی بافاصله اجتماعی در بین مسلمانان و مسیحیان شهر تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی). دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • بشیریه، حسین. (1370). پیش‌درآمدی بر تاریخ اندیشه تساهل سیاسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 26 (0)، 152-119.

https://jflps.ut.ac.ir/article_15654_8866bc896584dfc4f79887ccab151d77.pdf

 • بهشتی، سید صمد. علیزاده آرند، فاطمه وکنعانی، زهرا .(1398). تبیین جامعه‌شناختی رابطه هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج. پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 8(9)، 106-87.

http://doi.org/10.22108/srspi.2020.121070.1489

 • بهمن پور، ثریا. (1378). رابطه نشانگان فرهنگی بر بردباری اجتماعی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی). دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
 • بیکر، ترزال.(1377). نحوه‌ی انجام تحقیقات اجتماعی(ترجمه‌ هوشنگ نایبی). تهران: انتشارت روش.
 • پاک زمان قمی، محمدامین و نیازی، محسن.(1400). بازبینی رابطه دین‌داری ونامداراگری موردمطالعه: شهر کاشان. علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، 9 (2)،153-188.

https://doi.org/10.22081/jiss.2021.60072.1765

 • حسین زاده خانگاهی، معصومه. (1389). بررسی مدارا گری در بین دانشجویان دانشگاه گیلان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی). دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.
 • دهقانی، حمید. (1398). تیپولوژی مناطق 15 گانه شهری اصفهان با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی محله‌های فوق بدخیم. جامعه‌شناسی کاربردی، 30 (2)، 136-117.

https://doi.org/10.22108/jas.2018.112690.1472

 • زالی زاده، محسن. علی پور، احمد و زالی زاده، مسعود. (1393). پیش‌بینی ابعاد مدارای اجتماعی بر اساس سبک‌های هویت شناختی، اجتماعی در دانشجویان. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی،4 (15)،72-57.

 https://www.magiran.com/volume/97746

 • سادا ژاندرون، ژولی. (1382). تساهل در تاریخ اندیشه غرب (ترجمه عباس باقری). تهران: نشر نی.
 • فارسی، ویدا. (1390). بررسی میزان برخورداری کتاب‏های تعلیمات دینی دوره راهنمایی از مؤلفه‌های مدارا (پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش‌وپرورش). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران.
 • فکوهی، ناصر. (1383). انسان‌شناسی شهری. تهران: نشر نی
 • کانرتون، پل. (1385). جامعه‌شناسی انتقادی (ترجمه حسن چاوشیان). تهران: انتشارات اختران.
 • مدنی پور، علی.(1379). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی (ترجمه فرهاد مرتضایی). تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 • معاونت برنامه‌ریزی و توسعه انسانی. (1398). آمارنامه شهر اصفهان. اصفهان: سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان.
 • Berggren, N. & Nilsson, T. (2014). Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance. Research Institute of Industrial Economics. 43 (2), 371-389. 1-38.

https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.02.005

 • Corcoran, K. & Pettinicchio, D. & Robbins, B. (2012). Religion And the Acceptability of white- collar crime: Across-National Analysis, Journal for the scientific study of Religion. 51 (3),542-567.

https://www.jstor.org/stable/41681810

 • Dunn, K. (2014). Authoritarianism and Intolerance Under Autocratic and Democratic Regimes. Journal of Social and Political Psychology, 2(1), 220-241.

https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/4787/4787.html

 • Goldschmidt, V. (1973). Social Tolerance and Frustration: An Analysis of attitudes toward criminals in a changing arctic town. International Journal of Sociology. 3 (3/4), 147-163.

https://www.jstor.org/stable/20629664

 • Goodland, R. (2002). Sustainability human, social, economic and environmental. Social Science.(6), 220-225.

https://www2.econ.iastate.edu/classes/tsc220/hallam/TypesOfSustainability.pdf

 • Hare, W. (1976). “The Open Minded Teacher. Teaching Politics. 5(1),25-32.

https://www.members.tripod.com/william_hare/

 • Herslund, L. & Mguni, P. (2019). Examinig urban Water Management practices-Challenges and possibilities for transitions to sustainable urban water management in Sub-Saharan cities.Sustainable Cities and Society. (48),101573.

https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101573

 

 • Ihara, R. & Yamamoto, Sh. (2016). Role of tolerance in communication with diverse people. Western Regional Science Association.56(1), 191-202.

https://doi.org/10.1007/s00168-015-0730-9

 • Janmaat, J. G. & Keating, A. (2019). Are today’s youth more tolerant? Trends in tolerance among young people in Britain. Ethnicities, 9(19), 44-65.

https://doi.org/ 10.1177/1468796817723682

 • Kim, J. & Zhong, Y. (2010). Religion and Political Tolerance in South korea. East Asia.(27), 187-203.

https://doi.org/10.1007/s12140-010-9112-1

 • King, P. (1976). Toleration, London, George Allen and Er Unwin.
 • Kokarevich, M. N. & Sizova, N. Z. (2015). Model of Tolerance of Intercultural Communication. Procedia-Social and Behavioral Sciences. (166), 621- 625.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.584

 • Mutz, D. (2002). Cross-cutting social networks: testing democratic theory in practice. American political science review, 96(1), 26-111.

https://www.jstor.org/stable/3117813

 • Nizah, M. A. M. (2015). On Malaysia’s ethnic tolerance: A study of two cities. Research Journal of Applied Sciences, 10(8), 294-297.

https://doi.org/10.36478/rjasci.2015.294.297

 • Phelps, E. (2004). White Students Attitudes towards Asian American Students at the University of Washington: a Study of Social Tolerance and Cosmopolitanism, Dissertation, New York University.
 • Voget, W. P. (1997). Tolerance and education: Learning to live with diversity and difference. Thousand Oaks, CA: Sage.