سنجش وضعیت شاخص‌های سلامت شهری در سطح شهر تهران ‏(نمونه موردی: محلات تجریش، بازار و اسماعیل‌آباد)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

سلامت شهری مفهومی چندبعدی است و نتیجه‌ی شرایط و ویژگی‌های محیط زندگی است که فرد در آن قرار دارد. به دنبال افزایش سطح شهرنشینی و تبعات ناشی از لجام‌گسیختگی آن، در برخی موارد زمینه‌های تهدید سلامت انسان و خصوصاً کیفیت زندگی شهروندان در کشورهای درحال‌توسعه، شکل‌گرفته است. ازآنجاکه شهر تهران، در بسیاری از جنبه‌های سلامت شهری دچار لغزش و افول شده است و شهروندان آن ‌همه‌روزه با ابعاد مختلف ناشی از این افول در محیط شهری خود مواجه هستند، لذا سنجش وضعیت بحث سلامت شهری در سطح این کلان‌شهر، کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، بر اساس سطوح مختلف میزان توسعه‌یافتگی، محلات «تجریش»، «بازار» و «اسماعیل‌آباد» به‌عنوان حوزه‌های مطالعه انتخاب‌شده است. هدف اصلی پژوهش، ارائه و سنجش شاخص‌های مهم سلامت شهری در قالب ابعاد رویکرد توسعه پایدار با تکیه‌بر فضای مطالعاتی جامع و ارائه راهبردهای ارتقای سطح سلامت در این محلات است. در جهت آشکارسازی وضعیت شاخص‌ها با نظر به ماهیت خاص آن‌ها، روش‌های میدانی با ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه، مطالعات اسنادی و بهره‌گیری از داده‌ها، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل فضایی به کار گرفته شد و نتایج نهایی ضمن هم‌مقیاس‌سازی، تلفیق شدند. با بهره‌گیری از فرمول کوکران، درمجموع تعداد ۲۸۳ پرسشنامه با میزان آلفای کرونباخ 766/0 در مرحله‌ی پیش‌آزمون، تکمیل و تحلیل‌شده است. بررسی محاسبات داده‌های حاصل از پژوهش و مقایسه تطبیقی آن‌ها با اسناد فرادست و نقشه‌های به‌دست‌آمده، بیانگر آن است که در حوزه زیست‌پذیری اجتماعی، رقابت‌پذیری اقتصادی و پایداری محیطی و سنجه‌های تعریف‌شده در هر بعد، روند کلی نتایج نشانگر رابطه نسبتاً مستقیم میزان توسعه‌یافتگی با مؤلفه‌ی سلامت شهری است و در برخی موارد، این رابطه روند متفاوت به خود می‌گیرد. پایین‌بودن کلی میانگین برخی شاخص‌های سلامت شهری در هر سه محله و وجود تفاوت‌های معنادار در سطوح موردمطالعه، لزوم برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Urban Health Indicators in Tehran‏ ‏City ‎(Case Study: Tajrish, Bazaar and Esmaeilabad Neighborhoods)‎

نویسندگان [English]

 • Sara Ramezani 1
 • Mahin Nastaran 2
1 Ph. D. Candidate in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Urban planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In recent decades, human health and quality of life have been threatened in the world, especially in developing countries, by ever-growing population, cities expansion, expanding the dimensions of destruction and pollution. If we consider "Sustainable development" as a fundamental approach to urban planning, focusing on health at the head of urban development plans implies city movement towards sustainable development. Tehran, the first metropolis in Iran with a population of 8737510, is constantly declining in many aspects of urban health. Its citizens struggle with different dimensions and species of pollution in their city. Therefore, measuring the urban health status in Tehran is necessary. In this research, case studies are from different levels of development in Tehran concerning the specific features of each of these levels. The neighborhoods are "Tajrish" in region 1, "Bazaar" in region 12, and "Esmaeilabad" in region 19. The research tries to provide significant indicators of a healthy city based on the dimensions of the sustainable development approach, status determination of the health indicators, and providing strategies for improving health. This research is a mixed method, and various techniques like field studies, interviews, questionnaires, documentary studies, data and related software helped us to determine each indicator's status according to its specific nature. Considering the population of the studied areas and using the Cochran formula, we completed 283 questionnaires with a Cronbach's alpha of 0.766 in the pre-test phase. We analyzed those by using SPSS and related software. The results of the comparative comparison show that in the field of social viability, economic competitiveness, and environmental sustainability and the sub-clauses in each dimension, the overall trend of the results indicates a relatively direct relevance between the development level and urban health component. Although there is a low general average of urban health indicators in all three neighborhoods, Tajrish has a higher average than other neighborhoods in most cases. It is necessary to take new measures to prevent the spread of health gaps in different parts of Tehran by using new solutions appropriate to the nature of each indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban health
 • Sustainable development
 • Tajrish
 • Esmaeilabad
 • Bazaar‎
 • انجم شعاع، مینا، و سیدین، سید حسام، و موسوی، سید میثم و عباسی، محمود. (۱۳۹۲). تحلیل نابرابری توزیع خدمات بهداشتی و درمانی، در شهرستان‌های استان یزد، فصلنامه اخلاق زیستی، 3 (9)، 64-88.

DOI:10.22037/bioeth.v3i9.13958

 • پورابراهیم، شراره. (۱۳۹۳). ارزیابی سهم مؤلفه‌ها پایداری در سلامت محیط شهری کلان‌شهر اراک، فصلنامه انسان و محیط‌زیست، ۲۸، ۶۳-73.
 • تاجدار، وحید، و رفیعیان، مجتبی، و تقوایی، علی‌اکبر. (۱۳۸۹). سنجش مؤلفه سلامت از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری، نشریه هنرهای زیبا، ۴۱، ۱۰۱ -110.
 • تودارو، مایکل. (1378). توسـعه اقتصـادی در جهـان سـوم (غلامعلی فرجادی ). تهران: انتشـارات سازمان برنامه‌وبودجه.
 • حکیمیان، پانته‌آ. (۱۳۹۱). بعد سلامت طراحى شهرى، فصلنامه علمی پژوهشی صفه، 22(1)، ۸۷-100.
 • دبیری، هدیه، و دهقان توران پشتی، عاطفه. (۱۳۹۳). نقش دهکده‌های سلامت در راستای بهبود کیفی زندگی در محیط‌های شهری و روستایی (نمونه موردی: بررسی شاخص‌های سلامت در محله‌ی فرحزاد تهران). اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط‌زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط‌زیست هگمتانه، دانشکده شهید مفتح.
 • دماری، بهزاد (۱۳۹۲). مدیریت شهری و سلامت. اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انتشارات تیسا.
 • رحیمی‌فرد، فروغ. (۱۳۹۴). طراحی شهری با رویکرد سلامت کل‌نگر (مطالعه موردی: یکی از مناطق مرکزی اصفهان) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی). دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی و تاجدار، وحید. (۱۳۸۷). سنجش وضعیت سلامت با رویکرد منطقه‌ای در مجموعه شهری مشهد. مجله جغرافیا و توسعه منطقه‌ای، ۱۰(41)، ۱۶۳-184.
 • رفیعیان، مجتبی و شالی، محمد. (۱۳۹۱). تحلیل فضایی سطح توسعه‌یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 16(4)، ۲۵-49.
 • مسگرانی، نونا و رهنما، محمدرحیم. (۱۳۹۳). تحلیل کیفیت پیاده‌روهای شهری با تأکید بر مؤلفه‌های سلامت، مطالعه موردی خیابان هفده شهریور مشهد. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 6(22)، 43-66.
 • زیاری، کرامت‌الله و جانبابانژاد، محمدحسین. (۱۳۹۱). دیدگاه‌ها و نظریات شهر سالم. پرتال جامع علوم‌انسانی، 9 (95)، ۱۴-23.
 • سعیدی مفرد، ساناز و گردفرامرزی، مرجان. (۱۳۹۲). بررسی شاخص‌های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری. همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار. مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
 • طبیبیان، منوچهر (۱۳۷6). ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران (کوی سیزده آبان). مجله محیط‌شناسی، 20، ۶۱-74.

DOI: 20.1001.1.10258620.1376.20.0.7.4

 • غفاریان‌شعاعی، مهران، و نقصان محمدی، محمدرضا، و تاجدار، وحید. (۱۳۹۲). شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌روهای شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران. هنر و معماری، مطالعات شهری، ۷، ۱۵-30.
 • قدمی، مصطفی؛ دیوسالار، اسداله و غلامیان، محمد (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی شاخص‌های شهر سالم در مقیاس ملی و جهانی، نمونه موردمطالعه: نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه‌یافته. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام. دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران-زاهدان.

https://civilica.com/doc/82772/

 • لطفی، صدیقه، و مهدیان، مهدی، و بهنمیری، علی. (1391). ارزیابی شاخص‌های شهر سالم در منطقه‌ی دو شهر قم. فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی، 1(2)، ۷۶-99.
 • محمدزاده اصل، نازی، و امام وردی، قدرت ا...، و سریرافراز، محمد. (۱۳۸۹). رتبه‌بندی شاخص‌های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 1 (1)، ۸۵-106.

DOR: 20.1001.1.22285229.1389.1.1.5.4

 • محمدی، شادیه. (۱۳۹۴). ارزیابی چندسطحی از رابطه فرم شهر و سلامت عمومی با تأکید ویژه بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر رشت) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی). دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
 • معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. (۱۳۹۴). برنامه راهبردی و نظام‌نامه سلامت شهرداری تهران ۱۳۹۴ ۱۳۹۸.
 • معاونت آمار و انفورماتیک. (1395). سالنامه آماری استان تهران. اداره کل ثبت‌احوال استان تهران.
 • نسترن، مهین و میرزایی، عنایت الله. (۱۳۹4). تحلیل کمی عوامل مؤثر بر سلامتی به‌منظور تحقق اهداف برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای – مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان اصفهان. فصل‌نامه آمایش محیط، ۳۰، ۳۹-61.
 • Braveman, P. & Egerter, S.R. & Williams, D. (2011). The Social Determinants of Health: Coming of Age. Center on Social Disparities in Health. Department of Family and Community Medicine, University of California, San Francisco, USA. 32: 381-398.

DOI:10.1146/annurev-publhealth-031210-101218

 • Chen, W. & Wang, Y. & Ren, Y. & Yan, H. & Shen, C. (2022). A novel methodology (WM-TCM) for urban health examination: A case study of Wuhan in China. Ecological Indicators,

 DOI:10.1016/j.ecolind.2022.108602.

 • Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
 • Corburn, J. & Cohen, A.K. (2012). Why We Need Urban Health Equity In dicators: Integrating Science, Policy, and Community. PLOS Medicine, 9(8).

DOI:10.1371/journal.pmed.1001285

 • Hettler, B. (1976). Six Dimensions of Wellness Model. National Wellness Institute.
 • Liu, G.Y. & Yanga, Z.F. & Chena, B. & Ulgiati, S. (2009). Emergy-based urban health evaluation and development pattern analysis. Ecological Modelling, 220, 2291-2301.

https://ideas.repec.org/a/eee/ecomod/v220y2009i18p2291-2301.html

 • Lowe, M. & Adlakha, D. & Sallis, J. & Salvo, D. & Cerin, E. & Moudon, A. & Higgs, C. & Hinckson, E. & Arundel, J & Boeing, G. & Liu, S. & Mansour, P. & Gebel, K. & Puig-Ribera, A. & Mishra, P. & Bozovic, T & Carson, J. & Dygrýn, J. & Florindo, A. & Phuong Ho, T. & Hook, H. & Hunter, R. & Lai, P. & Molina-García, J. & Nitvimol, K. & Oyeyemi, A. & Ramos, C. & Resendiz, E. & Troelsen, J. & Witlox, F. & Giles-Corti, B. (2022). City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 25 cities. The Lancet Global Health. 10(6): 882-894.

DOI:10.1016/S2214-09X(22)00069-9.

 • McCarthy, M. (2002). Urban development and health inequalities. Scand J Public Health. 30: 59-62.
 • Pineo, H., Glonti, K. & Rutter, H. et al. (2018). Urban Health Indicator Tools of the Physical Environment: a Systematic Review. Urban Health. 95(5), 613–646.

 DOI:10.1007/s11524-018-0228-8

 • Pineo, H., Glonti, K. & Rutter, H. et al. (2020). Use of Urban Health Indicator Tools by Built Environment Policy- and Decision-Makers: a Systematic Review and Narrative Synthesis. Urban Health, 97, 418–435.

DOI:10.1007/s11524-019-00378-w

 • Riffenburgh, H. R. (2006), Statistics in Medicine (2nd Edition), Academic Press, 533-580.

DOI: 10.1016/B978-012088770-5/50067-8.

 • Schober, P., Boer, C., Schwarte, L. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5), 1763-1768.
 • Werna, E. & Harpham, T. (1999). From healthy city projects to healthy cities, Blue and Greg Goldstein. Environment and Urbanization, 11(1), 27-40.
 • World Health Organization (1998). Health Promotion Glossary. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
 • World Health Organization (2003). Healthy Cities around the world. International Healthy Cities Conference, United Kingdom, 19-22.
 • World Health Organization (2014). Cities for health. World Health Organization Centre for Health Development Kobe, Japanhealth index: A hand book for its calculation and use. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
 • World Health Organization (2016). World health statistics: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
 • World Health Organization (2020). Healthy cities effective approach to a rapidly changing world. Geneva: WHO publications.
 • World Health Organization. (‎2010) ‎. Why urban health matters. World Health Organization. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/70230