ارزیابی ساختمان سبز با روش تحلیل سلسله مراتبی و استنباط آماری (نمونه موردی: شهر سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش توصیفی و استنباطی، ارائه یک سیستم ارزیابی ساختمان سبز از دیدگاه افراد خبره است. به‌علاوه از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای ارزیابی و اولویت‌بندی معیارهای ساختمان‌های سبز استفاده می‌شود. همچنین با استفاده از استنباط آماری Wilcoxon و Friedman اهمیت معیارهای سیستم ارزیابی ساختمان سبز در شهر سبزوار بررسی شده است. روش کار به این شرح است که ابتدا معیارهای معماری پایدار تعیین و سیستم ارزیابی ساختمان سبز تدوین شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار Expert choice 11 ضریب وزنی هرکدام از معیارها مشخص گردید. سپس 10 ساختمان از سطح شهر سبزوار به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و اهمیت معیارهای پایداری در این ساختمان‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 مشخص شد. نتایج حاصل از مقایسات زوجی معیارهای پایداری ساختمان‌ها حاکی از آن است که معیار آب با وزن 0/2 (20%) دارای بیشترین اهمیت در میان سایر معیارها است و بعدازآن معیار کیفیت فنی قرار دارد (وزن 0/178). در رابطه با بررسی معماری پایدار در شهر سبزوار، نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان می‌دهد که میانه پاسخ‌های افراد برای اکثر متغیرها، نزدیک به مقدار میانه (عدد 0/625) است. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن، رتبه‌بندی معیارها را نمایان می‌سازد به‌طوری‌که معیار کیفیت فنی با میانگین رتبه‌ای برابر با 9/35 رتبه‌ی اول و معیار آب با میانگین رتبه‌ای برابر با 2/10 رتبه آخر را کسب نموده‌اند. با توجه به اینکه از دیدگاه کارشناسان معیار آب بیشترین اهمیت دارد ولی از دیدگاه مالکین ساختمان‌های موردبررسی آب در رتبه آخر قرارگرفته است نتیجه‌گیری می‌شود که تبیین و پرداختن به مسئله آب به‌خصوص در اقلیم‌های خشک (مثل استان خراسان رضوی) با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد ضرورت بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Green Building by Analytic Hierarchy Process and Statistical Inference (Case Study: Sabzevar City)

نویسندگان [English]

 • Masumeh Karami 1
 • Ghasem Zolfaghari 2
 • Mehri Delsouz 3
1 M.Sc. Graduated, Department of Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Environmental Sciences and Engineering, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 M.Sc. Graduated, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
چکیده [English]

The main goal of this descriptive and inferential research is to present a green building evaluation system from the point of view of experts. In addition, a multi-criteria decision-making model using the Analytic Hierarchy Method (AHP) is used to evaluate and prioritize the criteria of green buildings. Also, using Wilcoxon and Friedman statistical inference, the importance of green building evaluation system criteria in Sabzevar city has been investigated. The method of work is as follows: first, the criteria of sustainable architecture were determined and the green building evaluation system was developed, and then the weight coefficient of each criterion was determined using Expert choice 11 software. Then 10 buildings from Sabzevar city were randomly selected and the importance of sustainability criteria in these buildings was determined using SPSS 16 software. The results of the paired comparisons of building sustainability criteria indicate that the water criterion with a weight of 0.2 (20%) is the most important among other criteria, followed by the technical quality criteria (weight 0.178). In relation to the investigation of sustainable architecture in Sabzevar city, the results of the Wilcoxon test show that the average of people's responses for most variables is close to the median value (0.625). Also, the results of the Friedman test show the ranking of the criteria so that the technical quality criterion with an average rating equal to 9.35 has won the first rank and the water criterion has obtained the last rank with an average rating equal to 2.10. Considering that from the point of view of the experts, the water standard is the most important, but from the point of view of the owners of the investigated buildings, water is ranked last, it is concluded that explaining and dealing with the water issue, especially in dry climates (such as Razavi Khorasan province) it is very necessary to pay attention to the problems that exist in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Building
 • Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Statistical Inference
 • Water and Energy
 • آهنگر کانی، مهرداد، و خواسته، سید حسین. (1398). تحلیل مصرف آب شهری (خانگی) شهرستان بابل با استفاده از روش‌های داده‌کاوی، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، 28 (111)، 53-69.

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.37499

 • اصل فلاح، سارینا، شمس کیا، ناصر، و محققی، حمید. (1397). ارزیابی چرخه حیات ساختمان‌های سبز بر اساس سطح انرژی مصالح ساختمانی. کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران: موسسه آموزش عالی اوج.

https://civilica.com/doc/789389/

 • پیر باوقار، مهیار. (1400). بررسی مدل­ های رتبه‌بندی ساختمان سبز در دنیا و سیستم سرو سبز ایران (IGBRS). سومین کنفرانس بین‌المللی فناوری ­های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی، تهران: موسسه برگزارکننده همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

https://civilica.com/doc/1437610/

 • تقی زاده، کتایون، و باستان فرد، متین. (1394). بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از ساخت‌وساز شهری، سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

https://civilica.com/doc/470572/

 • درگاه ملی آمار. تاریخ مراجعه: 21/10/1402. قابل‌دسترس در:

https://amar.org.ir/Default.aspx

 • جعفری سوته، مرضیه، رستمی، راحله، و مظفری قادیکلائی، فاطمه. (1400). مروری بر سیستم­های رتبه ­بندی ساختمان­ های سبز با رویکرد معماری پایدار. هنر اسلامی، 18 (43)، 140- 125.

https://doi.org/ 0.22034/ias.2021.290010.1629

 • رزاقیان، فرزانه. (1395). تحلیل اصول معماری سبز از طریق شاخص LEED در ساختمان‌های بلندمرتبه شهر مشهد. چهارمین همایش ملی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، توسعه پایدار و فناوری‌های ساختمانی، مشهد: شرکت کیان طرح دانش.

https://civilica.com/doc/408632/

 • روحی تروجنی، زهرا، مشکواتی تروجنی، سید جواد، و قلی‌پور کنعانی، یوسف. (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کیفی مؤثر در انتخاب محل مناسب برای ساخت سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره (روش AHP و نرم‌افزار Expert choice)، اولین کنفرانس بین‌المللی آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.

http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5477

 • رونقی، فریبا. (1395). بحران آب و راهکارهای مصرف بهینه. دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات در عمران، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست پایدار، تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت.

https://www.sid.ir/paper/830033/fa#downloadbottom

 • عبدالله نژاد، ابراهیم، نظری، احد، و صباحی، مهدی. (1395). ارائه یک سیستم تصمیم­ گیری چندمعیاره برای ارزیابی ساختمان­ های پایدار با استفاده از روش AHP، TOPSIS با رویکرد فازی. کنفرانس بین‏ المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

https://civilica.com/doc/530541/

 • قربانی شهرت، ویدا، و صارمی، حمیدرضا. (1394). شناسایی مصالح و تکنولوژی‌های نوین در معماری سبز (پایدار). دومین همایش ملی افق‌های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط‌زیست شهری و روستایی، همدان.

https://civilica.com/doc/407957/

 • کلیائی، مهیار، حمزه‌ نژاد، مهدی، بهرامی، پیام، و لیتکوهی، ساناز. (1394). مقایسه انواع مختلف دیوار سبز جهت دستیابی به پایداری، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران: مؤسسه سرآمد همایش کارین.

https://civilica.com/doc/509482/

 • مجروحی سردرود، جواد، حاجی‌آقا بزرگی، حسین، و چهرزاد، محمد. (1396). ارزیابی معیارهای رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز در استانداردهای مطرح دنیا و پیشنهادی برای تدوین استاندارد ایران. نشریه مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه تبریز، 47(4)، 47-60.

https://civilica.com/doc/793801/

 • مفیدی شمیرانی، سید مجید، طاهباز، منصوره، و مهربان، آیدا. (1398).  چارچوب مقایسه معیارهای ارزیابی در سامانه‌های رتبه‌بندی محیطی و پایداری ساختمان؛ (نمونه ‌موردی: سامانه‌های BREEAM، LEED، CASBEE، DGNB و HQE)، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 21 (2)، 297-333.

https://www.sid.ir/paper/359734/fa

 • ملازاده یزدانی، مریم. (1396). پیشنهاد معیارهای اعتباری کلیدی ارزیابی پایداری، برای به‌روزرسانی و توسعه سیستم‌های بین‌المللی رتبه‌بندی ساختمان سبز. مجله صفه، 27(3)، 25-44.‎

https://dorl.net/dor/20.1001.1.1683870.1396.27.3.2.6

 • نیکفال مغانلو، ساسان، هاشمی معصوم‌آباد، رضا، پیش دست، حسن، و کهربایی کنده، بهروز. (1394). بررسی تأثیر انرژی تجدید پذیر بر توسعه پایدار.‎ دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، اردبیل.

http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/2606

 • Ali, H. H., & Al Nsairat, S. F. (2009). Developing a Green Building Assessment Tool for Developing Countries –Case of Jordan, Building and Environment, 44, 1053-1064.

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.07.015

 • Alyami, S. H., & Rezgui, Y., (2012). Sustainable building assessment tool development approach, Sustainable Cities and Society, 5, 52-62.

https://doi.org/10.1016/j.scs.2012.05.004

 • Alyami, S. H., Rezgui, Y., & Kwan, A., (2015). The development of sustainable assessment method for Saudi Arabia built environment: weighting system. Sustainability Science, 10(1), 167-178.

https://doi.org/10.1007/s11625-014-0252-x

 • Bardhan, S., (2011). Assessment of water resource consumption in building construction in India. Ecosystems and Sustainable Development VIII, 144, 93-102.

https://doi.org/10.2495/ECO110081

 • Baweja, V. (2008). A pre-history of green architecture: Otto Koenigsberger and tropical architecture, from princely Mysore to post-colonial London, Ph.D. thesis, Faculty of Architecture, University of Michigan, USA.
 • Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM, 2023) [online]. Retrieved from

https://bregroup.com/products/breeam/

 • Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (CASBEE, 2001) [online]. Retrieved from

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english

 • Dunnet, N., & Kingsbury, N., (2004). Planting green roofs and living walls, Timber Press, Oregon.
 • Franco, M. A. J. Q., Pawar, P., & Wu, X. (2021). Green building policies in cities: A comparative assessment and analysis, Energy and Buildings, 231, 110561.

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110561

 • Godfaurd, J., Clements-Croome, D., & Jeronimidis, G. (2005). Sustainable building solutions: a review of lessons from the natural world, Building and Environment, 40(3), 319-328.

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.05.011

 • High Quality Environmental standard (HQE, 2023) [online]. Available from

https://www.wattasave.veolia.com/en/our-articles/hqe-certification-understand-everything-z

 • Kubba, S. (2016). Handbook of green building design and construction: LEED, BREEAM, and Green Globes, Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 • Lee, W. L. (2012). Benchmarking energy use of building environmental assessment schemes, Energy and Buildings, 45, 326- 334.

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.024

 • Malys, L., Musy, M., & Inard, C., (2014). A hydrothermal model to assess the impact of green walls on urban microclimate and building energy consumption, Building and Environment, 73,187-197.

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.12.012

 • Pushpakumara, B. H. J., & Thusitha, G. A. (2021). Development of a Priority Weights-Based Green Building Rating Model. Journal of Architectural Engineering, 27(2), 1-20.

https://doi.org/10.1061/(ASCE)AE.1943-5568.0000465

 • Ragheb, A., El-Shimy, H., & Ragheb, G. (2016). Green architecture: A concept of sustainability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216, 778-787.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.075

 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hil.
 • Si, J., Marjanovic-Halburd, L., Nasiri, F., & Bell, S. (2016). Assessment of building-integrated green technologies: A review and case study on applications of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method, Sustainable Cities and Society, 27, 106-115.

https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.06.013

 • Suzer, O., (2015). A comparative review of environmental concern prioritization: LEED vs other major certification systems. Journal of environmental management, 154, 266-283.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.02.029

 • Zhang, Y., Wang, J., Hu, F., & Wang, Y. (2017). Comparison of evaluation standards for green building in China, Britain, United States. Renewable and sustainable energy reviews, 68, 262-271.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.139