ارزیابی نقش چیدمان فضا بر تجربه‌های بصری ادراکی از محیط (نمونه موردی: خانه های دوره قاجار شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

چکیده

خانه به‌عنوان اصلی ­ترین مکان زندگی انسان معاصر، می­ بایست به نیازها، باورها و ارزش‌های ساکنان آن پاسخ دهند. ساختار فضایی بر رفتار و کیفیت‌های بصری تجربه‌شده انسان تأثیر می­گذارد. موضوع مقاله بررسی و تحلیل ارتباط بین مؤلفه‌های چیدمان فضایی خانه‌های سنتی بافت شهر رشت و کیفیت بصری تجربه‌شده توسط کاربران فضا در این خانه‌ها هست. در راستای دستیابی به این هدف، عوامل و مؤلفه‌های ساختارهای فضایی مؤثر بر تجربه‌های کسب‌شده از فضا با توجه به پیشینه فضا به‌دست‌آمده این خانه‌ها در نرم‌افزار depthmap با تکیه‌بر شاخص‌های زاویه راندگی ایزوویست، اتصال دید و میانگین عمق دید، موردسنجش قرارگرفته، سپس برای اعتبار سنجی و روایی تحلیل انجام‌شده در این نرم‌افزار،کیفیت‌های بصری از طریق پیمایش میدانی و جمع‌آوری داده‌ها با پرسشنامه مورد ارزیابی قرارگرفته است. اندازه­گیری میزان همبستگی تجربه‌های بصری مرتبط با هر شاخص (طبق پیشینه پژوهش)، بر اساس طیف پنج امتیازی لیکرت و به کمک نرم‌افزار SPSS با کمک ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شده است. یافته‌های تحقیق ارتباط معنادار بین کیفیت‌های بصری مربوط به هر شاخص ایزوویست طبق پیشینه پژوهش را باکیفیت‌های بصری تجربه‌شده در محیط از طریق پیمایش میدانی را نشان می­دهد. نتایج این تحقیق ارتباط و همبستگی بین شاخص­های کمی نرم‌افزار دپث­مپ و شاخص‌های کیفی به‌دست‌آمده از تجربه‌های بصری درک شده از فضا را تأیید می­کند. این نتایج می­تواند به‌صورت بالقوه در سنجش هم‌زمان شاخص‌های چیدمان فضایی و تجربه بصری دریافتی در فضاهای مسکونی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Space Syntax on Visual and Perceptual Experiences of the Environment (Case Study: Qajar Period Houses in Rasht)

نویسندگان [English]

 • Akram Esfandiari 1
 • Tahereh Kouivand 2
1 Department of architecture and urban planning, technical and vocational university (TVU), Tehran, Iran.
2 Department of architecture and urban planning, technical and vocational university (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Home, as the main place of contemporary human life, should respond to the needs, beliefs and values of its residents. Spatial structure affects the behavior and visual qualities experienced by humans. The topic of the article is to investigate and analyze the relationship between the components of the spatial syntax of traditional houses in the city of Rasht and the visual quality experienced by the users of the space in these houses. In order to achieve this goal, the factors and components of the spatial structures affecting the experiences gained from space according to the space background of these houses were obtained in the depthmap software, relying on the indicators of isovist drift angle, visual connection and mean depth. Visibility has been measured, then for validation and validity of the analysis done in this software, visual qualities have been evaluated through field survey and data collection with questionnaire. The measurement of the correlation of visual experiences related to each index (according to the background of the research) is based on a five-point Likert scale and was measured with the help of SPSS software with the help of Pearson's correlation coefficient. The findings of the research show a significant relationship between the visual qualities related to each isovist index according to the background of the research with the visual qualities experienced in the environment through field survey. The results of this research confirm the relationship and correlation between the quantitative indicators of the depth map software and the qualitative indicators obtained from the visual experiences perceived from the space. These results can potentially be used in the simultaneous measurement of spatial arrangement indicators. The visual experience received in residential spaces is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Isovist
 • Space syntax
 • Depthmap Software
 • Spatial Perception
 • اسفندیاری، اکرم و ترکاشوند، عباس. (1399)، کاربرد تحلیل‌های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در مجتمع­های مسکونی (نمونه‌ی موردی: شهر کرمانشاه)، فصلنامه مطالعات شهری، 9(35)، 19-32.  DOI:10.34785/J011.2021.105
 • حسینی، اکرم، جعفر زاده، تکتم و رهبان، فهیمه. (1395)، تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به‌منظور بهبود تعامل اعضای خانواده. مجله مسکن و محیط روستا، 35 (154)41-58. http://jhre.ir/article-1-999-fa.html
 • حسینی، سید باقر، علی‌الحسابی، مهران و نسبی، فاطمه. (1390)، تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری نمونه موردی: قابلیت دید در بافت قدیم شهر بوشهر، نشریه علمی- پژوهشی هویت شهر، (8)5، 83-91. DOR: 20.1001.1.17359562.1390.5.8.8.2.
 • سعادتی وقار، پوریا، ضرغامی، اسماعیل و قنبران، عبدالحمید. (1398)، واکاوی تعامل بین گونه‌های شکلی مسکن سنتی و ارتباطات فضایی با استفاده از ابزار نحو فضا (نمونۀ موردی: خانه‏های سنتی کاشان)، دو فصلنامه مطالعات معماری ایرانی، 8(16)، 153-179. DOI: 10.22052/1.16.153
 • صادق پور، بهرام و مرادی، وهاب (1389)، تحلیل آماری با نرم­افزارهای spss و amos، انتشارات دانشگاه مازندران، نوبت چاپ اول.
 • طباطبایی ملاذی، فاطمه، صابر نژاد، ژاله. (1395)، رویکرد تحلیلی نحو(چیدمان) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن بومی قشم (نمونه موردی: روستای لافت)، مجله مسکن و محیط روستا، 35(154)، 75-88. http://jhre.ir/article-1-957-fa.html
 • علی‌الحسابی، مهران، حسینی، سید باقر و نسبی، فاطمه. (1391)، تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید نمونه موردی: خانه­های بافت قدیم بوشهر، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، (4)، 69- 83. DOI:10.30475/isau.2013.61956
 • عراقی زاده، زهرا، قدوسی فر، سید هادی و نیک قدم، نیلوفر. (1401)، سنجش محرمیت بر اساس روش نحو فضا در خانه‌های تاریخی بندر کنگ، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 12 (2)، 129-141. DOI: 10.22034/jgeoq.2022.146564
 • فتح بقالی، عاطفه، مقصودی تیلکی، محمدجواد و هدایتی مرزبانی، معصومه. (1400)، بازتاب ساختار اجتماعی در پیکره­بندی فضایی مسکن با تأکید بر تئوری نحو فضا (مطالعه موردی: خانه‌های سنتی و معاصر بافت فرهنگی تاریخی تبریز)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 10 (38)، 49-67. https://journals.iau.ir/article_681878.html
 • کریمی مشاور، مهرداد، حسینی علمداری، آرش و آزاد احمدی، محمد. (1394)، بررسی تطبیقی نمونه­هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، 13، 33-42. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_11743.html
 • کمالی پور، حسام، غلامحسین معماریان، محسن فیضی و موسویان، محمدفرید. (1391)، ترکیب شکلی و پیکره‌بندی فضایی در مسکن بومی: مقایسۀ تطبیقی عرصه بندی فضای مهمان در خانه‌های سنتی کرمان. مسکن و محیط روستا، 31(138)، 3-16. https://jhre.ir/article-1-404-fa.html
 • مداحی، سید مهدی و معماریان، غلامحسین. (1395)، تجزیه‌وتحلیل پیکره‌بندی فضایی خانه‌های بومی با رویکرد نحو فضا (نمونه موردی: شهر بشرویه). مجله مسکن و محیط روستا، 35(156)، 49-66. https://jhre.ir/browse.php?a_code=A-10-1039-3&sid=1&slc_lang=fa
 • موسوی نسب، ماهرخ، تقوایی، ویدا و مظهری، محمدابراهیم. (1400)، تحلیل الگوی اندرونی - بیرونی به‌مثابه نظام پنهان فضایی با استفاده از روش نحو فضا در خانه‌های اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی در بهبهان، فصلنامه کارافن، 18 (4)، 375-393. DOI: 10.48301/kssa.2021.293323.1599
 • هجری، محمدرضا، یزدان فر، سید عباس و حسینی، سید باقر. (1400)، بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، موردمطالعه: خانه‌های مسکونی شهرستان رشت، فصلنامه مطالعات معماری ایرانی،10(19)، 193-213. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111870.html
 • یزادنفر، سید عباس، موسوی، مهناز و زرگر دقیق، هانیه. (1388)، تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس، ماهنامه بین‌المللی راه و ساختمان، 67، 58 تا 67.
 • Alitajer, S., & Nojoumi, G. M. (2016). Privacy at home: Analysis of behavioral patterns in the spatial configuration of traditional and modern houses in the city of Hamedan based on the notion of space syntax. Frontiers of Architectural Research, 6 (3), 341-352. DOI:10.1016/j.foar.2016.02.003
 • Benedikt, M. (2016), To take hold of space: isovist and isovist fields. Environment and Planning B: Planning and Design, 6(1), 47-65. DOI:  10.1068/b060047
 • Brown, F. (2003), The Visibility Graph: An approach for the analysis of traditional domestic M’Zabite spaces, 4th international space syntax symposium, London. https://research.manchester.ac.uk/en/publications/the-visibility-graph-an-approach-to-the-analysis-of-traditional-d
 • Dalton, R. & Hanson, J. (2007), Feeling good and feeling safe in the landscape: a ‘syntactic’ approach, Bartlett School of Graduate Studies, University College, London space syntax. https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/138692/
 • Davis L.S. & Benedikt M.L. (1979), Computational models of space: isovists and isovist fields. Comput Graph Image Process, 11(1),49-72. http://www.mbenedikt.com/computational-models-of.pdf
 • Dosen, A.S. & Ostwald, M.J. (2013), Methodological characteristics of research testing pro-spect–refuge theory: a comparative analysis, Architectural Science Review, http://dx.doi.org/10.1080/00038628.2013.809689.
 • Dzebic, V. (2013), Isovist Analysis as a Tool for Capturing Responses Towards the Built Environment, Master’s Thesis (Psychology), University of Waterloo, Canada. https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/7511
 • Esfandiari, A., Neshat safavi, S.H., Shokri, E. & Bayati, A. (2022). A Study on visual Quality indexes in residental complexes through space syntax with a perceptual and behavioral perspective,  Journal of Positive School Psychology, 6(7). https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9478
 • 24-Fisher-Gewirtzman, D., Shach-Pinsly, D., Wagner, A. I. & Burt, M. (2006), View oriented three dimensional visual analysis models for the urban environment, Urban Design International, 10, 23-37. https://www.proquest.com/docview/194548651
 • Fisher-Gewirtzman, D. & Wagner, I. A. (2003), Spatial openness as a practical metric for evaluating builtup environments, Environment and Planning B: Planning and Design, 30(1), 37–49. https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/b12861
 • Franz, G., Von Der Heyde, M., & Bülthoff, H. H. (2004), Predicting experiential qualities of architecture by its spatial properties, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Tübingen. Proceedings 18th IAPS-Conference, Vienna. https://media.gradebuddy.com/documents/1699417/7824067d-c33a-4524-8049-024472eee190.pdf
 • Hillier, B. (2004), Designing safer streets: An evidence-based approach. Planning in London, 48, 45-49. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1025/
 • Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajews ki, T., & Xu, J. (1993), Natural movement: Or, configuration and attraction in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: Planning and Design, 20, 29-66. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1398/
 • Kim, G. & Kim J.T. (2010). Healthy-daylighting design for the living environment in apartments in Korea, Building and Environment, 45(2), 287-294. DOI:10.1016/j.buildenv.2009.07.018
 • Mukherjee, S. (2014). CIE standard general Sky type identification for Delhi during winter and summer, Journal of Optics, 43(3), 247-256. DOI:10.1007%2Fs12596-014-0218-5
 • Shach-pinsly, Fisher-gewirtzman, Dafna & Burt, Michael (2011), Visual Exposure and Visual Openness: An Integrated Approach and Comparative Evaluation, Journal of Urban Design, 16(2), 233–256. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574809.2011.548979
 • Tandy, C. R. V. (1967). The isovist method of landscape survey. Methods of landscape analysis, 10, 9-10. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=%E2%80%9CThe+isovist+method+of+landscape+survey%E2%80%9D&author=C+R+V+Tandy&publication_year=1967&pages=9-10
 • Turner A. (2004), Depthmap 4, in a researcher's handbook. London: Bartlett School of graduate studies, University College London. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/2651/
 • Wiener, J. & Franz, G. (2005), Isovists as a Means to Predict Spatial Experience and Behavior, in C. Freksa, M. Knauff, B. Krieg-Brückner, B. Nebel and T. Barkowsky (eds.), Spa-tial Cognition IV. Reasoning, Action, Interaction, Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg, 3343, 42-57. https://doi.org/10.1007/b106616