امکان‌سنجی استفاده از انتقال حقوق توسعه‌، جهت حفظ باغات و اراضی کشاورزی شهر طرقبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی‌شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

باغات و اراضی کشاورزی نقش قابل‌توجهی را در حیات شهرها ایفا می‌کنند؛ به­طوری­که برنامه­ریزان شهری روش‌های مختلفی را جهت حفظ این اراضی اتخاذ می‌نمایند. یکی از روش‌های کارآمد روش «انتقال حقوق توسعه‌ای» است. مسئله پژوهش شرایط غیرقابل‌انتظاری است که حکایت از عدم استفاده، امکان‌سنجی و به‌کارگیری نظریات جدید همچون انتقال حقوق توسعه‌ای علی‌رغم مهیا بودن آن‌ها دارد و اینکه چرا تاکنون این روش جایگاه مناسبی در ادبیات مدیریت شهری ایران نیافته است. ازاین‌رو هدف ارائه پاسخی برای چگونگی استفاده از رویکرد انتقال حقوق توسعه‌ای باغات و اراضی کشاورزی شهر طرقبه و همچنین شناسایی مناطق مستعد دریافت حقوق توسعه برمبنای پارامترهای مؤثر می‌باشد. در حوزه روش به لحاظ هدف پژوهش توصیفی بوده است و نتایج آن نیز در نمونه مطالعاتی کاربردی است. روش مورداستفاده در این پژوهش در بخش گردآوری اطلاعات و تدوین مبانی نظری اسنادی بوده است و پس‌ازآن با استفاده از روش AHP و اخذ نظرات خبرگان وزن شاخص‌ها محاسبه‌شده است و یافته‌های موردنظر حاصل‌شده است؛ سپس نتایج حاصل با استفاده نرم‌افزار ARC GIS و افزونه‌های تحلیلی آن مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که در مناطق ارسال شاخص‌های میزان برداشت سالانه از انواع محصولات پایه در شهر، درصد مشارکت ساکنین و قیمت اراضی کشاورزی بیشترین ارزش را در مقابل دیگر شاخص‌ها جهت انتخاب مناطق دارند. همچنین در بین شاخص‌های مناطق دریافت شاخص‌های زیرساختی چون آب و برق و گاز بیشترین اهمیت را داشته و در کنار آن‌ها نسبت سود به هزینه و قیمت زمین نیز اهمیت دارد و در زمان انتخاب و انجام برنامه انتقال حق توسعه باید به آن‌ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Using the Transfer of Development Rights in order to Preserve Gardens and Agricultural Lands of Torghabeh City

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rafieian 1
 • Fatemeh Arjmandi 2
1 Assistant Professor, Department of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Master student in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Gardens and agricultural lands play a significant role in the life of cities; So that urban planners adopt different methods to preserve these lands. One of the efficient methods is the "transfer of development rights" method. The problem of the research is the unexpected conditions that indicate the lack of use, feasibility and application of new ideas such as the transfer of development rights despite their availability and why this method has not found a suitable place in the literature of urban management in Iran. Therefore, the aim is to provide an answer for how to use the approach of transferring the development rights of gardens and agricultural lands in Torgahbeh city, as well as to identify areas prone to receive development rights based on effective parameters. In terms of the method, the purpose of the research is descriptive and its results are applied in the study sample. The method used in this research was in the section of gathering information and compiling the theoretical bases of documents, and then using the AHP method and obtaining the opinions of experts, the weights of the indicators were calculated and the desired findings were obtained; Then the results have been analyzed using ARC GIS software and its analytical plugins. The results indicate that in the sending areas of the indicators of the annual harvest of all types of basic products in the city, the percentage of residents' participation and the price of agricultural land have the highest value compared to other indicators for selecting areas. Also, among the indicators of receiving regions, infrastructure indicators such as water, electricity and gas are the most important, and besides them, the profit-to-cost ratio and land price are also important, and they should be taken into account when choosing and carrying out the development right transfer program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feasibility
 • Transfer of Development Right
 • Torghabeh City
 • اولاد قره‌گوز، محمود، خداپرست مشهدی، مهدی، و ملک‌الساداتی، سعید. (1401). کارایی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل‌مبنا. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27 (90)، 134-105.

https://civilica.com/doc/1472868

 • بانک اطلاعاتی جهاد کشاورزی. (1399). سیمای کشاورزی شهرستان. خراسان رضوی.

www.koaj.maj.ir

 • بانک مرکزی کشور. (1401). اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی. ایران.

https://www.cbi.ir/simplelist/1589.aspx

 • خالقی، رضا، داودپور، زهره، و نصر اصفهانی، رضا. (1400). امکان‌سنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه برای افزایش تحقق‌پذیری خدمات شهری در شهر کرج (مطالعه موردی: محلات واقع در مناطق 1 و 2 شهری). مطالعات محیطی هفت حصار،10 (38)، 139-123.

http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-1526-fa.html

 • داداش‌پور، هاشم، و محسن‌زاده، سینا. (1391). امکان‌سنجی استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی شهر بابلسر. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 12 (25)، 29-7.

https://jgs.khu.ac.ir/article-1-648-fa.pdf

 • زیاری، کرامت الله. (1392). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای. تهران: دانشگاه تهران.
 • سالنامه‌ی آماری کشور. (1399). بخش کشاورزی، قسمت زراعت و باغداری. ایران.

 https://www.amar.org.ir

 • صادقی، علی‌رضا، پیرودین، اصلان، و خاک‌زند، مهدی. (1400). امکان‌سنجی تحقق پروژه‌های انتقال حق توسعه بر اساس شناسایی و پهنه‌بندی حوزه‌های مستعد توسعه (نمونۀ موردی: شهر شیراز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9 (2)، 553-529.

https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2021.320733.1482

 • عزیزی، محمدمهدی، و شهاب، سینا. (1391). کاربرد انتقال حق توسعه (TDR) به‌عنوان سازوکار تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری، نمونه موردی شهر کاشان. مطالعات مدیریت شهری،1 (4)، 54-41.

magiran.com/p1183408

 • فارسی فراشبندی، حمیدرضا، آزاده، سید رضا، و ملکیان بهابادی، مجتبی. (1396). امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه برای تأمین زمین خدمات شهری در شهر شیراز. مطالعات شهری، 6 (22)، 14-3.

https://urbstudies.uok.ac.ir/article_49108.html

 • کبیری کوپایی، فاتح، و عموشاهی، نسرین. (1396). بررسی راهکارهای حفظ اراضی کشاورزی و باغات درروند توسعه‌ی شهری نمونه‌ی موردی خمینی‌شهر. سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز.

https://civilica.com/doc/651088

 • محبی، ماهیار، و ذاکر حقیقی، کیانوش. (1394). کاربرد برنامه انتقال حقوق توسعه به‌منظور حفاظت از اراضی کشاورزی در شهرستان تنکابن. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 5 (20)، 202-191.

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516735.1394.5.20.15.4

 • منصوری رضی، میثم. (1396). برنامه‌ریزی فضایی شهر آمل به‌منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغی با استفاده از مفهوم انتقال حق توسعه (TDR). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری). دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، ایران.
 • مظفری‌پور، نجمه و سلطانی، سمانه. (1393). مدیریت کارآمد زمین شهری با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه (TDR) با تکیه‌بر تجارب جهانی. مطالعات مدیریت شهری، 6 (20)، 33-15.

https://ums.srbiau.ac.ir/article_9144.html

 • ملکی، قاسم. (1395). مجموعه مقالات توسعه شهری 2 موضوع ویژه: حقوق مالکیت و توسعه شهری. تهران: آذرخش.
 • مرکز آمار ایران. (1395). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. ایران.

https://www.amar.org.ir

 • مهندسین مشاور فرنهاد. (1391). طرح توسعه و عمران شهر طرقبه (جامع).
 • نلسون، آرتور، و ریک پروتز، دوگ وودروف. (1395). راهنمای انتقال حق توسعه (TDR) طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های انتقال حق توسعه (ترجمه محمدهادی مهدی‌نیا، احمد افسری و علیرضا قلی‌زاده برآباد). تهران: اول و آخر.
 • Chen, C., Yu, L., & Choguill, C. L. (2020). “Dipiao”, Chinese approach to transfer of land development rights: The experiences of Chongqing. Land Use Policy, 99, 104870.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104870

 • Chiodelli, F., & Moroni, S. (2016). Zoning-integrative and zoning-alternative transferable development rights: Compensation, equity, efficiency. Land Use Policy, 52, 422-429.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.01.006

 • Dehart, H. G., Etgen, R., Conservancy, E. S. L., McConnell, V., Perry, E., Walls, M., & Zawitoski, J. (2007). The Feasibility of Successful TDR Programs for Maryland’s Eastern Shore.Maryland Center for Agro-Ecology, Inc.

https://agnr.umd.edu/

 • Song, Y., & Ding, Ch. (Eds). (2008). Urbanization in China: Critical Issues in an Era of Rapid Growth. Cambridge (mass.), China: Lincoln Institute of Land Policy.

https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.4761

 • Guzle, G., Akpınar, F., & Duvarcı, Y. (2020). Transfer of development rights for the effectiveness of the conservation plans: A case from Historic Kemeraltı, Izmir. Habitat International, 103, 102207.

https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102207

 • Hudecová, Ľ., & Kyseľ, P. (2023). Legislative protection of agricultural land. Land Use Policy, 131, 106719.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106719

 • Kaplowitz, M. D., Machemer, P., & Pruetz, R. (2008). Planners’ experiences in managing growth using transferable development rights (TDR) in the United States. Land use policy, 25 (3), 378-387.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2007.07.004

 • Katz, B. (2002). Smart growth: The future of the American metropolis?LSE STICERD, Research Paper No. CASE058.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1158949

 • Kan, K. (2021). Creating land markets for rural revitalization: Land transfer, property rights and gentrification in China. Journal of Rural Studies, 81, 68-77.

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.006

 • Ke, F., Shunai, C., Shichuan, W., & Zhangwei, L. (2008). Application of transferable development rights in cultivated land protection in China. China Population, Resources and Environment, 18(2), 8-12.

https://doi.org/10.1016/S1872-583X(09)60001-2

 • Kurowska, K., Kryszk, H., Marks-Bielska, R., Mika, M., & Leń, P. (2020). Conversion of agricultural and forest land to other purposes in the context of land protection: Evidence from Polish experience. Land Use Policy, 95, 104614.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104614

 • Liang, X., Yuan, Q., Tan, X., & Chen, S. (2020). The conservation of collective-owned farmland via the transfer of development rights (TDR) in China-the case of Ecological Fruit Park in Guangzhou. Journal of Rural Studies, 78, 399-410.

https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.013

 • Pizor, P. J. (1986). Making TDR work: A study of program implementation. Journal of the American planning association, 52(2), 203-211.

https://doi.org/10.1080/01944368608976620

 • Shahab, S., Clinch, J. P., & O'Neill, E. (2019). An analysis of the factors influencing transaction costs in transferable development rights programmes. Ecological economics, 156, 409-419.

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.018

 • Shahab, S., Clinch, J. P., & O'Neill, E. (2018). Timing and distributional aspects of transaction costs in Transferable Development Rights programmes. Habitat International, 75, 131-138.

https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.03.006

 • Strong, A. L. (1987). The Pinelands—America's largest “transfer of development rights” programme? Habitat International, 11(1), 63-71.

 https://doi.org/10.1016/0197-3975(87)90036-1

 • Wang, B., Li, F., Feng, S., & Shen, T. (2020). Transfer of development rights, farmland preservation, and economic growth: A case study of Chongqing’s land quotas trading program. Land Use Policy, 95, 104611.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104611