کلیدواژه‌ها = مسکن
معماری احیاکننده در ارتقای کیفیت مسکن و بافت فرسوده در ایران

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 93-112

10.22034/usd.2023.704580

امیرپژمان درویش؛ بهروز منصوری؛ مهرداد جاویدی نژاد


رهنمون‌های طراحی جهت ارتباط با طبیعت در مسکن معاصر با رویکرد پایداری زیست‌محیطی

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 59-72

نفیسه یاری بروجنی؛ مهدی سعدوندی؛ آرمین بهرامیان