دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1400، صفحه 1-81 
ارزیابی تاب‌آوری اقلیمی در بعد کالبدی(مطالعه موردی: محله نقش‌جهان، اصفهان، ایران)

صفحه 53-63

الهام قاسمی؛ مهدی سلیمانی؛ محمد جزینی؛ زهره سرلکی؛ امیرمهدی حاجیان