سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان از مؤلفه‌های کیفیت زندگی در شهرهای کوچک اندام؛ (مورد پژوهی: شهر لوشان در استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دکتری شهرسازی، مدرس مدعو گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، گروه مدیریت شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان از مؤلفه‌های کیفیت زندگی در شهر لوشان و ارائه راهکارهایی مناسب در جهت ارتقای آن است. پژوهش حاضر بر مبنای روش، توصیفی – تحلیلی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. شیوه گردآوری داده‌ها، مطالب اسنادی - کتابخانه‌ای (کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها) و برداشت‌های میدانی (پرسش‌نامه) بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنین شهر لوشان تشکیل داده‌اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 373 نفر محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه از آزمون‌های میانگین وزنی ساده، تی تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی در شهر لوشان در سطحی نامطلوب از سوی شهروندان ارزیابی گشته است و به‌طور کل میزان رضایت شهروندان از مجموع شاخص‌های موردبررسی کمتر از میانه (میانه نظری= ۳) است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد سطح معناداری بین رضایت کلی از کیفیت زندگی و شاخص‌های (اقتصادی، کالبدی خدماتی، محیط‌زیست، اجتماعی-فرهنگی و مدیریت شهری)، از همبستگی بالایی وجود دارد که این بیانگر یک رابطه خطی مثبت قوی میان آن‌ها است. ازاین‌رو بیشترین میزان همبستگی در شهر لوشان بین کیفیت زندگی شهری و متغیر کالبدی-خدماتی و همچنین بین کیفیت زندگی شهری و زیست‌محیطی با ضریب همبستگی مشابه ۷۸۴/۰ می‌باشد. این بدان معناست که با افزایش میزان کیفیت محیط کالبدی-خدماتی و زیست‌محیطی، کیفیت زندگی در این شهر نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Level of Satisfaction of Citizens with the Components of the Quality of Life in the Small Size Towns; (Lowshan City in Guilan Province)

نویسندگان [English]

 • Milad Babaei Eliasi 1
 • Narges Ghodsi 2
 • Alireza Rahmani 3
 • Mohammad Ghmbari Hamedani 4
1 M.Sc in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Ph. D in Urban planning, Lecturer of Architecture & Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Master's student in Urban Management, Department of Urban Management, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 M. Sc in Urban Design, Department of Urban Planning, Faculty of Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to measure the level of citizens' satisfaction with the components of the quality of life in Lowshan city and provide appropriate solutions to improve it. The current research is based on the method, descriptive-analytical and based on the purpose of applied studies. The method of data collection was document-library materials (books, articles and theses) and field observations (questionnaire). The statistical population of the research is made up of all the residents of Lowshan city, and the number of samples was calculated using Cochran's formula to be 373 people. To analyze the data from the questionnaire, simple weighted average tests, one-sample t-test and Pearson's correlation coefficient were used in the SPSS software environment. The results of the research showed that the quality of life in the city of Lowshan has been evaluated at an unfavorable level by the citizens, and in general, the satisfaction level of the citizens is lower than the average (theoretical average = 3). Also, the results of the Pearson correlation coefficient test showed that there is a significant level of high correlation between overall satisfaction with the quality of life and indicators (economic, physical, service, environment, socio-cultural and urban management), There's a high correlation which indicates a positive linear connection between them. Therefore, the highest correlation in Lowshan city is between the quality of urban life and the physical-service variable, as well as between the quality of urban life and the environment, with a similar correlation coefficient of 0.784. This means that with the increase in the quality of the physical-service and environmental environment, the quality of life in this city will also increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Satisfaction
 • Small Size Towns
 • Lowshan City
 • ابراهیم‌زاده اسمین، حسین و کاربخش، حسن. (۱۳۹۶). ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقه یک شهر زاهدان. جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، ۷ (۳)، ۷-۲۰.

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1396.7.3.1.5

 • اجزاء شکوهی، محمد و کمانداری، محسن. (1394). سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه‌ چهار شهر کرمان. مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 5(14)، 25-52.

https://urb.dehaghan.iau.ir/article_642837.html

 • پاشا زاده، اصغر و جلالیان، حمید. (۱۳۹۷). سنجش رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر گرمی. علمی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۳ (۱)، ۱۴۵-۱۶۱.

https://jshsp.rasht.iau.ir/article_540509.html

 • پوراحمد، احمد. فرجی ملایی، امین. عظیمی، آزاده و لطفی، صدیقه. (۱۳۹۱). تحلیل طبقه‌بندی کیفیت زندگی شهری با روش SAW. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۴۴ (۴)، ۲۱-۴۴.

https://doi.org/10.22059/JHGR.2013.29382

 • پور طاهری، مهدی. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و فتاحی، احدالله. (۱۳۹۰). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی استان لرستان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۴۳ (۲)، ۱۳-۳۱.

https://jhgr.ut.ac.ir/article_24492.html

 • چاره‌جو، فرزین و احمدی، عاطفه. (۱۳۹۹). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه‌نشین شهر سنندج. فصلنامه علمی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۵ (۲)، ۴۸۳-۴۹۸.

https://jshsp.rasht.iau.ir/article_672846.html

 • حاتمی نژاد، حسین. زیاری، کرامت‌الله. پارسا، شهرام و حاجی، مهسا. (۱۳۹۷). ارزیابی کیفیت زندگی در محله سیروس تهران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۰ (۳)، ۵۱۳-۵۳۵.

https://doi.org/10.22059/JHGR.2017.33919.1006519

 • حاتمی، مجتبی. سلیمانی، حسین. گندمکار، امیر و صابری، حمید. (۱۳۹۹). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر ابرکوه. جغرافیا و توسعه فضای شهری، ۷ (۱)، ۳۵-۵۳.

https://jgusd.um.ac.ir/article_39544.html

 • حسینقلی زاده، علی. جلوخانی نیارکی، محمدرضا. ارگانی، میثم و حسینی، علی. (۱۴۰۰). تحلیل کیفیت زندگی شهری در محلات شهری با تأکید بر رویکردهای روش‌شناسی تطبیقی مکانی (مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران). شهر پایدار، ۴ (۴)، ۳۵-۵۲.

https://www.jscity.ir/article_142568.html

 • رحمانی، آرش و نظری، ولی‌الله. (۱۳۹۵). ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تاکستان). پژوهش اجتماعی، ۸ (۳)، ۸۷-۱۰۴.

https://jsr.riau.ac.ir/article_284.html

 • رهنمایی، محمدتقی. فرجی ملایی، امین. حاتمی‌نژاد، حسین و عظیمی، آزاده. (۱۳۹۱). تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر. جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای، ۲ (۵)، ۴۹-۷۶.

https://doi.org/10.22111/GAIJ.2012.886

 • زیاری، کرامت‌الله و رفیعی مهر، حسین. (۱۳۹۶). ارزیابی کیفیت زندگی شهری بافت حاشیه‌نشین (مورد شناسی: محله حصار همدان). جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، ۷ (۲۳)، ۱۹۹-۲۱۴.

https://doi.org/10.22111/GAIJ.2017.3233

 • سلیمی راد، سعیده. کریمیان بستانی، مریم و انوری، محمود رضا. (۱۴۰۰). ارزیابی و تحلیل مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ۱۲ (۱)، ۲۵۵-۲۶۷.

https://www.magiran.com/paper/2369333

 • سنایی مقدم، سروش. رحمانی، بیژن. و پگاه، مرید‌ السادات. (۱۳۹۹). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی کهکیلویه و بویراحمد). علمی مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۵ (۴)، ۱۰۴۹-۱۰۶۸.

https://jshsp.rasht.iau.ir/article_678480.html

 • شماعی، علی. فخری پورمحمدی، افسانه و زنگانه، احمد. (۱۳۹۶). ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۱ شهرداری تهران). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵ (۳)، ۳۵۷-۳۷۹.

https://doi.org/10.22059/JURBANGEO.2017.222763.624

 • فهیمی، شهرام. زالی، نادر و موسوی، میر سعید. (۱۴۰۱). بررسی اولویت‌های اجرایی در ارتقاء کیفیت زندگی کلان‌شهر رشت. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۷ (۲)، ۴۲۱-۴۳۴.

https://jshsp.rasht.iau.ir/article_691709.html

 • قانعی، محبوبه. و اسماعیل‌پور، نجما و سرائی، محمدحسین. (۱۳۹۶). سنجش کیفیت زندگی در محلات شهری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی (مطالعه موردی: محله قلعه شهر بافق). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۸ (۲۸)، ۲۱-۴۴.

https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_2333.html

 • قدیری، محمود. حکمت‌نیا، حسن و سیف الهی، مریم. (۱۴۰۰). تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کوهبنان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۳ (۲)، ۴۰۹-۴۲۶.

https://doi.org/10.22059/JHGR.2020.258930.1007714

 • فرخیان، فروزان و مایدزاده، هدا. (۱۳۹۹). تأثیر فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی شهروندان در کلان‌شهر اهواز. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۱۱ (۴۱)، ۲۳-۳۶.

https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_3970.html

 • مشکینی، ابوالفضل. حبیبی، کیومرث. رحیمی کاکه جوب، آرمان و عبدی، محمد حامد. (۱۳۹۵). مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محله جدید ظفریه و محله قدیمی قطارچیان سنندج). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۴۸ (۲)، ۲۶۳-۲۷۶.

https://doi.org/10.22059/JHGR.2016.51266

 • معروف نژاد، عباس. (1399). ارزیابی عملکرد شاخص‌های کیفیت زندگی (مطالعه موردی: منطقه دو شهری بندر ماه‌شهر). جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 10(41)، 922-944.

https://www.jgeoqeshm.ir/article_166004.html

 • مهندسان مشاور بعد تکنیک. (۱۳۹۴). طرح جامع تفصیلی، شهر لوشان.
 • Baiju, R. M. & Peter, E. L. B. E. & Varghese, N. O. & Sivaram, R. (2017). Oral health and quality of life: current concepts. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 11(6), 21-26.

https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/25866.10110

 • Flokova, L. & Hubelova, D. & Kozumplikova, A. & Caha, J. & Janosikova, L. (2023). Multi – perspective quality of life index urban development analysis, example of the city of Brno. Czech Republic. Cities, 137, 1-12.

https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104338

 • Han, J. & Liang, H. & Hara, K. & Uweasu, M. & Dong, L. (2018). Quality of life in Chinas largest city, Shanghai: A 20 year subjective and objective composite assessment. Journal of Cleaner Production, 173, 135-142.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.097

 • Ouyang, Z. & Gursoy, D. & Chen, K.CH. (2019). Its all about life: Exploring the role of resident’s quality of life perceptions on attitudes toward a recurring hallmark event over time. Tourism Management, 75, 99-111.

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.04.032

 • Mamirkulova, G. & Mi, J. & Abbas, J. & Mahmood, SH. & Mubeen, R. & Ziapour, A. (2020). New Silk Road infrastructure opportunities in developing tourism environment for resident’s better quality of life. Global Ecology and Conservation, 24, 1-19.

https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01194

 • McCrea, R. & Shyy, T.K. & Stimson, R. (2006). What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life? Applied Research in Quality of Life, 1(1), 79–96.

https://doi.org/10.1007/s11482-006-9002-2

 • Morais, P. & Camanho, A. (2011). Evaluation of performance of European cities with the aim to promote quality of life improvements. Omega, 39(4), 398-409.

https://ideas.repec.org/a/eee/jomega/v39y2011i4p398-409.html

 • Rahman, T. & Mittelhammer, R. C. & Wandschneider, P. (2005). Measuring the Quality of Life across Countries: A Sensitivity Analysis of Well-being Indice” s. Wider Internasional Conference on Inequality. Poverty and Human well-being. May 30-31, Helsinki, Finland.
 • OECD. (2017). How life? Measuring Well-being. OECD publishing. Paris.

https://doi.org/10.1787/how_life-2017-en 

 • Oktay, D. & Rustemla, A. (2010). Measuring the quality of urban life and neigh boarhound satisfaction: Findings from Gazimagusa (Famagusta) Area study international. journal of social sciences and humanity studies, 2(2), 27-37.

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsshs/issue/26224/276238 

 • Shi, T. & Zhu, W. & Fu, S. (2021). Quality of life in Chinese Cities. China Economic Review, 69, 1-42.

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3764334

 • Uysal, M. & Sirgy, M.J. & Woo, E. & Kim, H. (2016). Quality of life (QOL) and well-being research in tourism, Tourism Manag. 53, 244-261.

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.013

 • Vaughan, B. (2000). Punishment and Conditional Citizenship. Sage Journals, 2(1), 23-39.

https://doi.org/10.1177/14624740022227845

 • Weziak-Białowolska (2016). Quality of life in cities Empirical evidence in comparative European perspective. Cities, 58, 87-96.

https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.05.016