تحلیل و ارزیابی شهر شاد در شهر جدید فولادشهر در راستای پایداری محلات شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران .

2 گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

چکیده

توجه به شادی و ابعاد آن نقش اساسی در مطلوبیت کیفیت محیطی محلات دارد که امروزه یکی از چالش­های پیش روی شهرها به‌ویژه شهرهای جدید است. فولادشهر یکی از اولین شهرهای جدید در ایران است که در سال 1347 با تصویب طرح جامع و طرح تفصیلی آن آغاز به کارکرده است. این شهر طی دهه‌های اخیر با توسعه جدید و قدیمی دست‌خوش تغییرات بوده و محله‌هایی با سطح کیفی نامطلوب، با مشکلات و معضلات فراوانی همچون کمبود فضاهای عمومی، ناامنی، عدم زیبایی بصری، کمبود امکانات محله­ ای، آلودگی محیطی و... ایجادشده است که با شاخص­های شهر شاد در تناقض بوده و از میزان شادی و نشاط شهر کاسته است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های شهر شاد در فولادشهر جهت شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. در این راستا جهت گردآوری اطلاعات و ارزیابی شاخص‌های شهر شاد از پرسشنامه استفاده‌شده و رتبه‌بندی محلات به کمک تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS انجام‌شده است. نتایج ارزیابی 19 محله فولادشهر بر اساس 4 بعد زیست‌محیطی، کالبدی- عملکردی، اجتماعی و اقتصادی و زیرمعیارهای آن نشان می­دهد محله 2 A در رتبه اول و محله 7 C در رتبه 19 ام قرارگرفته‌اند که می­توان عواملی همچون توسعه بدون برنامه فولادشهر و کم‌توجهی به فضاهای شهری در محلات جدید تأسیس‌شده، عدم توجه به هویت در محلات، عدم وجود کاربری­های موردنیاز شهروندان، عدم توجه مدیران شهری به زیباسازی محلات، ایمنی پایین معابر، میزان درآمد پایین شهروندان، نبود شغل در شهر، نبود فضاهای تفریحی و... مؤثر در کاهش میزان شادی و نشاط شهروندان محلاتی که در رتبه­های پایین قرار دارند، دانست. پیشنهاد ارائه‌شده جهت ارتقاء کیفیت شهر شاد برای دستیابی به پایداری محلات فولادشهر، تقویت زیرساخت‌ها و پتانسیل اقتصادی برای افزایش ظرفیت مالی خانوارها برای رفع نیازهای اساسی، ارتقای کیفیت فضاهای آبی، ایجاد تنوع فعالیت‌های اختیاری و اجتماعی و ایجاد زندگی فعال خیابانی با ایجاد فضاهای شاد با استفاده عناصر هویتی شهر، ایجاد زمینه مشارکت در امور مربوط به محل سکونت از طریق ایجاد شوراهای محله و عرصه‌های عمومی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Happy city evaluation in the new town of Fooladshahr in order to sustainable urban neighborhoods

نویسندگان [English]

 • Najmehsadat Sajad Mahabadi 1
 • Safoora Mokhtarzadeh 2
1 MA of Urban Planning, Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Isfahan, Iran.
2 Assistant professor of urbanism, Faculty of Architecture and urbanism, Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Attention to happiness and its dimensions play an essential role in the desirability of the environmental quality of neighborhoods which is one of the challenges facing cities today, especially new cities. Fuladshahr is one of the first new cities in Iran in 1968 with the comprehensive and detailed plans. This city has undergone changes in recent decades and neighborhoods with many problems and difficulties such as lack of public spaces, insecurity, lack of visual beauty, lack of neighborhood facilities, environmental pollution and …  is in contradiction with the indicators of a happy city and has reduced the level of happiness and vitality of the city. The purpose of this study is to investigate the characteristics of happy city in Fuladshahr to identify the factors affecting it. In this regard, to collect information and evaluate the indicators of a happy city, a questionnaire was used and neighborhoods were ranked using TOPSIS multi-criteria decision analysis. The results of evaluation of 19 neighborhoods of Fuladshahr based on 4 dimensions of environmental, physical-functional, social and economic and its sub-criteria show that neighborhood A2 is ranked first and neighborhood C7 is ranked 19th. So that factors such as development without plan and lack of attention to urban spaces in newly established neighborhoods, identity in neighborhoods, essential land uses, beautification of neighborhoods, safety of roads, income of citizens, jobs in the city, recreational spaces and ... are effective in reducing the happiness and vitality rate of neighborhood citizens that are in low ranks. In order to improve the quality of the happy city to achieve the sustainability of Foladshahr neighborhoods, the following suggestions have been made: strengthening the infrastructure and economic potential to increase the financial capacity of households to meet basic needs, improving the quality of water spaces, creating a variety of voluntary and social activities, and preparing active street life by making happy spaces, using the identity elements of the city, let people to participate in matters related to the place of residence through neighborhood councils and public arenas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Happy City
 • Fuladshahr New City
 • Neighborhood Identity
 • Social Stability
 • حافظ­ نیا، محمدرضا. 1400. مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 • خرازی، علیرضا . ۱۳۸۹. طراحی و سامان­دهی عملکردی محلات شهرسازی با استفاده از اصول و مفاهیم رویکرد TND (نمونه موردی: محله آب انبار نو). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قزوین.
 • زیاری، کرامت ا.... 1383. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ اول، دانشگاه یزد.
 • وزیری، وحید، نادر حاجلو، علی رضایی شریف، و صدف کرامتی. 1394. بررسی شاخص‌های تعیین کننده مفهوم شادی در طراحی پاتوق های شهری محدوده موردمطالعه: منطقه یک شهر اردبیل. نشریه معماری و شهرسازی ایران، پیاپی ۱۰ (پاییز و زمستان ۱۳۹۴). DOI:10.30475/isau.2016.62005
 • Abounoori, Esmaiel, and Donya Asgarizadeh. 2013. Macroeconomic Factors Affecting Happiness. International Journal of Business and Development Studies, 5 (1): 5-22. DOI:10.22111/ijbds.2013.1496
 • Amorim, Silvia Miranda, Lucia Helena de F. P. França, and Felipe Valentini. 2017. Predictors of happiness among retired from urban and rural areas in Brazil. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30(1): 1-8. DOI:10.1186/s41155-016-0055-3
 • Argyle, Michael, and Luo Lu. 1990. Happiness and social skills. Personality and Individual differences, 11(12): 1255-1261. DOI:10.1016/0191-8869(90)90152-H
 • Ballas, Dimitris, and Danny Dorling. 2007. Measuring the impact of major life events upon happiness. International Journal of Epidemiology, 36 (6): 1244-1252. DOI:10.1093/ije/dym182.
 • Ballas, Dimitris, and Danny Dorling. 2013. The geography of happiness, in david, estimation in Britain and Japan. Studies in Regional Science, 42: 163-187.
 • Brereton, Finbarr, J. Peter Clinch, and Susana Ferreira. 2007. Happiness, geography and the environment, Ecological Economics, 65 (2): 386-396. DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.07.008
 • Buss David M. 2000. The evolution of happiness. American Psychologist, 55(1), 15–23. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.15
 • Diener, Ed, and Micaela Y. Chan. 2011. Happy people live longer: Subjective well‐being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 3(1): 1-43. DOI:10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x
 • Diener, Ed. Richard Lucas, Ulrich Schimmack, and John Helliwell. 2009. Well-being for public policy, Series in Positive Psychology, New York: Oxford University Press USA.
 • Milligan, Christine, Anthony Gatrell, and Amanda Bingley. 2004. Cultivating health: therapeutic landscapes and older people in northern England. Social Science& Medicine, 58(9): 1781-1793. DOI:10.1016/S0277-9536(03)00397-6.
 • Dolan, Paul, Tessa Peasgood, and Mathew White. 2008. Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective wellbeing. Journal of Economic Psychology, 29(1):94–122. DOI:10.1016/j.joep.2007.09.001
 • Easterlin Richard. 2003. Income and happiness: Towards a unified theory. The economic journal, 111(473): 465-484. DOI:10.1111/1468-0297.00646
 • Engelbrecht, Hans-Jürgen. 2009. Natural capital, subjective well-being, and the new welfare economics of sustainability: Some evidence from cross-country regressions. Ecological Economics, 69(2), 380-388. DOI:10.1016/j.ecolecon.2009.08.011
 • Estes, Richard. 2001. Social welfare and development, partners or competitors. university of Pennsylvania.
 • Frijters, Paul, and B. Van Praag. 1998. The effects of climate on welfare and well-being in Russia. Climatic Change, 39(1): 61-81. DOI:10.1023/A:1005347721963.
 • Ghorbani, A. (2016). Redesign the Physics of Urban Street with Emphasis on the Happiness of Users. (Master Thesis in urban design), Yazed University. [In Persian]
 • Gong, Li. 2007. Is happy better than sad even if they are both non-adaptive? Effects of emotional expressions of talking-head interface agents. International Journal of Human-Computer Studies, 65(3): 183-191. DOI:10.1016/j.ijhcs.2006.09.005.
 • Gowdy, John Malcolm. 2005. Toward a new welfare economics for sustainability. Ecological Economics, 53(2): 211-222. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2004.08.007
 • Gudmundsdottir, Dora Gudrun. 2013. The impact of economic crisis on happiness. Social indicators research, 110(3): 1083-1101. DOI: 10.1007/s11205-011-9973-8.
 • Habibzadeh, Sajad, and Khalil Allahvirdiyani. 2011. Effects of economic and non economic factors on happiness on primary school teachers and Urmia University professors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30: 2050-2051. DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.10.397
 • Hsu, H.-C., and W.-C Chang. 2015. Social connections and happiness among the elder population of Taiwan. Aging & mental health, 19(12): 1131-1137. DOI: 10.1080/13607863.2015.1004160
 • King, K., Rebecca A. Vidourek, A. Merianos, and Meha Singh. 2014. A Study of Stress, Social Support, and Perceived Happiness among College Students. The Journal of Happiness & Well-Being, 2(2): 132-144.
 • Lawrence, Elizabeth M., Richard G Rogers, and Tim Wadsworth. 2015. Happiness and longevity in the United States. Social Science & Medicine, 145:115-119. DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.09.020.
 • Lyubomirsky, Sonja, and Kristin Layous. 2013. How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22: 57-62. DOI: 10.1177/0963721412469809
 • MacKerron, George, and Susana Mourato. 2009. Life satisfaction and air quality in London. Ecological Economics, 68(5): 1441-1453. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2008.10.004
 • McMahan, Ethan A. & David, Estes. 2015 the effect of contact with natural environments on positive and negative affect: A meta-analysis, The Journal of Positive Psychology, 10 (6): 507-519. DOI: 10.1080/17439760.2014.994224
 • Mahadea, D., and T. Rawat, 2008. Economic growth, income and happiness: An exploratory study. South African Journal of Economics, 76(2): 276-290. DOI: 10.1111/j.1813-6982.2008.00181.x
 • Marans, Robert W., and Robert J. Stimson. 2011. Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empirical research. volume 45. Springer Science & Business Media.
 • Moro, Mirko, Finbarr Brereton, Susana Ferreira, and J. Peter Clinch. 2008. Ranking quality of life using subjective well-being data. Ecological Economics, 65(3): 448-460. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2008.01.003
 • National Research Council. 2002. Neem: a tree for solving global problems. The Minerva Group, Inc.
 • National Research Council. 2014. Subjective well-being: Measuring happiness, suffering, and other dimensions of experience. National Academies Press.
 • Nawijn, Jeroen. & Ruut, Veenhoven. 2013. Happiness through leisure, In Positive leisure science, Springer, Dordrecht. 193-209.
 • Okulicz-Kozaryn, Adam. & Joan Maya, Mazelis. 2017. Urbanism and happiness.
 • Peterson, Christopher, Nansook, Park, and Martin EP, Seligman. 2005. Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life, Journal of happiness studies, 6 (1): 25-41. DOI:  10.1007/s10902-004-1278-z
 • Rehdanz, Katrin, and David Maddison. 2005. Climate and happiness. Ecological Economics, Elsevier, vol. 52(1): 111-125, DOI: 10.1016/j.ecolecon.2004.06.015
 • Savageau, David. 2007. Places rated almanac: The classic guide for finding your best places to live in America: Places Rated Books Llc.
 • Searns, R. M. 1995. The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form. Landscape and urban planning, 33(1-3): 65-80. 10.1016/0169-2046(94)02014-7
 • Tam, Henry. 2010. Against Power Inequalities: Reflections on the struggle for inclusive communities, London, UK: Birkbeck, London University
 • Trilok, Kumar Jain (2019), Concept of Happy City: The Smart Cities of the Future, Article in SSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.3314531.
 • Vemuri, Amanda W., and Robert Costanza. 2006. The role of human, social, built, and natural capital in explaining life satisfaction at the country level: Toward a National Well-Being Index (NWI). Ecological Economics, 58(1): 119-133. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.02.008
 • Vinson, Tony, and Matthew Ericson. 2014. The social dimensions of happiness and life satisfaction of A ustralians: Evidence from the W orld V alues S urvey. International Journal of Social Welfare, 23(3): 240-253. DOI: 10.1111/ijsw.12062
 • Welsch, Heinz. 2006. Environment and happiness: Valuation of air pollution using life satisfaction data. Ecological Economics, 58(4): 801-813. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.09.006
 • Welsch, Heinz, and Jan Kühling .2009. Using happiness data for environmental valuation: issues and applications. Journal of Economic Surveys, 23(2). DOI: 10.1111/j.1467-6419.2008.00566.x
 • White Mathew P., Ian Alcock, Benedict W Wheeler, and Michael H Depledge. 2013. Would you be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data. Psychological science, 24(6): 920-928. DOI: 10.1177/095679761246465