سنجش رضایت از خدمات پیاده راه‌ها به‌عنوان یک فضای شهری با کمک ‏روش‌های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری (موردمطالعه: پیاده راه ولیعصر تبریز)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تبریز)، تبریز، ایران‏

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد اسکو)، اسکو، ایران.‏

چکیده

سطح خدمات عابران پیاده یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای ارزیابی تسهیلات و خدمات ارائه شده در پیاده راه‌ها است. بااین‌حال، تحقیقات امروزی نشان می‌دهد که ویژگی‌های کیفی نیز می‌تواند به برآورد سطح خدمات ارائه شده که توسط پیاده‌روی کنندگان درک می‌شود، کمک کند. ادراکات و انتظارات پیاده­روی کنندگان در مورد سطح خدمات ­پیاده­راها و پیاده ­روها خیلی مهم است، زیرا سطح خدمات ارائه شده در میزان رضایت عابران تأثیرگذارند. این مطالعه به بررسی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سطح خدمات درک شده در پیاده راه ولیعصر در شهر تبریز می‌پردازد. روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق عابران در حال گذر از پیاده راه ولیعصر می‌باشد که حجم نمونه 384 نفر به‌صورت روش تصادفی انتخاب شدند. این یکی از اولین مطالعات در ایران و شهر تبریز است که از تکنیک مدل‌سازی معادله ساختاری (‏SEM) ‏برای ارزیابی رضایت پیاده­روی کنندگان و درنتیجه سطح خدمات ارائه شده ازنظر کیفی در پیاده‌روها استفاده می‌کند. نتایج چهار سازه پنهان برونزا به نام‌های «ایمنی»، «امنیت»، «تحرک و زیرساخت» و «رفاه و راحتی» را شناسایی کرد که جنبه‌های اصلی سطح خدمات ارائه شده در پیاده‌روها را نشان می‌دهند که در میان آن‌ها عوامل امنیت بیش‌ترین بارگذاری را نشان داده‌اند با (60/0=γ). این مطالعه مشخص کرد که پارامترهایی مانند گشت زنی پلیس، روشنایی خیابان، پیاده راه‌های تمیزتر، موانع پیاده‌رو، سطح پیاده‌رو تأثیر آشکاری بر سطح خدمات پیاده راه‌ ولیعصر شهر تبریز دارند. همچنین نتایج این مطالعه اطلاعات قابل‌توجهی را برای تفسیر جنبه‌های محیط پیاده‌روی فراهم می‌کند که عمدتاً بر سطح خدمات ارائه شده تأثیر می‌گذارد. این اطلاعات می‌تواند به برنامه­ریزان شهری کمک کند تا استراتژی‌های جدیدی را آماده کنند که کیفیت پیاده راه‌ها و پیاده‌روها را افزایش دهند و در نتیجه باعث می‌شوند که شهر بیشتر قابل پیاده‌روی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring satisfaction of sidewalk services as an urban space with the help of factor analysis methods and structural equations (case study: Valiasr sidewalk in Tabriz)

نویسندگان [English]

 • Ali Zeynali Azim 1
 • Solmaz Babazadeh Oskouei 2
 • Zeinab Noorizadeh 1
1 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Oskou Branch, Islamic Azad University, Oskou, Iran.
چکیده [English]

Pedestrian service level is one of the most important components for evaluating facilities and services provided on the sidewalks. However, current research shows that qualitative characteristics can also help to estimate the level of service provided as perceived by pedestrians. Pedestrians' perceptions and expectations about the service level of walkways and sidewalks are very important, because it affects the level of satisfaction of pedestrians. This study investigates the most important influencing factors on the perceived level of service on sidewalks in Valiasr street, Tabriz city. The research method is descriptive-analytical and survey. The statistical population of the research is pedestrians in Valiasr sidewalks street, and the sample size is 384 people which were randomly selected (snowball method). This is one of the first studies in Iran and the city of Tabriz, which uses the structural equation modeling (SEM) technique to evaluate the satisfaction of pedestrians and, as a result, the level of services provided in terms of quality on sidewalks. The results identified four exogenous latent structures named "safety", "security", "mobility and infrastructure" and "welfare and comfort" which represent the main aspects of the level of service provided on sidewalks, among which factors security has shown the highest loading (γ=0.60). This study determined that parameters such as police patrolling, street lighting, cleaner sidewalks, sidewalk barriers and surface have an obvious impact on the level of sidewalk services. Also, the results of this study provide significant information to interpret aspects of the walking environment that mainly affect the level of services provided. This information can help urban planners to prepare new strategies that will increase the quality of sidewalks and walkways and thus make the city more walkable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pedestrians
 • Service level
 • Sidewalks
 • Satisfaction
 • Valiasr Sidewalk of Tabriz city
 • بصیری، مصطفی، و زینالی عظیم،  علی، و آذر، علی. (1400). تحلیل عوامل و مؤلفه‌های حس تعلق به مکان در محلات قدیمی شهر تبریز (نمونه موردی محله اهراب تبریز). دانش شهرسازی، 5(3)، 125-107.DOI: 10.22124/UPK.2021.16220.1441
 • پورجعفر، محمدرضا، و ایزدی، محمدسعید، و خبیری، سمانه. (1394). دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها. هویت شهر، 9(24)، 64-43.DOI: 20.1001.1.17359562.1394.9.24.5.9
 • زینالی عظیم، علی. (1401). تحلیل رضایت شهروندان تبریز از خدمات عمومی شهر به لحاظ ابعاد ذهنی. گفتمان طراحی شهری، ۳ (۱)، ۷۶-۵۹.  http://udd.modares.ac.ir/article-۴۰-۶۱۸۰۶-fa.html
 • زینالی عظیم، علی، و حاتمی گلزاری، الهام، وکرمی، اسلام، و بابازاده اسکوئی، سولماز. (1400). تبیین مؤلفه‌های دستیابی به توسعه پایدار محیطی در ساختار مدیریت شهری کلان‌شهر تبریز. پایداری، توسعه محیط‌زیست، 2(3)، 59-41. DOI: 20.1001.1.24233846.1400.2.3.3.8
 • فرج زاده، مهدی، و ولی زاده، رضا، و بابایی اقدم، فریدون، و پناهی، علی، و آذر، علی. (1400). شناسایی عناصر سازنده پیاده­راه­های شهری مبتنی بر ادراکات حسی شهروندان مطالعه موردی: پیاده راه تربیت و ولیعصر تبریز. نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 13(2)، 59-43. DOI: 20.1001.1.66972251.1400.13.2.3.4
 • غفوری،  عطیه. (1399). مشارکت: مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی. منظر، 12(53)، 39-26.  DOI: 10.22034/MANZAR.2020.242655.2080
 • کرمی، اسلام، و بصیری، مصطفی، و  زینالی عظیم، علی. (1401).  تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکان‌های سوم شهری (نمونۀ موردی: پارک ائل گلی تبریز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9(3)، 759-735.
 • معتمدی، محمد، و رسولی، سید حسن، و نصیری، محمد. (1398). ارزیابی میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر فاروج. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، 19(55)، 116-99.
 • Abdelfattah, L., Bazzoni, F. and Choubassi, R. (2021). The Redemptive Potential of the Street. A Multi-angular Analysis of Dubai’s Pedestrian Infrastructure, The Journal of Public Space, 6(1), 67-94. https://doi.org/10.32891/jps.v6i1.1326.
 • Abou-Senna, H, Radwana, E, Mohamed, A (2022). Investigating the correlation between sidewalks and pedestrian safety, Accident Analysis & Prevention, 166, 1-16, https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106548
 • Asadi-Shekari, Z.; Moeinaddini, M.; Zaly Shah, M (2013). Disabled pedestrian level of service method for evaluating and promoting inclusive walking facilities on urban streets, Journal of Transportation Engineering 139(2): 181–192. https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000492. 
 • Awang, Z. 2012. Structural Equation Modeling Using AMOS
  Graphic. UiTM Press.
 • Banerjee, A, Maurya, A. K, Lämmel, G (2018). A review of pedestrian flow characteristics and level of service over different pedestrian facilities, Collective Dynamics 3, A17:1-52.  https://doi.org/10.17815/CD.2018.17.
 • Bivina G.R, Purnima P, Mukti A, Manoranjan P (2018). Pedestrian Level of Service Model for Evaluating and Improving Sidewalks From Various Land uses, European Transport \ European Transport, 67(2), 1-18.
 • Campisi, T, Tesorierea G, Skoufas, A, Zeglis, D, Andronis, C, Basbas, S (2022). Perceived Pedestrian Level of Service: The case of Thessaloniki, Greece, Transportation Research Procedia, 60, 124-131. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.017.
 • Dermawan, W.B, Bagaskara, H, Isradi, M, Mufhidin, A. (2021). Analysis of Sidewalk or Pedestrian Path Satisfaction (Case Study of Casablanca Street, Kasablanka City Mall Area), International Journal of Transportation and Infrastructure, 5(1), 53- 63.
 • Hidayat, N.; Choocharukul, K.; Kishi, K. (2010). Investigating structural relationships among pedestrian perception, behavior, traffic, and level of service, Journal of Japan Society of Civil Engineers 27(1): 99–108. https://doi.org/10.2208/journalip.27.99.
 • Jensen, S. U. (2007). Pedestrian and bicyclist level of service on roadway segments, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2031: 43-51.  https://doi.org/10.3141/2031-06.
 • Jo H, Lee H.H, Kim D-H, Kong, ID. (2022). Satisfaction with the walking-related environment during COVID-19 in South Korea. PLoS ONE 17(4), e0266183. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266183.
 • Johnson, M. D.; Anderson, E. W.; Fornell, C. (1995). Rational and adaptive performance expectations in a customer satisfaction framework, Journal of Consumer Research 21(4), 695–707. https://doi.org/10.1086/209428.
 • Karatas, P. & Yaman, H.T. (2018). Variability in sidewalk pedestrian level of service measures and rating. J. Urban Plann. Develop. 144(4), 1–12. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000483.
 • Kim, S.; Choi, J.; Kim, S. )2014(. Roadside walking environments and major factors affecting pedestrian level of service, International Journal of Urban Sciences 17(3): 304–315.  https://doi.org/10.1080/12265934.2013.825422.
 • Kim, S.; Park, S.; Lee, J. S. (2014). Meso- or micro-scale? Environmental factors influencing pedestrian satisfaction, Transportation Research Part D: Transport and Environment 30: 10-20.  https://doi.org/10.1016/j.trd.2014.05.005.
 • Kwon, W, Kim, S, Choi, J, Kim, T, Jang, Y, Kim, J. (2016). A Study on Level of Service of Sidewalk and Satisfaction of Pedestrian, The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems.15(3), 129-145. https://doi.org/10.12815/kits.2016.15.3.129.
 • Landis, B. W.; Vattikuti, V. R.; Ottenberg, R. M.; McLeod, D. S.; Guttenplan, M. (2001). Modeling the roadside walking environment: pedestrian level of service, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1773:82–88. https://doi.org/10.3141/1773-10.
 • Lee, J-W; Yoo, D-U. (2021). Influence of Pedestrians' Subjective Perception and Gender on Pedestrian Environment Satisfaction, Journal of the Architectural Institute of Korea, 37(10), 51-62.   https://doi.org/10.5659/JAIK.2021.37.10.51.
 • Macdonald, E; Szibbo, N; Eisenstein, W; Mozingo, L. (2018). Quality-of-service: toward a standardized rating tool for pedestrian quality of urban streets. Journal of Urban Design, 23(1), 71-93.  https://doi.org/10.1080/13574809.2017.1340092.  
 • Moon, Y., Kim, D., Han, J., & Kang, J. (2018). A Study of Improvement on Pedestrian Level of Service by Pedestrian Satisfaction - Focused on Lower Floor Building Use in Seoul. Journal of the Korean Society of Civil Engineers, 38(6), 979-990. https://doi.org/10.12652/KSCE.2018.38.6.0979.
 • Nag, D; Bhaduri, E; Kumar, G. P; Goswami, A. K. (2020). Assessment of relationships between user satisfaction, physical environment, and user behavior in pedestrian infrastructure.  Transportation Research Procedia, 48(4), 2343-.2363. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.284.
 • Petroviˇc, F& Murgaš, F (2021). Description Relationship between Urban Space and Quality of Urban Life. A Geographical Approach. Land 2021, 10, 1337. https://doi.org/10.3390/land10121337.
 • Raad, N., Burke, M.I (2018). What are the most important factors for pedestrian level-of-service estimation? a systematic review of the literature. Transp. Res. Rec. 2672(35), 101-117. https://doi.org/10.1177/0361198118790623.
 • Sahani, R& Bhuyan, P.K (2020). Modelling Pedestrian Perspectives in Evaluating Satisfaction Levels of Urban Roadway Walking Facilities. Transportation Research Procedia, 48, 2262-2279.  https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.289
 • Said, M.; Abou-Zeid, M.; Kaysi, I (2017). Modeling satisfaction with the walking environment: the case of an urban university neighborhood in a developing country, Journal of Urban Planning and Development 143(1), 1-18. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000347
 • Ujjwal, J., and R. Bandyopadhyaya. (2021a). Development of Pedestrian Level of Service Assessment Guidelines for Mixed Land Use Areas considering Quality of Service Parameters.  Transportation in Developing Economies 7(1): 1–11. https://doi.org/10.1007/s40890-021-00113-8.
 • Vallejo-Borda, J. A; Cantillo, V; Rodriguez-Valencia, A (2020). A perception-based cognitive map of the pedestrian perceived quality of service on urban sidewalks. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 73, 107-118. https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.06.013
 • Vanumu, L.D., Rao, K.R., Tiwari, G (2017). Fundamental diagrams of pedestrian flow characteristics: A review. European Transport Research Review 9(4), 49, 1-13.https://doi.org/10.1007/s12544-017-0264-6
 • Yadav, J. S., Jaiswal, A., & Nateriya, R (2015). Modelling Pedestrian Overall Satisfaction Level at Signalised Intersection Crosswalks, International Research Journal of Engineering and Technology, 02(3), 2328-2337.
 • Zainol, R.; Ahmad, F.; Nordin, N. A.; Aripin, A. W. M (2014). Evaluation of users’ satisfaction on pedestrian facilities using pair-wise comparison approach, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 18(1): 1-19, 012175. https://doi.org/10.1088/1755-1315/18/1/012175.