اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امیرمسعود سامانی مجد

دکتری مهندسی طراحی محیط زیست دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/0/form/pId644
samanidaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914
0000-0003-4140-4194

h-index: 8  

سردبیر

فاطمه مهدیزاده سراج

دکتری معماری- مرمت استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/9188/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
mehdizadehiust.ac.ir
+98-21-73228249
0000-0001-6103-5504

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

سید مهدی ابطحی فروشانی

دکتری مهندسی راه و حمل و نقل دانشیار گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

abtahi.iut.ac.ir/fa
mabtahicc.iut.ac.ir
+98-31-33913813
0000-0001-8118-2456

h-index: 24  

کیومرث ایراندوست

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~kairandoost/
k.irandoostuok.ac.ir
+98-87-16662963
0000-0001-5812-8574

h-index: 7  

حمیدرضا پورزمانی

دکتری مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

isid.research.ac.ir/HamidReza_Pourzamani
pourzamanihlth.mui.ac.ir
+98-31-37923274
0000-0001-9509-1379

h-index: 26  

امیرمسعود سامانی مجد

دکتری مهندسی طراحی محیط زیست دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/0/form/pId644
samanidaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914
0000-0003-4140-4194

h-index: 8  

علیرضا قاری قرآن

دکتری مهندسی عمران دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

new.daneshpajoohan.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=632&tempname=default&sub=0&methodName=ShowModuleContent
a.gharidaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914

رامتین معینی

دکتری مهندسی مدیریت منابع آب دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

engold.ui.ac.ir/~r.moeini/
r.moeinieng.ui.ac.ir
+98-31-37935293
0000-0003-0544-7090

h-index: 16  

فاطمه مهدیزاده سراج

دکتری معماری- مرمت استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/9188/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
mehdizadehiust.ac.ir
+98-21-73228249
0000-0001-6103-5504

h-index: 12  

سید کمال میرطلایی

دکتری مهندسی سازه استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

daneshpajoohan.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=626&tempname=default&sub=0&methodName=ShowModuleContent
k.mirtalaeidaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914

h-index: 2  

مهین نسترن

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

profs.aui.ac.ir/nastaran
m.nastaranaui.ac.ir
+98-31-32218117
0000-0002-7704-6491

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی مدرس

دکتری جغرافیا- مطالعات شهری استاد دانشکده مطالعات شهری، دانشگاه واشینگتن تاکوما، واشینگتن، ایالات متحده آمریکا.

www.tacoma.uw.edu/urban-studies/ali-modarres-phd
modarresuw.edu
0000-0003-2998-1191

ایوب شریفی

دکتری مهندسی محیط زیست استاد، دانشکده توسعه و همکاری بین المللی ، دانشگاه هیروشیما، هیروشیما، ژاپن.

seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/en.a63149f0ebc98d0e520e17560c007669.html
sharifihiroshima-u.ac.jp
+81-82-4246932
0000-0002-8983-8613

h-index: 54  

امین رضا ایران منش

دکتری معماری دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنرهای زیبا، دانشگاه ملی فاینال، کازافانی، قبرس

staff.final.edu.tr/aminreza.iranmanesh
aminreza.iranmaneshfinal.edu.tr
+90-533-8236214
0000-0001-9438-9261

h-index: 9  

مدیر داخلی

مریم طائف نیا

پژوهشگر دکتری شهرسازی معاون پژوهش و فناوری مؤسسه دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

m.taefniadaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914
0000-0003-4111-0241

h-index: 1  

مدیر اجرایی

نرگس قدسی

دکتری شهرسازی مدرس گروه معماری و شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

n.ghodsidaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914
0000-0002-2609-3466

h-index: 2  

ویراستار

سیده راضیه انوری

دکتری مهندسی مواد استادیار گروه مکانیک و مواد، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

sr.anvaridaneshpajoohan.ac.ir
+98-31-37779914
0009-0007-7732-9962

h-index: 5