تدوین ‌‌الگوی ‌مفهومی ‌از ‌تصور ذهنی در مراکز خرید بزرگ شهر تهران (نمونه موردی: ایران‌مال، سون‌سنتر، سرای‌دلگشا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

فضا‌‌ی‌ عمومی ‌شهری افزون ‌بر جایگاه کلیدی‌اش در ساختار ‌شهر به‌واسطه فضای ‌ادراکی و نمادین، حامل قصه‌ها، معانی و ارزش‌های ‌فرهنگی و اجتماعی جوامع است. پس شایسته است در خلال متن کالبدی خود، دارای نقش ترجمانی باشد و از طریق طیف عملکردی و معنایی خود بتواند ارزش‌های‌ اجتماعی را به کالبد ‌شهر تزریق ‌کند و همواره توسط کاربران خوانده و تفسیر ‌‌شود؛ بنابراین عدم توجه به کیفیتِ معانیِ ‌ادراک‌شده از فضا‌های ‌شهری می‌تواند زمینه‌ساز بی‌هویتی و نا‌پایداری ‌اجتماعی‌ شهر‌ها شود. این ‌موضوع، به‌ویژه در‌مورد پروژه‌‌های ‌‌عمومی ‌‌پر‌‌مخاطب، همچون مراکز ‌خرید ‌بزرگ، اهمیت بیشتری می‌یابد. این‌ مراکز، با ‌ایجاد معانی و تصویر ذهنی در افراد می‌توانند در هویت‌مندی و یا ‌نا‌مکانی فضاهای ‌شهری تأثیرگذار ‌باشند. متأسفانه ‌برخی ‌از این مراکز ‌خرید در شهر ‌تهران، بامعنا و تصویرذهنی ‌مورد ‌انتظار، فاصله ‌دارند و به‌صورت «بسته‌ای ‌مستقل ‌از معانی ‌زمینه»، موجبات ایجاد ‌تصور ذهنی ‌نامطلوب و متعاقباً بی‌هویتی، ناپایداری ‌اجتماعی و کاهش‌ کیفیتِ ‌زندگی در شهر‌ تهران را فراهم‌ می‌آورند. در‌این‌راستا، هدف ‌اصلی ‌تحقیق حاضر، «ارائه الگوی ‌مفهومی از ایجاد تصور ‌ذهنی در مراکز ‌خرید ‌بزرگ ایران‌مال، سون‌سنتر و سرای ‌دلگشای‌ شهر تهران است». جهت انجام این پژوهش، از رویکرد ‌آمیخته استفاده ‌شد. ابتدا، «تحلیل ‌محتوای ‌متون» با مطالعات ‌اسنادی موجب استخراج ‌الگوی ‌مفهومی ‌اولیه از ‌تصور ذهنی گردید. سپس با روش دلفی و مصاحبه‌ با متخصصین ‌شهرسازی و تأکید بر سه مرکز مذکور و نرم‌افزار NVivo11، تعدادی شاخصِ جدید استخراج گردید که موجب تکامل ‌الگوی ‌مفهومی ‌اولیه ‌‌تصور ذهنی شد. جهت راستی آزمایی صحت اثرگذاری شاخص‌های به‌دست‌آمده در الگوی ‌مفهومی بر ایجاد تصور ذهنی‌ در سه مرکز ‌خرید، روش‌ پیمایش با‌ پرسش‌نامه از شهروندان انجام و با ‌آزمون تی ‌تک‌نمونه‌ای، ‌داده‌ها در SPSS تحلیل ‌شد. درنهایت، بررسی معناداری ‌میان مؤلفه‌ها و شاخص‌های ‌الگوی ‌مفهومی، با آزمون ‌همبستگی ‌‌پیرسون در SPSS انجام و الگوی‌ مفهومی ‌‌پژوهش مورد تائید قرار گرفت. یافته‌ها نشان‌می‌دهد که تصور ذهنی ‌در سه ‌مرکز ‌مذکور می‌تواند ناشی ‌از 3‌ مؤلفه مکانی، زمانی، اجتماعی و 6‌ زیر مؤلفه نمایه‌‌ای، نمادین، تقلیدی، ادراک خاطرات، تاریخ مکان و ارزش‌های اجتماعی پایدار و 22‌ شاخص ‌باشد. بر‌این‌اساس، تصوری که در ذهن افراد شکل ‌می‌گیرد، علاوه بر مؤلفه مکانی، ناشی از مؤلفه‌های ‌زمانی و اجتماعی است که با اقدامات کالبدی، فعالیتی و مقیاسی به منصه ظهور می‌رسند و تعادل میان رویکرد عینی و ذهنی برقرار می‌شود. ازآنجاکه معانی در سه مرکز، باهم متفاوت‌اند، شاخص‌هایی که بیش‌ترین اهمیت را در هر مرکز دارند، بیش‌ترین قابلیت را نیز در ایجاد ‌تصور ‌ذهنی در ادراک‌ شهروندان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Pattern of Creating "Mental Imagination" Relying on Shopping Centers in Tehran (Case Study: Iranmall, 7Center & Saray_e_Delgosha)

نویسندگان [English]

 • Negar Salehi 1
 • Zohreh Davoudpour 2
 • Maryam Khastou 3
1 Ph. D Candidate, Department of Architecture & Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architecture & Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture & Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In addition to its key position in structure of city,public‌_space of a city is a carrier of stories,meanings and cultural and social values of societies due to its perceptual and symbolic space.Therefore,it should have an interpretative role within its physical text and through its functional and semantic spectrum,it should be able to inject social values into the city's body that always read and interpreted.Therefore,not paying attention to the quality of meanings perceived from urban spaces can become the basis of identitylessness and social instability of cities.This issue becomes more important,especially in case of public_projects with high_audience,such as large shopping_centers.These centers,by creating meanings and images in people's minds,can be influential in the identity or placelessness of urban spaces.Unfortunately,some of these [i]S.C.in Tehran are far from the expected meaning and mental image, and in the form of an "independent_package_of context_meanings",they cause the creation of an undesirable mental_ image, and subsequently provide anonymity,social instability and a decrease in the quality of life in Tehran.so, the goal of the research is "to present a conceptual_model of creating a mental_image in Iranmal,7center and Saray_E_Delgosha S.C.in Tehran" In order to conduct this research, a mixed approach was used.First,"content analysis of texts" with document studies; It led to the extraction of the primary conceptual_model from mental_image.Then,with Delphi_method and interviews with urban_planning_experts,emphasizing three_S.C.and NVivo11, new_indicators were extracted,which led to the evolution of the initial conceptual model.In order to verify the effectiveness of the indicators obtained in the conceptual model on the creation of mental image in three S.C.survey_method was conducted with a questionnaire from citizens and data was analyzed in SPSS with a sample_T_test.Finally, the significance analysis between the components and indicators of the conceptual model was done with Pearson's_correlation test in SPSS and the conceptual model of the study was confirmed.findings show that mental_image in the three mentioned centers can be caused by 3_components(spatial,temporal,social),and 6sub-components (profile,symbolic,imitative,perception of memories,historical_place and sustainable_social_values)and 22indicators. Based on this, the idea that is formed in people's minds, is caused by the spatial, temporal and social_components which is implemented with physical, activity and scale measures, to establish balance between the objective and mental approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Sustainability
 • Identity & Sense of Place
 • The Place Meaning
 • Mental Imagination
 • Tehran Shopping Centers
 • اسدپور، علی، نیکونام نظامی، هادی، و امیدیان‌نیا، علیرضا. (1397). تحلیل مؤلفه‌های تصور ذهنی ارزیابانه شهروندان از دروازه قرآن شیراز و بافت پیرامون آن. معماری و شهرسازی ایران، 9(16)، 68-53.
 • آهور، ایران. (1392). از بازار تا مگامال: تحلیل فضاهای تجاری - تفریحی و فراغتی. تبریز: انتشارات فروزش.
 • ایزدپناه، محبوبه، و حبیبی، میترا. (1397). تحلیل و ارزیابی جایگاه مال­ها به‌مثابه فضای عمومی، مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم تهران. شهرپایدار، 1(4)، 33-54.
 • بهزادی‌پور، حامد، داودپور، زهره، و ذبیحی، حسین. (1401). سنجش ابعاد ادراک محیطی شهروندان در میان ساختمان‌های بلندمرتبه، نمونه موردی: منطقه 22 شهر تهران. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 22(64)، 349-368.
 • بنتلی، ای ین. (1398). محیط‌های پاسخده: کتابی راهنما برای طراحان (ترجمه مصطفی بهزادفر). تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • پاکزاد، جهانشاه. (1393). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران. تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
 • حاجی‌احمدی همدانی، آذین، ماجدی، حمید و جهان‌شاهلو، لعلا. (1397). معیارهای مؤثر بر شکل‌گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب مطالعه موردی: شهر تهران. مطالعات شهری، 28، 16- 3.

https://doi.org/10.34785/J011.2018.012

 • حبیبی، رعنا سادات. (1387). تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان. هنرهای زیبا، 35، 50-39.

https://jhz.ut.ac.ir/article_27120.html

 • حبیبی، سید محسن. (1394). قصه شهر، تهران، نماد شهر نوپرداز ایرانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • حبیبی، سیدمحسن. (1394ب). جزوه کلاسی درس سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین). قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی.
 • حبیبی، سید محسن. (1378). فضای شهری، حیات واقعه‌ای و خاطره‌های جمعی. صفه، 9(28)، 16-21.

https://ecc.isc.ac/showJournal/609/376/4006

 • دانش‌پایه، نسار و حبیب، فرح. (1396). معیارهای اصلی شکل‌گیری حس مکان در پهنه‌های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه: منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران). مطالعات شهری، 7(25)، 30-17.

https://doi.org/10.34785/J011.2018.021

 • داورپناه، افشین. (1391). مقدمه‌ای بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه‌های فضای شهری. تهران: انتشارات دریافت.
 • راپاپورت، اموس. (1392). معنی محیط ساخته‌شده (ترجمه فرح حبیب). تهران: سازمان ‌فناوری ‌اطلاعات و ‌ارتباطات ‌شهرداری ‌تهران.
 • رفیعیان، مجتبی و رفیعیان، محسن و بمانیان، محمدرضا. (1398). تحلیلی بر ادراک کیفیت معنای مکان با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 51(2)، 428-411.

https://doi.org/22059/10/JHGR.225301/2017.1007389

 • رفیعیان، محسن. (1396). کیفیت معنای مکان‌های عمومی شهری در اندیشه اسلامی و ایرانی (رساله دکتری شهرسازی). دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی و همکاران. (1391). اطلس شهر قزوین. قزوین: سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین.
 • سرخیلی، الناز، رفیعیان، مجتبی، و تقوایی، علی‌اکبر. (1396). تقابل پایداری ابر پروژه‌های شهری: ارزیابی پایداری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در شهر مشهد. جغرافیا و توسعه فضای شهری، 4(2)، 41-25.

https://doi.org/10.22067/gusd.v4i2.53476

 • شاهین راد، مهنوش، رفیعیان، مجتبی، و پورجعفر، محمدرضا. (1398). خوانش قصه‌های جامعه از متن فضای شهری: تقویت و تداوم حس مکان. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، (27)، 129-119.

https://doi.org/22034/10/AAUD.92454/2019

 • شهابی، محمود و فاضلی، نعمت. (1394). نشست علمی از بازار تا مگامال. تاریخ مراجعه 03023/1401. قابل‌دسترس در:

https://shahrvandnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=33548&V_News_Id=&Src=Main

 • شولتز، کریستیان نوربرگ. (1396). روح مکان به‌سوی پدیدارشناسی معماری (ترجمه محمدرضا شیرازی). تهران: رخداد نو.
 • شیعه، اسماعیل و حاجیانی، مهسا. (1398). تأثیرات مگامال­ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران. شهر ایرانی اسلامی، 9(36)، 69-81.

https://doi.org/1001/20.2228639/1.9/1398.6/36.5

 • فیض‌آبادی، محمود. (1394). زیست بازار رویکردی نو برای طراحی و بازآفرینی مفهوم کهن بازار در دوران معاصر. (موردمطالعه: بازار بزرگ ملل مشهد). ایده، 1(2)، 14-3.
 • فیضی، محسن، و اسدپور، علی. (1392). ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری نمونه موردی هتل چمران شیراز. معماری ایرانی، 3، 121-107.

https://jias.kashanu.ac.ir/issue_15323_15324.html

 • کاظمی، عباس، و امیرابراهیمی، مسرت. (1400). مطالعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی مگامال­ها و مجتمع­های بزرگ تجاری. تهران: مرکز ‌مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.
 • کاظمی، عباس. (1401). پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی. تهران: فرهنگ جاوید.
 • گلکار، کورش. (1387). محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار. فصلنامه علوم محیطی، 5‌(4)، 114-95.

https://envs.sbu.ac.ir/article_96898.html

 • لاند، نیک. (1395). زبان و اندیشه (ترجمه حبیب ا...قاسم‌زاده). تهران: انتشارات ارجمند.
 • لینچ، کوین. (1395). تئوری شکل شهر (ترجمه سید حسین بحرینی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • نسر، جک. (1400). تصویر ارزیابانه از شهر (ترجمه سمیه فرخیده). تهران: نشر آرمان‌شهر.
 • نقی زاده، محمد. (1390). نظریه فضای حیات طیبه: شهر آرمانی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • نظیف، حسن و مطلبی، قاسم. (1398). ارائه مدل مفهومی از خوانایی با تکیه‌بر تصور ذهنی. باغ نظر، 16(78)، 69-76.

https://doi.org/22034/10/BAGH.187359/2019.4156

 • وحدت، سلمان، کریمی مشاور، مهرداد، و بخشی بالکانلو، عادل. (1396). تحلیل فضایی مکانی عوامل مؤثر در ایجاد معنای مکان از دیدگاه کاربران و شهرسازان. نمونه موردی: شهر ارومیه. آمایش جغرافیایی فضا، 7(26)، 143-129.

https://gps.gu.ac.ir/article_60544.html

 • Alwaer, H., Sibley, M., & Lewis, J. (2008). Factors and Priorities for Assessing Sustainability of Regional Shopping Centres in The Uk. Architectural Science Review, 51(4). 391-402.

https://doi.org/10.3763/asre.2008.5143

 • Assche, K.V., Duineveld, M., Jong, H. D., & Zoest, A.V. (2012). What Place is This Time? Semiotics and the Analysis of Historical Reference in Landscape Architecture. Journal Of Urban Design, 17(2), 233-254.

https://doi.org/10.1080/13574809.2012.666207

 • Auge, M. (2011). Non-Places: An Introduction to Supermodernity. Warsaw: National Scientific Publishing House.
 • Carmona, M. (2021). Public Places, Urban Spaces: The Dimensions Of Urban Design. New York: Routledge.
 • Childs, M.C. (2008). Storytelling and Urban Design. Journal of Urbanism, 1(2), 173- 186.

https://doi.org/10.1080/17549170802221526

 • Cole, Z., Holland, S., & Donohoe, H., (2015). A social values typology for comprehensive assessment of coastal zone ecosystem services. Nat. Resour, 28(12), 1290-1307.

https://doi.org/1080/10/2015/08941920.1020580

 • Daniel, E., & Pasquire, C. (2017). Social Value Evidencing Toolkit (SVET): A Framework for Social Delivery on Highways England Infrastructure Schemes. Centre for Lean Projects, Nottingham Trent University. Nottingham: Nottingham Trent University Publications.
 • De Magalhaes, C. & Trigo, S. (2017). Contracting Out Publicness: The Private Management of The Urban Public Realm and Its Implications. Progress In Planning, 115, 1-28.

https://doi.org/10.1080/13574809.2010.502347

 • De Vreese, R., Leys, M., Fontaine, C.M.M., & Dendoncker, N. (2016). Social mapping of perceived ecosystem services supply-The role of social landscape metrics and social hotspots for integrated ecosystem services assessment, landscape planning and management. Indicat, 66(July), 517-533.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.048

 • Filep, C.V., Tompson-Fawcett, M., & Rae, M. (2014): Built Journal of Urban Design, 19(3), 298_316.

https://doi.org/10.1080/13574809.2014.890043

 • Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, 45(2), 6-19.

https://doi.org/10.1002/pmj.21409

 • Franck, G. (2010). Architektonische Qualität Und Raumplanung. Zürich: Niggli
  Hourcade, B., & Habibi, S. M. (2011). Atlas Of Tehran Metropolis. Tehran: Tehran Geographic Information Center, Municioality of Tehran.
 • Gilderbloom, J., & Brazley, P. (2005). HOPE VI: A Study of Housing and Neighborhood Satisfaction. Louisville: University of Louisville.
 • Gomes, R. M., & Paula, F. D. (2017). Shopping mall image: systematic review of 40 years of research. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 27, 1-27.

https://doi.org/10.1080/09593969.2016.1210018

 • Haughton, G., & Hunter, C. (1994). Sustainable Cities. London: Jesica Kingsley.
 • Herzog, T. R., Kaplan, S., & Kaplan, R. (1982). The prediction of preference for unfamiliar urbanplaces. Population and Environment, 5(1), 43-59.

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01359051

 • Ilhan, D. O. (2020). A Practical Multiple Factor Index Model for Shopping Center Investment Decisions in Istanbul (Ph.D. Desertation, Faculty of Social Science). University Of Isik, Turkey.
 • Jäger, P. F. (2016). Where The Whole City Meets: Youth, Gender and Consumerism In The Social Space Of The Mega Shopping Mall In Aktobe, Westernkazakhstan. Journal Of Central Asian Survey, 35(2), 178-194.

https://doi.org/10.1080/02634937.2016.1149965

 • Kathiravelu, L. (2016). Migrant Dubai: Low wage workers and the construction of a global city. Berlin: Springer.
 • Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). Experience of Nature. New York: Cambridge
 • Krolewicz, A. (2015). Shopping centre as a non-city in the city. Architecture Civil Engineering Environment, 8(1), 13-20.

https://www.acee-journal.pl/1,7,34,Issues.html

 • Lehtonen, M. (2014). Evaluating megaprojects: From the ‘iron triangle’ to network mapping. Evaluation20(3), 278-295.

https://doi.org/10.1177/1356389014539868

 • Lewicka, M. (2011). Place Attachment, Place Identity, And Place Memory: Restoring the Forgotten City Past. Journal Of Environmental Psychology, 28, 209-231.

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.02.001

 • Logan, W. (2016). Cultural diversity, cultural heritage and human rights: towards heritage management as human rights-based cultural practice. In World heritage management and human rights(pp. 19-32). London: Routledge.

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315613031.ch25

 • Lim, W. S. W. (2000). Memories and urban places. City4(2), 270-277.

https://doi.org/10.1080/13604810050147875

 • Moazemi, S. (2018). The Revitalization of Urban Fabric in Contemporary Public Spaces; A Case of Shopping Spaces. A+ Arch Design International Journal of Architecture and Design, 4(2), 1-10.

https://dergipark.org.tr/en/pub/aarch/issue/44020

 • Montgomery, J. (2008). The New Wealth of Cities; City Dynamics and the Fifth Wave. Hampshire: Ashgate.
 • Mulholland, C., Ejohwomu, O. A., & Chan, P. W. (2019). Spatial-temporal dynamics of social value: Lessons learnt from two UK nuclear decommissioning case studies. Journal of cleaner production237, 117677.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117677

 • Nadeau, J., Heslop, L., O’reilly, N., & Luk, P. (2008). Destination In A Country Image Context. Annals Of Tourism Research, 35(1), 84–106.

https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.06.012

 • Patala, S., Jalkala, A., Karsanen, J., vaisanen, S., Tuominen, & V. Soukka, R. (2015). Sustainable value propositions: framework and implications for technology suppliers. Mark. Manag. 59 (November), 144-156.

https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.03.001

 • Polic, M., Repovs, G., Natek, K., Klemencic, M., Kos, D., Ule, M. & Kucan, A. (2005). A Cognitive Map of Slovenia: Perceptions of The Regions. International Journal of Psychology, 40(1), 27-35.

https://doi.org/10.1080/00207590444000113

 • (2014). What Makes a Successful Place? Available at: www.PPS.org (Accessed on Agu. 2014).
 • Punter, J., & Carmona, M. (1997). The design Dimention of Planning: Theory. Content and Best Practice for Design Policies. London: E & FN Spon.
 • Raiden, A. Lossemore, M., King, A., & Gorse, C. (2019). Social Value in Construction. London: Routledge.

https://doi.org/10.1201/9781315100807

 • Raszkowski, A. (2012). The importance of city image in socio-economic development. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29, 335-344.

https://repozytorium.ur.edu.pl/items/544da820-944c-48b3-8b6a-121b6641010a

 • Relph, E. (1976). Place and Placelessness. London: Pion.
 • Ryan, B. D.(2013). "Chapter 9 The Metastasizing Megaproject: Urban Design and “Monstrous Moral Hybrids” in the American City", del Cerro Santamaría, G. (Ed.) Urban Megaprojects: A Worldwide View (Research in Urban Sociology, Vol. 13), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 211-233.

https://doi.org/10.1108/S1047-0042(2013)0000013014

 • Scanell, L., & Gifford, R. (2010). Defining Place Attachment: A tripartite Organizing Framework”. Journal of Environment Psychology, 30, 1-10.

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006

 • Shawket I. M. (2018). Identity In Urban Spaces of Residential Compounds: Contributing to a Better Environment. Hbrc Journal, 14(2), 235-241.

https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2016.08.003

 • Sherrouse, B. C., Semmens, D. J., & Clement, J. M. (2014). An application of Social Values for Ecosystem Services (SolVES) to three national forests in Colorado and Wyoming. Ecological Indicators36, 68-79.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.07.008

 • Stedman, R.C. (2016). Subjectivity And Social-Ecological Systems: A Rigidity Trap (And Sense of Place as A Way Out). Sustainability Science, 11(6), 891–901.

https://doi.org/10.1007/s11625-016-0388-y

 • Taghizadehvahed, N. (2015). A Comparative Study of Covered Shopping Spaces: Covered Bazaars, Arcades, shopping malls (MSc Thesis). School Of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University, Turky.
 • van Riper, C. J., Kyle, G. T., Sherrouse, B. C., Bagstad, K. J., & Sutton, S. G. (2017). Toward an integrated understanding of perceived biodiversity values and environmental conditions in a national park. Ecological indicators72, 278-287.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.07.029

 • Windsong, E. (2010). There Is No Place Like home: Complexities in Exploring home And Place Attachment. The Social Science Journal, 47, 200-215.

https://doi.org/10.1016/j.soscij.2009.06.009