سلامت محیط‌ زیست شهری: از ساختار فضایی شهر تا مشارکت شهروندی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

چکیده

دست‌یابی به محیط‌زیست سالم شهری یکی از اهداف توسعه پایدار شهری است. سلامت محیط‌زیست شهری تحت تأثیر شرایط و ساختار فضایی شهر بوده و از طرف دیگر عامل انسانی به‌عنوان محیط اجتماعی در ایجاد و تغییر سلامت محیط‌زیست شهری نقش به سزایی دارد، بنابراین جهت ارتقاء سلامت محیط‌زیست شهری، تحلیل و تبیین ارتباط بین محیط انسان‌ساخت و محیط اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ساختار فضایی منطقه یک شهرداری تهران با مشارکت شهروندی در ارتقاء سلامت محیط‌زیست محلات شهری می­پردازد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و متغیرهای اصلی این پژوهش شرایط اجتماعی، وضعیت اقتصادی، شرایط کالبدی - فیزیکی و مشارکت شهروندی است. ابزارهای جمع‌آوری داده­ ها به‌صورت پرسشنامه و استفاده از داده­ های ثانویه از مراکز آماری است که با استفاده از نرم‌افزار SPSS و GIS مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار فضایی سالم شهری و مشارکت شهروندی در ارتقاء سلامت محیط‌زیست شهری همبستگی وجود دارد، و الگوهای فضایی محیط‌زیست سالم با الگوی مشارکت شهروندی در ارتقاء سلامت محیط‌زیست شهری منطبق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Environmental Health: From Urban Spatial Structure to Citizen Participation (Case Study: Tehran Municipality District 1)

نویسندگان [English]

 • Jila Sajjadi
 • Mohammad Taghi Razavian
 • Aiub Maroofi
Associate Professor, Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Achieving a healthy urban environment is one of the goals of sustainable urban development. Urban environmental health is influenced by the condition and spatial structure. In addition, the human factor as the social environment issue plays a significant role in creating and changing the urban environmental health. Therefore, to promote urban environmental health, relationship analysis between manmade and social environments is necessary. The present study investigates the relationship between the urban spatial structures of Tehran municipality, district 1, and citizen participation in promoting the environmental health of neighborhoods. The research method is descriptive-analytic and the main variables are social, economic and physical-structural conditions and citizenship participation. The data was collected by using a questionnaire and statistical documents. For data analyzing SPSS and GIS software were applied. The results show a correlation between urban healthy spatial structures and citizenship participation to enhance urban environmental health. Moreover, the patterns of healthy environment conform to citizen participation patterns in promoting urban environmental health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Health
 • Spatial Structure
 • Citizen Participation
 • Tehran
 • ادهمی، عبدالرضا، و الهام اکبر زاده.1390 بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط‌زیست شهر تهران (مطالعه موردی مناطق 5 و 18 تهران) مجله تخصص جامعه‌شناسی1(1): 62-37.
 • داداش پور، هاشم، و آتوسا آفاق پور. 1395. عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی دستگاه‌های شهری. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 8(2): 1-28
 • صداقت نوری، حسین.1393. سیاست پژوهی پارادایم‌های مشارکتی شهروندان در مدیریت محیط‌زیست شهری . مجله مدیریت شهری14(38): 299- 273.
 • Bai، Xuemei, Indira Nath, Anthony Capon, Nordin Hasan, and Dov Jaron. 2012. Health and wellbeing in the changing urban environment: complex challenges، scientific responses، and the way forward. Current Opinion in Environmental Sustainability 4(4): 465-472.
 • Barton, Hugh and Marcus Grant.2011. Urban Planning for Healthy Cities: A Review of the Progress of the European Healthy Cities Programme. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine 90, Suppl. 1: 129-41
 • Dahlgren, Göran, and Margaret Whitehead .1991. Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm, Sweden: Institute for Futures Studies.
 • Freudenberg، Nicholas ., Susan Klitzman, and Susan Saegert. 2009. Urban health and society: interdisciplinary approaches to research and practice. John Wiley and Sons.
 • Kjellstrom, Tord. 2007. Our cities, our health, our future: Acting on social determinants for health equity in urban settings. Report of the Knowledge Network on Urban Settings, WHO Commission on Social Determinants of Health Prepared by the WHO Centre for Health Development, Kobe, Japan.
 • Kramer, Alexander., Mobarak Hossain Khan, and Frauke Kraas. 2011 “Health in Megacities and Urban Areas”. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • London Health Commission. 2008. Health inequalities and equality impact assessment of Healthcare for London: consulting the capital. Scientific Annex 2: rapid evidence review and appraisal. London: London Health Commission.
 • Mahdi, Ali., Ali Hosseini, Ahmad Pourahmad, and Hossein Hataminejad .2016. Analysis of effective environmental factors an urban health, a case study of Qom, Iran, Habitat International 55: 89-99.
 • Ministry of Health. 2009. Environmental Health Indicators for New Zealand 2008. Wellington: Ministry of Health.
 • Saib, Mahdi-Salim, Julien Caudeville, Maxime Beauchamp, Florence Carré, Olivier Ganry, Alain Trugeon and Andre Cicolella. 2015.   Building spatial composite indicators to analyze environmental health inequalities on a regional scale. Environmental Health. 14: 1-11.
 • Song, W., Y. Li, Z. Hao, H. Li, and W. Wang. 2016. Public health in China: An environmental and socio-economic perspective. Atmospheric Environment 129: 9-17.
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division .2015. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, (ST/ESA/SER.A/366).
 • WHO .1999.  Environmental health indicators: framework and methodologies, Nene Centre for Research, University College Northampton.