موضوعات = معماری
شناسایی ترجیحات ویژگی‌های فضایی در خانه‌های آپارتمانی شهر بندرعباس با تأکید بر تجربه زیسته ساکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/usd.2023.708021

مهدی اصغرخواه فرخانی؛ بهرام شاهدی؛ محسن افشاری؛ سیده پوراندخت سعادتی


مقایسة تطبیقی اصول سازمان‌دهی کالبد فضایی تیمچه‌های بازار تاریخی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/usd.2023.708022

سمیه پهلوان؛ حسین سلطان زاده


مروری بر شیشه‌ی پنجره‌های ساختمان با عملکرد بالا در انتقال حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22034/usd.2024.2024042.1219

ساجده کریمیان؛ یوسف گرجی مهلبانی


شناخت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر ارتقا کیفیت زندگی معلولین جسمی _ حرکتی در بناهای عمومی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/usd.2024.2018747.1175

زیبا همدانیان؛ ساناز رهروی پوده


شناسایی و ارزیابی ویژگی‌های کالبدی/ عملکردی مسکن قابل استطاعت پایدار (قیاس تطبیقی 7 نمونه مطالعاتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22034/usd.2024.2013692.1146

عبدالمحمد مقتدایی راد؛ علی غفاری؛ نداسادات صحراگرد منفرد


راهکارهای طراحی فضای باز آموزشی کودکان بر مبنای ارزیابی و تحلیل نیازهای دختران و پسران 3-6 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22034/usd.2024.2019021.1178

ریحانه سادات طباطبایی یگانه؛ مینو شفائی؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور


تبیین نقش فضاهای ساخته شده بر میزان اجتماع‌پذیری فضاهای باز مدارس (نمونه‌های موردی: جدگال، حق پناه، نورمبین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22034/usd.2024.2022429.1211

رسا مرادی؛ حسین سلطان زاده؛ مهرداد متین؛ محمد محمدزاده دوگاهه


فلسفۀ تاریخ معماری اسلامی در نگرش شرق‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/usd.2024.2023211.1216

مرضیه ثابت اقلیدی؛ احد نژادابراهیمی؛ لیلا مدقالچی


بازشناسی نقش کالبد خانه های تاریخی اصفهان در ارتقای تعاملات اجتماعی ساکنان، با تکیه‌بر تجربه زیسته افراد

دوره 4، شماره 13، بهمن 1402، صفحه 23-41

10.22034/usd.2023.709608

پژمان ناظری نائینی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ محسن افشاری؛ نرگس کشتی آرا


استراتژی و کاربردهای نانو مواد هوشمند برای پوسته‌های ساختمانی سازگار با اقلیم

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 23-38

10.22034/usd.2023.703252

حمیدرضا بنی انصاری؛ اعظم السادات رضوی زاده؛ معصومه فیروزی


معماری احیاکننده در ارتقای کیفیت مسکن و بافت فرسوده در ایران

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 93-112

10.22034/usd.2023.704580

امیرپژمان درویش؛ بهروز منصوری؛ مهرداد جاویدی نژاد