عوامل مؤثر در تحقق‌پذیری مکان سوم در فضاهای غیررسمی و اجتماع‌پذیر ‏شهری؛ (نمونه‌ی موردی: فضاهای نشستن غیررسمی درون مجتمع‌های فرهنگی و ‏تجاری‎ ‎تهران)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری داخلی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‏

2 گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.‏‎ ‎

چکیده

کوچک شدن فضای زندگی انسان معاصر، از بین رفتن محلات قدیمی و کانون‌های آن‌ها و همچنین عرصه بندی‌های کلان‌مقیاسی که از عصر مدرن به ارث رسیده باعث کاهش تعاملات اجتماعی پایدار و حضور فعالانه افراد در شهرهای مدرن شده است. بنابراین ایجاد فضاهایی برای پاسخگویی به نیاز تعامل و شکوفایی اعضای جامعه و ایجاد وابستگی و پیدایش حس مکان ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌روی فضاهای بزرگ‌مقیاس شهری همچون مجتمع‌های فرهنگی و تجاری که تا حدودی به‌عنوان فضاهای نیمه عمومی عمل می‌کنند وظیفه‌ی فراهم آوردن چنین بستری را بر عهده دارند. این موضوع می‌تواند همسو با اندیشه مکان سوم در نظریه‌پردازی شهری در مقیاس فراگیر باشد که قابل‌تعمیم در حدود فضای معماری نیز است. ازاین‌روی این پژوهش باهدف ارتقای کیفیت فضاهای غیررسمی موجود در ابنیه کلان‌مقیاس شهری و مناطق پرجمعیت همگن، سعی دارد تا با خوانش عوامل مؤثر بر تقویت مکان، تحقق این مهم را در فضاهای بسته و غیرعمومی کالبدی شهر تحقیق نماید. پژوهش حاضر با ماهیت اکتشافی استناد بر پیشینه‌ی نظری و مبتنی بر داده‌های پیمایشی در ساختاری آمیخته در سه بخش تحلیل محتوای اسنادی، پیمایش دلفی و پردازش پرسشنامه‌ای با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی، سعی در شناسایی الگو ذهنی معنادار درروند طراحی و ارائه راهبرد جهت انطباق معماری با خواستگاه مکان داراست. نتایج پرسشنامه‌های پژوهش و بررسی تطابق آن با آرای نظری خبرگان منتخب تحقیق، بیانگر می‌کند که رابطه‌ی معناداری بین افزایش ابعاد اجتماع‌پذیری و حس مکان در فضاهای نشستن غیررسمی در مجتمع‌های فرهنگی و تجاری تهران وجود داشته است. ابعاد این مهم محدود به کمیت کالبدی نبوده و مؤلفه‌های عملکردی، ساختی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نیز می‌تواند در افزایش حس رضایت، آرامش، دعوت‌کنندگی و در کل افزایش انعطاف‌پذیری فضا مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors in the Realization of the Third Place in Informal and Sociable Urban Spaces (Case Study: Informal Sitting Spaces Inside Tehran's Cultural and Commercial Complexes)

نویسندگان [English]

 • Maryam Mohammadi Salek 1
 • Ali Asgari 2
1 Master of Interior Architecture, Faculty of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The reduction of modern human living space, the obliteration of old neighborhoods and their centers, and the large-scale areas inherited from the modern time have reduced sustainable social interactions and the active presence of people in modern cities. Consequently, it seems essential to generate spaces to answer the need for collaboration and thriving of community members and to create attachment and the emergence of a sense of place. So, large-scale urban spaces such as cultural and commercial complexes, which act as semi-public spaces, are responsible for offering such a platform. This issue can be associated with the idea of the third place in urban theorizing on a broad scale, which can be generalized to the bounds of architectural space. Research objective: Therefore, with the aim of improving the quality of informal spaces in large-scale urban buildings and homogeneous densely populated areas, this research tries to investigate the realization of this prominence in the closed and non-public physical spaces of the city by studying the factors affecting the strengthening of the place. Research methods: The current research with its exploratory nature, based on the theoretical background and survey data in a structure consists of three sections: documentary content analysis, Delphi survey, and questionnaire processing using the factor analysis method, aims to identify a meaningful mental pattern in the design process and present a strategy for adapting architecture to the needs of the place. Findings and conclusions: The results of the research questionnaires and their compatibility with the selected research experts’ theoretical opinions indicate a significant relationship between the increase in sociability and the sense of place in informal sitting spaces in cultural and commercial complexes in Tehran. The dimensions of this issue are not restricted to the physical quantity. The functional, structural, cultural, social, and management components can also increase the sense of satisfaction, reconciliation, and invitingness and increase the space's flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Third Place
 • Public Spaces
 • Sustainable Social Interactions
 • Modern Third Place
 • جوان مجیدی، جواد. نگاری، ملکا. (1398). سنجش مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر، مورد مطالعاتی: اردبیل. معماری و شهرسازی آرمان شهر، 12(29)، 211-229. https://doi.org/10.22034/aaud.2019.94401.1264
 • شجاعی، دلارام. پرتوی، پروین، (1394). عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقا اجتماع‌پذیری در فضاهای عمومی با مقیاس‌های مختلف شهر تهران، نشریه باغ نظر، شماره 34، 93-108.
 • عسگری، علی. فتحی، راضیه. (1400). تاثیرپذیری و تاثیرگذاری معماری و شهرسازی از فرهنگ مصرفی معاصر. فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی، 16(46)، 103-132. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358663.1400.16.46.5.3
 • عسگری، علی. نصیر سلامی، سید محمدرضا. سلطان زاده، حسین. نژاد شیرازی، هاشم. (1397). معمــاری مصــرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری. باغ نظر، 15(59)، 17-28. https://doi.org/10.22034/bagh.2018.60564
 • محجوب جلالی، نرجس. قلعه‌نویی، محمود. (1393). مکان سوم؛ نیازی اجتماعی برای شهر،اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران.
 • محمدی سالک، مریم. عسگری، علی. فتحی، راضیه (1400). امکان‌سنجی بروز مکان سوم ری اولدنبرگ در معماری داخلی کافه، نشریه پژوهش‌های معماری نوین، 1(1)، 71-84. https://dorl.net/dor/20.1001.1.28209818.1400.1.1.5.3
 • مدیری، آتوسا. داودی، الهام (1396). بررسی نقش مکان‌های سوم بر ارتقای زندگی اجتماعی شهر زنجان در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: محدوده سبزه میدان شهر زنجان-ایران)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 49(101)، 553-570. https://doi.org/10.22059/jhgr.2016.56782
 • Coburn, B. (2006). Cafés of community: the Starbucks principle. Strategic Adult Ministries Journal. 18(5), 8-9.
 • Crick, Anne P. (2011). New third places: Opportunities and challenges. Tourism sensemaking: Strategies to give meaning to experience, 63-77. https://doi.org/10.1108/S1871-3173(2011)0000005006
 • Dudek, Joanna. (2019). the Influence of “Third Places” on the Quality of the Public Domain. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 603, No. 3, p. 032009). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/3/03200
 • Huang, Yuying. (2021). Does attachment to a third place influence individual behaviours across different geographical scales? The case of the Imagination Station.
 • Lukito, Y. N., & Xenia, A. P. (2018, March). Experiencing contemporary cafés and changes in the characteristic of third places. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012208). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/126/1/012208/
 • Mexal, S. J. (2004). Consuming cities. Eco-Man: New Perspectives on Masculinity and Nature.
 • Montgomery, John. (2006). Community strengthening through urban sociability. Department for Victorian Communities, Urban Cultures Ltd.
 • Nejad Ebrahimi, Ahad. Gharehbaglou, Minou. Farshchian, Amir Hosein. (2017). THE CHARACTERS AND MEANING OF THIRD PLACE IN HISTORICAL URBAN SPA CEOF IRA N. Journal of Islamic Architecture, 4(4), 169. https://doi.org/10.18860/jia.v4i4.3661
 • Oldenburg, R. (1997). Our vanishing third places. Planning commissioners journal, 25(4), 6-10.
 • Oldenburg, Ray. (1999).The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Da Capo Press.
 • Sandelands, Lloyd E. (2003). Thinking about social life. Lanham, MD: University Press of America.
 • Uthpala, Hasini. Meetiyagoda, Lakshika. (2022). New Normal Third Places After COVID-19 Pandemic. In Proceedings of the International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism-ICCAUA (Vol. 5, No. 1, pp. 859-868). https://doi.org/10.38027/ICCAUA2022EN0111
 • Nguyen, Thi Van Thi.  Han, Haoying. Sahito, Noman. Lam, Ngoc Tram. (2019).The Bookstore-Café: Emergence of a New Lifestyle as a “Third Place” in Hangzhou, China. Space and Culture, 22(2), 216-233. https://doi.org/10.1177/1206331218795832
 • Mehta, Vikas. Bosson, Jennifer K. (2010). Third places and the social life of streets. Environment and behavior, 42(6), 779-805. https://doi.org/10.1177/0013916509344677