دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آبان 1400، صفحه 1-92 
تعیین اولویت‌های توسعه ی درون‌زا در شهر گرگان با استفاده از اصول رشد هوشمند

صفحه 83-92

جمیله توکلی نیا؛ مجتبی برغمدی؛ مظاهر طیبی؛ محمود ستایش مهر