الگوی نظری تحقق پذیری شهر 15 دقیقه ای در برنامه ریزی شهری با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران.

چکیده

الگوی شهر 15 دقیقه ­ای بر برنامه­ ریزی شهری مبتنی بر نیازها و ترجیحات شهروندان، تشویق سفرهای کوتاه و فعالیت­ های محله مبنا تمرکز دارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی نظری تحقق­ پذیری شهر 15 دقیقه ­ای به‌مثابه الگوی مجاورت فعالیت­ ها و پیاده­ روگستری در برنامه­ ریزی شهری است. پژوهش حاضر از نوع توسعه ­ای-کاربردی و روش آن، کیفی با تأکید بر روش فراترکیب است. جامعۀ آماری مشتمل بر تمام پژوهش ­های انجام‌شده در خصوص شهرهای 15 دقیقه­ای در بازه زمانی 2016 تا 2022 می ­باشد. حجم نمونه شامل 38 مقاله و مستندی است که بر اساس اصول ده‌گانۀ برنامۀ مهارت ­های ارزیابی حیاتی انتخاب گردید. ابتدا 123 منبع یافت شد که 35 منبع با بررسی عنوان و 22 منبع با غربال­گری چکیده حذف، سپس محتوای 66 منبع ازلحاظ محتوا و کیفیت تحلیل و درنهایت، 38 منبع جهت تحلیل نهایی انتخاب گردید. بر اساس نتایج پژوهش، بیشترین فراوانی منابع مربوط به سال 2022 است (47 درصد منابع). حدود 81 درصد از منابع مربوط به سال­های 2022 و 2021 می ­باشد. 16 درصد از منابع انتخاب‌شده مربوط به سال‌های 2020 و 2019 است. ازلحاظ گونه شناسی منابع، 79 درصد منابع از نوع مقاله­ های علمی چاپ‌شده است (تعداد 30 مورد). ازلحاظ نوع پژوهش، تعداد پژوهش­ های کمی، کیفی و آمیخته به ترتیب 21، 13 و 4 مورد است. نتایج بیانگر 79 کد استخراجی است که در هفت مقوله متشکل از ارکان (مجاورت، تراکم، تنوع و همه‌جا گستری)، کارکردهای اساسی، انقلاب دیجیتالی شدن، ملاحظات زیست‌محیطی و تغییر اقلیم، زیرساخت­ های انطباقی و ترکیبی، انسجام و دربرگیرندگی اجتماعی و شاخص ­های کمی طبقه‌بندی‌شده‌اند. برای کنترل مفاهیم استخراجی و پایایی پژوهش از شاخص کاپا استفاده‌شده است. مقدار این شاخص در پژوهش حاضر، برابر با 761/0 در سطح معناداری 000/ 0 است که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب نتایج پژوهش (بالاتر از 6/0) می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical Model of Possibility of 15-minute City in Urban Planning Using the Meta-Synthesis Method

نویسنده [English]

 • Hafez Mahdnejad
Assistant Professor, Faculty of Humanities Science, Department of Geography and Urban Planning, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, Iran.
چکیده [English]

The 15-minute city model focuses on urban planning based on the needs and preferences of citizens, encouraging short trips and neighborhood-based activities. Based on this, the aim of the current research is theoretical model presentation of the 15-minute city realization as the proximity of activities and walkability model in urban planning. The current research is developmental-applied type and its method is qualitative with an emphasis on Meta-synthesis method. The statistical community includes all the researches conducted regarding 15-minute city model in the period from 2016 to 2022. The sample size includes 38 articles and documents that were selected based on the ten principles of the Critical Assessment Skills Program. First, 123 sources were found, Then 35 sources were removed by examining the title. 22 sources were removed by abstract screening. In the next step, the content of 66 sources was analyzed in terms of content and quality, and finally, 38 articles were selected for final analysis. Time analysis of research sources shows that the highest frequency is related to 2022, which is equivalent to 47% of the sources. About 81% of the sources are related to the years 2022 and 2021. 16% of the selected sources are related to the years 2020 and 2019. In terms of sources typology, 79% of the sources are scientific articles. In terms of the research type, the number of quantitative, qualitative and mixed researches is 21, 13 and 4 respectively.. The results show 79 extracted codes in seven categories are classified. These seven categories are: pillars (proximity, density, diversity and ubiquity), basic functions, digitalization revolution, environmental considerations and climate change, adaptive infrastructures, cohesion and social inclusion, and quantitative indicators. The value of the Kappa index (0.761 at a significance level of 0.000) indicates the appropriate reliability of the research results (above 0.6).

کلیدواژه‌ها [English]

 • 15-minute City
 • Walkable City
 • Future City
 • 15-minute Community
 • Meta-Synthesis Method
 • Abdelfattah, L., Bazzoni, F., Choubassi, R., Gorrini, A., Presicce, Da., & Zuretti, M. (2020). Exposing unbalanced service distribution in urban areas, the case of Milan. The 56th ISOCARP World Planning Congress “Post-Oil City: Planning for Urban Green Deals”, ISOCARP, UN-Habitat and Urban Economy Forum (UEF). Doha, Qatar.

https://b2n.ir/z45036

 • Abdelfattah, L., Deponte, D., & Fossa, G. (2022). The 15-minute city: interpreting the model to bring out urban resiliencies. Transportation Research Procedia, 60(1), 330–337.

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.043

 • Allam, Z., Bibri, S. E., Jones, D. S., Chabaud, D., & Moreno, C. (2022A). Unpacking the ‘15-Minute City’ via 6G, IoT, and Digital Twins: Towards a New Narrative for Increasing Urban Efficiency, Resilience, and Sustainability. Sensors, 22(1), 1-17.

https://doi.org/10.3390/s22041369

 • Allam, Z., Bibri, S. E., Chabaud, D., & Moreno, C. (2022B). The ‘15-Minute City’ concept can shape a net-zero urban future. Humanities and Social Sciences Communications, 9(126), 1-5.

 

https://doi.org/10.1057/s41599-022-01145-0

 • Allam, Z., Nieuwenhuijsen, M., Chabaud, D., & Moreno, C. (2022C). The 15-minute city offers a new framework for sustainability, liveability, and health. Lancet Planetary Health, 6 (3), 181 - 183.

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(22)00014-6

 • Allam, Z., Moreno, C., Chabaud, D., & Pratlong, F. (2021). Proximity-Based Planning and the “15-Minute City”: A Sustainable Model for the City of the Future. In: Brinkmann (Ed.), The Palgrave Handbook of Global Sustainability. (1-20). Palgrave Macmillan Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-38948-2_178-1

 • Amin, A. (2021). The 15-Minute City in Toronto: Insights from Lefebvre and Fanon. Masters in Environmental Studies, York University, Toronto, Ontario, Canada.
 • Andersen, C. S., (2021). Close to Home − Exploring 15-Minute Urban Living in Ireland. Irish Institutional Property: Dublin.

 https://b2n.ir/x78609

 • Badii, C., Bellini, P., Cenni, D., Chiordi, S., Mitolo, N., Nesi, P., & Paolucci, M. (2021). Computing 15MinCityIndexes on the Basis of Open Data and Services. Computational Science and Its Applications, 1(1), 565–579.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-87010-2_42

 • Balletto, G., Ladu, M., Milesi, A., & Borruso, G. (2021). Methodological Approach on Disused Public Properties in the 15-Minute City Perspective. Sustainability, 13(2), 1-19.

https://doi.org/10.3390/su13020593

 • Balletto, G., Ladu, M., Milesi, A., Camerin, F., & Borruso, G. (2022). Walkable City and Military Enclaves: Analysis and Decision-Making Approach to Support the Proximity Connection in Urban Regeneration. Sustainability, 14(1), 1-16.

https://doi.org/10.3390/su14010457

 • Calef, A., Schuster, L., Hopper, T., & Ciurczak, P. (2021). 15-Minute Neighborhoods: Repairing Regional Harms and Building Vibrant Neighborhoods For All. Boston Indicators.
 • Caselli, B., Carra, M., Rossetti, S., & Zazzia, M. (2022). Exploring the 15-minute neighbourhoods. An evaluation based on the walkability performance to public facilities. Transportation Research Procedia, 60(1),. 346–353.

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.045

 • Caselli, B., Carra, M., Rossetti, S., & Zazzi, M. (2021). From urban planning techniques to 15-minute neighbourhoods. A theoretical framework and GISbased analysis of pedestrian accessibility to public services. European Transport Trasporti Europei, 85(10), 1-15.

http://dx.doi.org/10.48295/ET.2021.85.10

 • Chen, Q., & Crooks, A. T. (2021). Delineating a '15-minute city': An agent-based modeling approach to estimate the size of local communities. 4th ACM SIGSPATIAL International Workshop on GeoSpatial Simulation, International Workshop on GeoSpatial Simulation, GeoSim 2021, world health organization.

https://doi.org/10.1145/3486184.3491080

 • Cheng, C., Li, Y., Deshpande, R., Antonio, R., Chavan, T., Nisztuk, M., Subramanian, R., Weijenberg, C., & Patel, S. V. (2022). Realtime Urban Insights for Bottom-up 15-minute City Design. POST-CARBON - Proceedings of the 27th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA). Hongkong: Assciation for computer-Aided Architectural Design Research in Asia.

https://doi.org/10.52842/conf.caadria.2022.1.435.

 • Correa-Parra , J., Vergara-Perucich, J. F.,  & Aguirre-Nuñez, C .(2020). Towards a Walkable City: Principal Component Analysis for Defining Sub-Centralities in the Santiago Metropolitan Area. Land Journal, 9(362), 1-15.

https://doi.org/10.3390/land9100362

 • D’Onofrio, R., & Trusiani, E. (2022). The Future of the City in the Name of Proximity: A New Perspective for the Urban Regeneration of Council Housing Suburbs in Italy after the Pandemic. Sustainability, 14(1), 1-26.

https://doi.org/10.3390/su14031252

 • Duany, A., & Steuteville, R., (2021). Defining the 15-minute city. PUBLIC SQUARE A CNU Journal, FEB. 8, 2021­.

https://b2n.ir/z44531

 • Ferrer-Ortiz, C., Marquet, O., Mojica, L., & Vich, G. (2022). Barcelona under the 15-Minute City Lens: Mapping the Accessibility and Proximity Potential Based on Pedestrian Travel Times. Smart Cities, 5(1), 146–161.

https://doi.org/10.3390/smartcities5010010

 • Gaglione, F., Gargiulo, C., Zucaro, F., Cottrill, C. (2021). 15-minute neighbourhood accessibility: a comparison between Naples and London. European Transport Trasporti Europei, 85(5), 1-16.

https://doi.org/10.48295/ET.2021.85.5

 • Gaglione, F., Gargiulo, C,. Zucaro, F., & Cottrilla, C. (2022). Urban accessibility in a 15-minute city: a measure in the city of Naples, Italy. Transportation Research Procedia, 60(1), 378–385.

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.049

 • Graells-Garrido E., Serra-Burriel, F., Rowe, F., Cucchietti, F. M., & Reyes, P. (2021). A city of cities: Measuring how 15-minutes urban accessibility shapes human mobility in Barcelona. PLoS ONE, 16(5), 1-32.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250080

 • Guzman, L A., Arellana, J., Oviedo, D., Moncada Aristizabal, C. A. (2021). COVID-19, activity and mobility patterns in Bogota. Are we ready for a ‘15-minute city’?. Travel Behaviour and Society, 24(1), 245–256.

https://doi.org/10.1016/j.tbs.2021.04.008

 • Hosford, K., Beairsto, J., & Winters, M. (2022). Is the 15-minute city within reach? Evaluating walking and cycling accessibility to grocery stores in Vancouver. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 14(1), 1-6.

https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100602

 • Leanage, N., & Filion, P. (2020). Can the 15-minute walking city save intensification hubs in and beyond the COVID-19 pandemic?. Masters in Planning, School of Planning, University of Waterloo.
 • Li, M. (2022). 15-minute city : access to essential services in Metro Vancouver. M.Sc. Thesis, Medicine, Faculty of Population and Public Health (SPPH), University of British Columbia.

https://doi.org/10.14288/1.0412906

 • Li, Z., Zheng, J., Zhang, Y. (2019). Study on the Layout of 15-Minute Community-Life Circle in Third-Tier Cities Based on POI: Baoding City of Hebei Province. Engineering, 11(9), 592-603.

https://doi.org/10.4236/eng.2019.119041

 • Knap, E. (2022). Developing a composite indicator for the 15-minute city concept based on accessibility measures and assessment of spatial inequalities of different socio-demographic groups. M.Sc. Thesis, Faculty of Civil Engineering & Management, Center for Translation Studies, University of Twente­, Enschede, Netherlands­.

https://b2n.ir/g58180

 • Lulu, H., & Yungang, L. (2017). Life Circle Construction in China under the Idea of Collaborative Governance: A Comparative Study of Beijing, Shanghai and Guangzhou. Geographical review of Japan series B, 90(1), 2-16.

https://doi.org/10.4157/geogrevjapanb.90.2

 • Marchigiani, E., & Bonfantini, B. (2022). Urban Transition and the Return of Neighbourhood Planning. Questioning the Proximity Syndrome and the 15-Minute City. Sustainability, 14(1), 1-29.

https://doi.org/10.3390/su14095468

 • Marino, M. D., Tomaz, E., Henriques, C., & Chavoshi, S. H. (2022). The 15-minute city concept and new working spaces: a planning perspective from Oslo and Lisbon. European Planning Studies, 1(1), 1-23.

https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2082837

 • Mocak, P., Matlovicova, K., Matlovic, R., Penzes, J., Pachura, P., Mishra, P. K., Kostilnikova, K., & Demkova, M. (2022).15-Minute City Concepts as a Sustainable Urban Development Alternative: A brief outline of Conceptual frameworks and Slovakia cities a case. Folia Geographica, 64(1), 69–89.

https://www.researchgate.net/publication/361407207_15

 • Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities, 4(1), 93–111.

https://doi.org/10.3390/smartcities4010006

 • Pinto, F., & Akhavan, M. (2022). Scenarios for a Post-Pandemic City: urban planning strategies and challenges of making “Milan 15-minutes city. European Transport/ Trasporti Europei, 85(1), 1-15.

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.048

 • Pozoukidou, G., & Chatziyiannaki, Z. (2021).15-Minute City: Decomposing the New Urban Planning Eutopia. Sustainability, 13(1), 1-25

https://doi.org/10.3390/su13020928

 • Sandelowski, M., & J. Barroso. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.

https://b2n.ir/d81435.

 • Weng, M., Ding, N., Li, J., Jin, X., Xiao, H., He, Z., & Su, S. (2019). The 15-minute walkable neighborhoods: Measurement, social inequalities and implications for building healthy communities in urban China. Journal of Transport & Health, 13(1), 259–273.

https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.05.005

 • Wu, H., Wang, L., Zhang, Z., & Gao, J. (2021). Analysis and optimization of 15-minute community life circle based on supply and demand matching: A case study of Shanghai. PLoS ONE, 16(8), 1-21.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256904

 • Yang, X., Sun, H., Huang, Y., & Fang, K. (2022). A Framework of Community Pedestrian Network Design Based on Urban Network Analysis. Buildings, 12(1), 1-20.

https://doi.org/10.3390/buildings12060819

 • Zhou, D.(2019). Examination of the 15-minute life cycle program of a chinese chinese mega city: case study of guangzhou. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 238( 1), 97-106.

https://doi.org/10.2495/SC190091