کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
تغییرات اقلیمی حوضه آبریز زاینده‌رودبر اساس سناریوهای IPCC و طبقه‌بندی کوپن-گایگر

دوره 2، شماره 5، دی 1400، صفحه 23-37

10.22034/usd.2021.696816

مژگان میرزایی؛ برایس لاورنس؛ امیر مسعود سامانی مجد


ارزیابی تاب‌آوری اقلیمی در بعد کالبدی(مطالعه موردی: محله نقش‌جهان، اصفهان، ایران)

دوره 2، شماره 5، دی 1400، صفحه 53-63

10.22034/usd.2021.696818

الهام قاسمی؛ مهدی سلیمانی؛ محمد جزینی؛ زهره سرلکی؛ امیرمهدی حاجیان