تجزیه‌وتحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه صنایع و مدیریت، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران

چکیده

دنیای امروز، دنیای تغییر و تحول است و همواره یکی از آرزوهای دیرین بشر این بوده که از این تغییر و تحول در راه ایجاد یک جامعه‌ی آرمانی و ایده­آل استفاده کند. اما آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که اگرچه توسعه و پیشرفت امری اجتناب‌ناپذیر است ولی حدومرز آن نیز باید مشخص باشد و سرعت فزاینده‌ی آن متناسب با زیرساخت‌ها و بسترهای هر جامعه باشد. به‌عبارت‌دیگر، توسعه باید پایدار باشد، یعنی هم رشد کمی و هم رشد کیفی را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... فراهم آورد. بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهر و شهرنشینی بی‌معنا خواهد بود، چراکه توسعه بی‌برنامه شهر، منجر به ناپایداری در شهر و برهم زننده توسعه‌ی متوازن می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا نقش فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر آن‌هم به دلیل تنوع قومی زیاد در این شهر موردبررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق موردبررسی قرار گرفت و سپس بر اساس مدل‌های موجود درزمینه‌ی توسعه پایدار که اختصاصاً نقش فرهنگ را به‌عنوان عاملی استراتژیک در نظر می‌گیرند، فرضیات تحقیق تعریف و با استفاده از پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن به تائید رسید و با استفاده از آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و تاو b کندال، مورد آزمون قرار گرفت. همچنین از این آزمون‌ها برای بررسی رابطه سابقه خدمت افراد (متغیر تعدیل‌کننده) با توسعه‌ پایدار و از آزمون U من-ویتنی برای مقایسه توسعه‌ پایدار بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل استفاده شد و نهایتاً این فرضیات مورد تائید قرار گرفت؛ اما رابطه معنی‌داری بین سابقه خدمت و توسعه پایدار یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Culture Impacts on Urban Development in the City of Fooladshahr

نویسنده [English]

 • Maryam Fallah
Faculty Member, Department of Industries and Management, Foulad Institute of Technology, Esfahan.
چکیده [English]

Today, the world is changing and the human has been willing to create an ideal society through these changes. However, the key note is to control its development speed and progress based on the society infrastructure and principles. In an other word, development must have sustainable meaning to provide quantitative growth and qualitative development in social, cultural, political and economic aspects and structures. Discussing on sustainability and sustainable development is meaningless if cities and citizenships are ignored; because, unplanned development of the city would lead to instability and uneven development. This research attempts to study the impact of culture and urban culture on sustainable development in Fooladshahr, Esfahan, Iran. At first, the key concepts are investigated and then hypotheses are defined based on existing models in sustainable development context by considering the role of culture as a strategic factor. The main research hypothesis is tested by using a questionnaire while its validity and reliability had been confirmed by the Spearman Correlation test and Kendall's tau b. These tests also are used to examine the relationship between work experience (modulator variable) and sustainable development. Whitney U-test are used to compare sustainable development on the basis of marital status and sex. Finally, the research hypothesis was approved but there was no significant relationship between work experience and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culture
 • Development
 • Urban culture
 • Sustainable Development
 • امیری، مجتبی، علی غفاری، و حمید رحمانیان. 1392. بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعه پایدار شهر تهران. مجله مدیریت دولتی 5 (4):19-38.
 • بنیانیان، حسن. 1386. خط­مشی گذاری عمومی برای تقویت و تثبیت فرهنگ توسعه در ایران. تهران: امیرکبیر.
 • پوراحمد، احمد، و علی شماعی. 1384. بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا. تهران: دانشگاه تهران.
 • رضوانی، محمدرضا. 1387. توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • زراعت پیشه، محسن، و سارا حسینی. ۱۳۹۳. نقش فرهنگ در توسعه پایدار شهری در کشورهای درحال‌توسعه. همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان.
 • سنایی، مجید، و سید حمید حسین زاده. ۱۳۹۰. تأثیر فرهنگ و مشارکت شهروندی در توسعه پایدار شهری. مقاله ارائه‌شده در نخستین همایش ملی آرمان‌شهر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
 • عزیزی، محمدمهدی.1380. توسعه شهری پایدار برداشت و تحلیلی از دیدگاه‌های جهانی. فصلنامه صفه 11(34):14.
 • عطافر، علی، و سعید آقاسی. 1391. طراحی و ارائه­ی مدل سنجش توسعه­ی فرهنگی شهری بر اساس رویکردهای تفکر هوشمند و ظرفیت‌سازی فرهنگی. فصلنامه مطالعات شهری 2(4):111-142.
 • قرخلو، مهدی، و سید هادی حسینی. 1385. شاخص‌های توسعه پایدار شهری. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای 4 (8): 157-177.
 • کاظمی، محمد. ۱۳۸۵. مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
 • کیارستمی، جاوید. 1393. نقش باورهای فرهنگی در توسعه پایدار. نشریه الکترونیکی آوای قصران (شهرداری اوشان فشم) 41.http://www.ghasranshahrdari.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR&ItemID=9&mid=14016
 • لطیفی، غلامرضا. 1382. توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی. فصلنامه علوم اجتماعی 10(22):131-153.
 • موسی کاظمی، سید مهدی، محمدتقی رهنمایی، قدیر فیروز نیا، و محسن گلپایگانی. 1393. عملکرد مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری. فصلنامه انجمن جغرافیای ایران 12(40): 29-45.
 • McKinley, Terry. 1997. Cultural Indicators of Development, UNESCO, UNRISD. Paris.
 • UNESCO, UNRISD. 1997. Towards a World Report on culture and development: Constructing cultural statistics and indicators, Report of the Workshop on Cultural Indicators of Development, Royaumont.http://www.fooladshahr.ir/c/journal/view_article_content?groupId=10207&articleId=11745&version=1.0