تبیین مؤلفه‌های اثرگذار بر کاهش آلودگی‌ هوا در محله‌های مسکونی شهر تهران با تأکید بر جداره‌های سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد. ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها منجر به تخریب محیط‌زیست در جهت رفع نیاز شهروندان شده ­است. زندگی شهری مبتنی بر صنعت سبب ایجاد آلاینده‌ها و افزایش آلودگی هوا در شهرها شده است. یکی از رویکردهای مهم در حوزۀ معماری و شهرسازی توجه به طبیعت به‌مثابه الگو و راهکاری برای تعدیل مشکلات زیست‌محیطی است. در این خصوص جداره‌های سبز می­ تواند هم‌زمان با تأمین فضای سبز موجب کاهش آلودگی هوا در مقیاس خرد شود. لذا، شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر کاهش آلودگی‌ هوا با بهره ­گیری از جداره‌های سبز حائز اهمیت است که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. این مقاله به لحاظ روش‌شناسی ترکیبی و به لحاظ هدف توسعه‌ای-کاربردی است. جامعه آماری متخصصین و کارشناسان معماری است که در حوزه پژوهش، طراحی و اجرای پروژه­های معماری سبز تبحر دارند و حجم نمونه نیز برابر 20 نفر به‌صورت سیستماتیک و هدفمند مورد مصاحبه قرارگرفته شدند. روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA2020 بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جداره‌های سبز بر 8 مقوله اصلی «تعادل دما و رطوبت»، «تهویه هوا»، «تنوع زیست‌محیطی»، «خرد اقلیم»، «افزایش راندمان منابع انرژی ساختمان»، «جذب ناخالصی‌ها و ذرات معلق هوا»، «ارتقا کیفیت محیط‌زیست» و «ریه‌های تنفسی» اثر می‌گذارد که در قالب یک مدل نهایی به همراه مؤلفه ­های اثرگذار بر آن­ها ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Factors Affecting the Reduction of Air Pollution in Residential Neighborhoods of Tehran with an Emphasis on Green Walls

نویسندگان [English]

 • Milad Karimian Shamsabadi 1
 • Mansour Yeganeh 2
 • Elham Pourmahabadian 3
1 Ph.D Student of Architecture, Faculty of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University , Iran.
3 Assistant Professor of Architecture , Department of Architecture & Urban Plannin, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urbanization phenomenon and cities population growth have led to the destruction of the environment in order to meet the needs of citizens. Urban life based on industry has created pollutants and increased air pollution in cities. One of the important approaches in the field of architecture and urban planning is to pay attention to nature as a model and a solution for adjusting environmental problems. In this regard, green walls can reduce air pollution on a small scale at the same time as providing green space. Therefore, it is important to identify the factors affecting the reduction of air pollution by using green walls, which is the main goal of this research. This paper is done through mixed methodology by developmental-applicative purpose. The statistical population is 20 architectural specialists and experts proficient in the field of research, design and implementation of green architecture projects who were systematically and purposefully interviewed. The research method was based on content analysis using MAXQDA2020 software. The results of the research indicate that green walls are effective in 8 main categories: "temperature and humidity balance", "air ventilation", "environmental diversity", "micro climate", "increasing the efficiency of building energy resources", "absorption of impurities and airborne particles", "enhancement of environmental quality" and "respiratory lungs” presented in the form of a model along with the components affecting them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air Pollution
 • Green Walls
 • Residential Neighborhoods
 • MAXQDA2020 Software
 • Tehran City
 • آزموده، مریم. (1401). شبیه‌سازی عملکرد جداره‌های سبز بر تغییرات دما در فضای باز شهری: نمونه موردی دیوار سبز سنتی در خیابان شهید موسوی تهران. مهندسی و مدیریت ساخت، 7(1)، 16-21.

https://www.jecm.ir/article_156397.html

 • آزموده، مریم، و حیدری، شاهین. (1396). تأثیر دیوارهای سبز شهری بر کاهش دمای خرد اقلیم‌ها و اثر جزیره گرمایی شهری. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 19 (ویژه‌نامه شماره 5)، 597-606.

https://jest.srbiau.ac.ir/article_11398.html

 • آزموده، مریم، و حیدری، شاهین. (1393). اندازه‌گیری کمّی میزان جذب آلاینده‌های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 16 (1)، 370-361.

https://journals.srbiau.ac.ir/article_8266.html

 • بهاروند، محمد، و صفی خانی، تبسم. (1397). بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های سبز عمودی (نماهای سبز). معماری سـبز، 13(2)، 11-1.

https://ensani.ir/fa/article/390789.html

 • حسینی، سید حسین، بختیاری، پویا، و نصرالهی، نازنین. (1398). بررسی پراکنش آلودگی در دره‌های شهری با رویکرد جهت‌گیری باد و استقرار درختان: نمونه موردی، بافت شهری اصفهان. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 21(2)، 241-254.

https://jest.srbiau.ac.ir/article_13966.html

 • حسینی، سید حسین، صالحی، علی، و شکری، الهام. (1395). مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و بام سبز برافزایش سرعت باد و پراکنش آلاینده‌ها در دره‌های شهری با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. سلامت و محیط‌زیست، 9(3)، 410-397.

https://ijhe.tums.ac.ir/article-1-5667-fa.html

 • خداکرمی، جمال، نوری، شهلا، و منصوری، رضا. (1399). تأثیر فرم هندسی ساختمان‌های بلند بر پراکنش ذرات معلق و آلودگی هوا در محیط پیرامون آن‌ها. نقش‌جهان - مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی، ۱۰ (۳)،۲۰۳-۱۹۳.

http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-41481-fa.html

 • شرکت کنترل کیفیت هوا. 1402. وضعیت آلودگی هوا به لحاظ آلاینده و به تفکیک روز از ابتدای سال 1401 تا خرداد 1402. دسترسی در خردادماه 1402.

https://airnow.tehran.ir/home/AQIArchive.aspx

 • شمسی‌پور، علی‌اکبر، و امینی، ژوان. (1392). شبیه‌سازی الگوی پراکنش CO با مدل خرد اقلیمی Envi-met در مسیر آزادی تهران‌پارس، جغرافیا و مخاطرات محیطی، 2(7)، 85-103.

https://doi.org/10.22067/GEO.V0I0.23588

 • عیدیان، سمیه. (1400). بررسی الگوی ساخت شهر پایدار با تکیه‌بر معماری سبز و فناوری‌های نوین. هنر مدیریت سبز، 1(2)، 81-108.

 https://doi.org/10.30480/agm.2021.3595.1013

 • مشفقی، وحید و یوسفیان، سمیرا. (1400). ارزیابی تأثیر تغییرات الگوهای کاربری اراضی و ساختار کالبدی شهر بر تغییرات مکانی آلاینده‌های هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 23 (8)، 222-209.

https://doi.org/10.30495/jest.2020.47090.4811

 • میرکتولی، جعفر، حسینی، علی، رضایی­نیا، حسن، و نشاط، عبدالحمید. (1391). آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‌های فازی (مطالعه موردی: شهر گرگان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی)، 44(79)، 33-54.

 https://sid.ir/paper/139188/fa

 • Abrantes, P., Fontes, I., Gomes, E., & Rocha, J. (2016). Compliance of land cover changes with municipal land use planning: Evidence from the Lisbon metropolitan region (1990–2007). Land use policy, 51, 120-134.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.10.023

 • Assimakopoulos, M. N., De Masi, R. F., de Rossi, F., Papadaki, D., & Ruggiero, S. (2020). Green wall design approach towards energy performance and indoor comfort improvement: A case study in Athens. Sustainability, 12(9), 3772.

http://dx.doi.org/10.3390/su12093772

 • Hadba, L., Mendonça, P., & Silva, L. T. (2017). Green walls an efficient solution for hygrothermal, noise and air pollution control in the buildings. Living and Sustainability: An Environmental Critique of Design and Building Practices, Locally and Globally. AMPS, Architecture_MPS.

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/45971

 • Jerrett, M., Arain, A., Kanaroglou, P., Beckerman, B., Potoglou, D., Sahsuvaroglu, T., Morrison, J. & Giovis, C. (2005). A review and evaluation of intraurban air pollution exposure models. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 15, 185-204.

https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500388

 • Karra, S., Malki-Esphtein, L., & Neophyton, M. (2011). The Dispersion of Traffic Related Pollutants Across a non Hemogeneous Street Canyin, Environmental Sciences, 4, 25-34.

https://doi.org/10.1016/j.proenv.2011.03.004

 • Manso, M., & Castro-Gomes, J. (2015). Green wall systems: A review of their characteristics. Renewable and sustainable energy reviews, 41, 863-871.

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.203

https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110111

 • Pugh, Thomas A. M., Robert MacKenzie, A., Duncan Whyatt, J., & Nicholas Hewitt, C. (2012). Effectiveness of Green Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban Street Canyons. Environmental Science & Technology, 46(14), 7692–7699.

https://doi.org/10.1021/es300826w

 • Qin, H., Hong, B., & Jiang, R. (2018). Are green walls better options than green roofs for mitigating PM10 pollution? CFD simulations in urban street canyons. Sustainability, 10(8), 2833.

https://www.researchgate.net/publication/326954998

 • Radić, M., Dodig, M. B., & Auer, T. (2019). Green Facades and Living Walls—A Review Establishing the Classification of Construction Types and Mapping the Benefits. Sustainability, 11(17), 4579.

https://www.researchgate.net/publication/335353152

 • Ragheb, A., El-Shimy, H., & Ragheb, G. (2016). Green architecture: A concept of sustainability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216, 778-787.

https://www.researchgate.net/publication/291419457

 • Srbinovska, M., Andova, V., Mateska, A. K., & Krstevska, M. C. (2021). The effect of small green walls on reduction of particulate matter concentration in open areas. Journal of Cleaner Production, 279, 123306.

https://www.researchgate.net/publication/343543435

 • Tariq, A., & Afzal, M. (2021). Green walls for improving air quality in urban areas: A review of the physiological and biochemical mechanisms. Journal of Environmental Management, 297, 113334.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113334

 • Viecco, M., Jorquera, H., Sharma, A., Bustamante, W., Fernando, H. J., & Vera, S. (2021). Green roofs and green walls layouts for improved urban air quality by mitigating particulate matter. Building and Environment, 204, 108120.

http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108120

 • Wesołowska. M., & Laska, M. (2019). The use of green walls and the impact on air quality and life standard. International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE19),

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911600096

 • Wood, A., Bahrami, P., & Safarik, D. (2014). Green walls in high-rise buildings: An output of the CTBUH sustainability working group. Images Publishing.
 • Worldbank data. 2023. Access on 08.06.2023.

https://data.worldbank.org/country/IR

 • Yeganeh, M. (2015). Educating designing an architectural model based on natural principles and criteria. International Conference on New Perspectives in Science Education. Edition 3.

https://conference.pixelonline.net/NPSE/prevedition.php?id_edition=4

 • Zhong, J. (2015). Modelling air pollution within a street canyon. D. thesis, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, College of Life & Environmental Sciences, University of Birmingham.

https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/6491/1/Zhong16PhD.pdf