ارائه استراتژی‌ جهت ارتقاء حس سرزندگی در فضاهای شهری ‏(نمونه موردی: خیابان امام خمینی (ره)- ارومیه)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ آمایش شهری، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

در شهرهای کنونی ایران، اکثر معابر و فضاهای عمومی محلات که کانون تعاملات اجتماعی ساکنان محله و عامل ارتقاء یک بافت به محله بوده‌اند، در حد مجاری عبوری تنزل مقام یافتند و زندگی اجتماعی از آن‌ها رخت بر بسته است. به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه بار فرهنگی و اجتماعی به حیات خود ادامه می‌دهند و این امر باعث تشدید بحران هویت و عدم سرزندگی در آن‌ها شده است و این امر نیازمند توجه جدی برنامه‌ریزان شهری در جهت ارتقاء حس سرزندگی در این فضاها می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان اهمیت و رضایت از شاخص‌ها و گویه‌های سرزندگی در خیابان امام خمینی (ره) می‌باشد که استراتژی‌هایی برای تقویت آن ارائه می‌گردد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت برداشت میدانی و پرسشنامه‌ای صورت گرفته است. شاخص‌های پژوهش شامل شاخص‌های فرهنگی-اجتماعی، کالبدی-فضایی و اقتصادی-رفاهی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه استفاده‌کنندگان از این فضای شهری می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 به دست می‌آید که نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت نمونه‌گیری احتمالی تصادفی ساده صورت گرفته است. روایی پرسشنامه‌ها از طریق متخصصین امر و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 751/0 مورد تأیید واقع‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از مدل واکر (1996) ماتریس رضایت-اهمیت استفاده‌شده است تا میزان رضایت و اهمیت هر یک از شاخص‌های پژوهش شناسایی و در جهت بهبود وضعیت آن‌ها استراتژی‌های پیشنهادی ارائه گردد. نتایج این پژوهش نشانگر این است که در بعد فرهنگی-اجتماعی گویه وجود فضاهای تجمعی و تعاملات اجتماعی بیشترین میزان اهمیت و گویه امنیت در تردد سواره و پیاده بیشترین میزان رضایت، در بعد کالبدی-فضایی گویه تنوع کاربری‌ها بیشترین اهمیت و گویه فعالیت شبانه‌روزی کاربری‌ها بیشترین رضایت و در بعد اقتصادی-رفاهی گویه سهولت دسترسی به حمل‌ونقل عمومی بیشترین اهمیت و گویه آسایش روانی بیشترین میزان رضایت را کسب نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Improve the Sense of Vitality in Urban Spaces (Case Study: Imam Khomeini St., Urmia)

نویسندگان [English]

 • Mirnajaf Mousavi 1
 • Nima Bayramzadeh 2
 • Amin Shahsavar 3
1 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
2 M.Sc., Department of Urban Planning, Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 M.Sc., Department of Geography and Urban Planning - Urban Spatial Planning, Faculty of Geography Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the current cities of Iran, most of the passages and public spaces of the neighborhoods have been reduced to the level of passageways and social life has disappeared from them in such a way that they continue to live without any cultural and social burden. This has aggravated their identity crisis and lack of vitality which requires the serious attention of urban planners to improve the sense of vitality in these spaces. The main purpose of this research is to evaluate the importance and satisfaction of vitality indicators and items in Imam Khomeini street of Urumia and strategies to strengthen it are provided. The research is descriptive-analytical in terms of method and practical in terms of purpose. Data collection has been done in the form of a field survey and questionnaire. The research indicators include socio-cultural, physical-spatial, and economic-welfare indicators. The statistical population of research includes all the users of this space, and the sample size is 384 people by using Cochran's formula. The validity of the questionnaires has been verified by experts and its reliability by using Cronbach's alpha test with a coefficient of 0.751. In order to analyze the information, Walker's (1996) satisfaction-importance matrix model has been used to identify the level of satisfaction and importance of each of the research indicators and propose policies to improve their situation. According to the research results, in the cultural-social dimension, the items "gathering spaces and social interactions" and "safety in pedestrian and bicycle traffic" has the most importance and satisfaction, respectively. In the physical-spatial dimension, the item "diversity of uses" has the most importance and the item "round-the-clock activity of the uses" has the highest level of satisfaction. In the economic-welfare dimension, the item "ease of access to public transportation" and the item "psychological comfort" have obtained the most importance and highest level of satisfaction. In order to improve the satisfaction status of each item, implementation strategies have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vitality
 • Michael Walker Model
 • Urban Space
 • Imam Khomeini St
 • آرام، علی، و منصوریان، الهام. (1400). اهمیت و تأثیر پیاده راه‌ها در بهبود کیفیت زندگی و نقش آن در فضای شهری. جغرافیا و روابط انسانی، 4(2)، 189-193. DOI: 10.22034/gahr.2021.293730.1577
 • اسدی، احمد، مودودی، مهدی و حسین آبادی، سعید. (1399). مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی در شهر قاین. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(40)، 17-30.
 • اسکوئی ارس، علی و حکیمی، هادی. (1400). سنجش شاخص‌های سرزندگی شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: سیلاب قوشخانۀ تبریز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9(1)، 143-163. DOI:10.22059/jurbangeo.2021.309948.1363
 •  بختیاری منش، الهام و بختیاری منش، محیا. (1400). بررسی نقش عوامل کالبدی در سرزندگی خیابان نوبهار کرمانشاه، با رجوع به آراء کاربران فضا. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 14(34)، 47-64.
 •  جهانگیر، صبا؛ کلانتری، حسین و صارمی، حمیدرضا. (1398). امکان‌سنجی ارتقاء پیاده مداری با رویکرد سرزندگی در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی: طراحی خیابان امام خمینی (ره) سنندج. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 9(35)، 47-64.
 • حبیبیان، بهار و حاتمی نژاد، حسین. (1399). تبیین اثرپذیری سرزندگی محله‌های شهری از ابعاد دل‌بستگی مکانی نمونه موردمطالعه: شهر اهواز. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، ۲۴ (۱)، ۱۸۲-۱۵۱.
 •  حیدرزاده، احسان و حقی، محمدرضا. (1400). تحلیلی بر سرزندگی خیابان‌های تجاری شهری، نمونه مطالعه: بلوار نوبهار شهر کرمانشاه. جغرافیای اجتماعی شهری، 8(2)، 265-245. DOI: 10.22103/JUSG.2021.2055
 • خراسانی‌زاده، فرنوش؛ صابری، حمید؛ مؤمنی، مهدی و موسوی، میرنجف. (1399). تبیین ساختاری عوامل مؤثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری اصفهان از دیدگاه شهروندان و گردشگران. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 24(72)، 151-181.
 • ذکاوت، سینا؛ رضایی، محمدرضا و پیام، حاتم. (1399). ارتقاء سرزندگی در فضاهای شهری با تأکید بر رویکرد ساماندهی منظر شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج). فصلنامه آمایش محیط، 13(50)، 197-215.
 • شریفی‌نیا، زهرا. (1399). تحلیل ساختاری – کارکردی طرح‌های هادی روستایی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستائیان. مسکن و محیط روستا، ۳۹ (۱۷۰)، ۱۲۳-۱۱۱.
 • شهبازی، مهرداد؛ یگانه، منصور و بمانیان، محمدرضا. (1398). غربالگری عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز مجموعه مسکونی شهر تهران با استفاده از تکنیک فازی. نشریه مدیریت شهری، 18(54)، 147-168.
 • شهبازی، مهرداد؛ یگانه، منصور و بمانیان، محمدرضا. (1399). فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز. فصلنامه مطالعات شهری، 9(34)، 61-76. DOI: 10.34785/J011.2021.812
 • عارف حسینی، سیدعلی؛ پناهی، علی؛ آذر، علی و ولیزاده، رضا. (1400). سنجش و ارزیابی ابعاد سرزندگی در انواع فضاهای عمومی کلانشهرتبریز. مطالعات جامعه‌شناسی، 14(52)، 65-91.
 • فیضی، سعیده و بصیری، مصطفی. (1399). بررسی اهمیت نورپردازی در ارتقاء سرزندگی شبانه فضاهای شهری. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 20(۵۸)، ۳۴-۱۷.
 • ملکی، لادن و حبیبی، میترا. (1390). ارزیابی کیفیت محیط در محله‌های شهری (نمونه موردی: محله چیذر). نامه معماری و شهرسازی، 4(7)، 113-127.DOI: 10.30480/aup.2012.166
 • مولایی هشجین، مهسا؛ کریمی آذری، امیررضا؛ کریمی، باقر و مهدی نژاد، جمال‌الدین. (1400). تحلیل و ارزیابی شاخص‌های کالبدی مؤثر بر سرزندگی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر رشت). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 16(1)، 125-138.DOI: 20.1001.1.25385968.1400.16.1.9.2
 • Awwaad, R. (2017). Assessment of neighborhood vitality in Doha. Master's thesis, Qatar University.
 • Gómez Varo, I., Delclòs-Alió, X., & Miralles-Guasch, C. (2022). Jane Jacobs reloaded: A contemporary operationalization of urban vitality in a district in Barcelona. Cities, 123(103565). DOI: 10.1016/j.cities.2022.103565
 • Guo, X., Yang, Y., Cheng, Z., Wu, Q., Li, C., Lo, T. & Chen, F. (2022). Spatial social interaction: An explanatory framework of urban space vitality and its preliminary verification, Cities, 121. DOI:10.1016/j.cities.2021.103487
 • Kim, S. (2020). Urban Vitality, urban form, and land use: Their relations within a geographical boundary for walkers. Sustainability, 12 (24). DOI:10.3390/su122410633
 • Lan, F., Gong, X.  Da, H. & Wen, H. (2020). How do population inflow and social infrastructure affect urban vitality? Evidence from 35 large-and medium-sized cities in China. Cities, 100(102454). DOI: 10.1016/j.cities.2019.102454
 • Li, X., Li, Y., Jia, T., Zhou, L. & Hijazi, I. H. (2022). The six dimensions of built environment on urban vitality: Fusion evidence from multi-source data, Cities, 121. DOI:10.1016/j.cities.2021.103482
 •  Liu, S., Ge, J., Bai, M., Yao, M., He, L. & Chen, M. (2022). Toward classification-based sustainable revitalization: Assessing the vitality of traditional villages, Land Use Policy, 116, 106060. DOI:10.1016/j.landusepol.2022.106060
 • Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C. & Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. Smart Cities, 4 (1), 93-111. DOI:10.3390/smartcities4010006
 • Mouratidis, K. & Poortinga, W. (2020). Built environment, urban vitality and social cohesion: Do vibrant neighborhoods foster strong communities? Landscape and Urban Planning, 204, 103951. DOI:10.1016/j.landurbplan.2020.103951
 • Paköz, M. Z., & Işık, M. (2022). Rethinking urban density, vitality and healthy environment in the post-pandemic city: The case of Istanbul, Cities, 124, 103598. DOI:10.1016/j.cities.2022.103598
 • Umbu Nday, R., & Manu, A.K. (2018). Vitality of Public Open Space (Case Study: Taman Nostalgia Kupang). Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(4), 125-132. DOI:10.2478/mjss-2018-0081
 • Walker Michael, H. (1996). How Are We Doing? Using Citizen Surveys to Improve Government Management. Berkshire Advisors, Inc, England.
 • Xia, C., Yeh, A. G. O. & Zhang, A. (2020). Analyzing spatial relationships between urban land use intensity and urban vitality at street block level: A case study of five Chinese megacities. Landscape and Urban Planning, 193, 103669. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2019.103669
 • Yang, J., Cao, J. & Zhou, Y. (2021). Elaborating non-linear associations and synergies of subway access and land uses with urban vitality in Shenzhen. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 144, 74-88. DOI:10.1016/j.tra.2020.11.014
 • Ye, Y., Li, D. & Liu, X. (2018). How block density and typology affect urban vitality: An exploratory analysis in Shenzhen, China. Urban Geography, 39(4), 631-652. DOI:10.1080/02723638.2017.1381536
 • Zeng, C., Song, Y., He, Q. & Shen, F. (2018). Spatially explicit assessment on urban vitality: Case studies in Chicago and Wuhan. Sustainable Cities and Society, 40, 296-306. DOI: 10.1016/j.scs.2018.04.021