دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 1-119