موضوعات = معماری
شناسایی ترجیحات ویژگی‌های فضایی در خانه‌های آپارتمانی شهر بندرعباس با تأکید بر تجربه زیسته ساکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/usd.2023.708021

مهدی اصغرخواه فرخانی؛ بهرام شاهدی؛ محسن افشاری؛ سیده پوراندخت سعادتی


مقایسة تطبیقی اصول سازمان‌دهی کالبد فضایی تیمچه‌های بازار تاریخی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/usd.2023.708022

سمیه پهلوان؛ حسین سلطان زاده


استراتژی وکاربردهای نانو مواد هوشمند برای پوسته‌های ساختمانی سازگار با اقلیم

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 23-38

10.22034/usd.2023.703252

حمیدرضا بنی انصاری؛ اعظم السادات رضوی زاده؛ معصومه فیروزی


معماری احیاکننده در ارتقای کیفیت مسکن و بافت فرسوده در ایران

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 93-112

10.22034/usd.2023.704580

امیرپژمان درویش؛ بهروز منصوری؛ مهرداد جاویدی نژاد