ارزیابی الگوهای پایدار رفتاری در مرکز محله سلطان میر احمد کاشان با استفاده از تکنیک تحلیل نحو فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معماری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران

چکیده

در پژوهش حاضر از روش پیاده کردن الگوهای رفتاری روی نقشه، برای بررسی تأثیر محیط طراحی‌شده بر افراد، میزان موفقیت و تأثیر طراحی در هدایت رفتارها و ایجاد بسترهای مناسب برای رفتارهای مختلف استفاده­­شده است. در این مشاهده جمع‌آوری داده‌های مربوط به الگوهای رفتاری تحت سه دسته ضروری، تفریحی و اجتماعی مدنظر بوده است. هدف از انجام این پژوهش، مشاهده مستقیم با حضور در فضا در جهت تکمیل داده‌های جمع‌آوری شده است تا از کارایی لازم در روش‌ها و شیوه‌های آزمون کمی برخوردار باشد. ثبت تکرار مشاهده، یکی از ضرورت‌های مشاهده‌شده را شکل می‌دهد که پایایی آن را ثبت می‌کند. ازآنجایی‌که رفتارهای غیرکلامی مبنای اصلی مشاهده را شکل می‌دهد، از دوربین عکاسی به همراه نقشه مکانی اتفاقات استفاده ‌شده ­است تا علاوه بر ثبت الگوی رفتاری مدنظر، مکان نیز مشخص گردد. در ابتدا بافت موردنظر و ویژگی‌های کلی آن مطرح گردیده و پس از بررسی اجمالی مراکز محلات، مرکز محله سلطان میر احمد جهت مطالعه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌های مطرح در این مقاله، تلفیقی از روش­های نرم‌افزاری به همراه مشاهدات میدانی انتخاب‌ شده­ است. درنهایت با بررسی دقیق موضوع، رابطه رفتار و فضای شهری می‌تواند از طریق موارد مطرح‌شده مورد شناخت در محیط‌های شهری قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط متقابل میان رفتار و محیط، می‌تواند در ارزیابی‌های کیفیت فضا موردتوجه قرار گیرد. تحلیل مشاهدات بصری رفتار کاربران فضا به ارائه الگویی مناسب منجر شده که می‌تواند در ارتقاء کیفیت‌های محیط کالبدی و میزان حضور تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Behavioral Patterns in the Sultan Mir Ahmad Neighborhood-Kashan, Using Space Syntax Analysis Technique

نویسندگان [English]

 • Azam Sadat Razavizadeh 1
 • Ali Ghaffari 2
1 Assistant Professor, Architecture Department, Islamic Azad University, Kashan Branch, Kashan.
2 Professor, Architecture and Urban Planning Department, Shahid Beheshti University, Tehran.
چکیده [English]

In this study, the method of behavioral patterns map is used to investigate the effect of designed environment on individuals, success and impact of design in guiding behavior and providing appropriate opportunities for various behaviors. In this field of study, collected data on behavioral patterns is been considered under three categories; essential, recreational, and social. The purpose of this study is direct observation of presence in space in order to complete the collected data, methods efficiency achievement and techniques ofquantitative tests. Observation repeat records is essential to gain reliability of records. Because nonverbal behavior observation is based on our observation, camera and events location map are used together and behavioral pattern record is specified with location. At first, the target fabric and its general features is considered and then after an overview on neighborhood is centers, center of Sultan Mir Ahmad neighborhood elected to study. To test the hypotheses a combination of software techniques with field observations are selected. Finally through the proposed steps, the relationship between behavior and urban spaces are recognized. The results show that the relationship between behavior and environment may be considered in assessments of space quality. The analysis of visual observations of users behavior in a space led to an appropriate pattern which could be effective on improvement of physical environment quality and the human presence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Patterns
 • Space Syntax
 • Sultan Mir Ahmad Neighborhood
 • Space Users
 • طبیبیان، منوچهر و مهسا شعله. 1389. مدل‌سازی حرکت طبیعی افراد پیاده بر پایه دید ناظر در فضاهای شهری و معماری (جستاری برای تدوین مدل تحلیل ادراک بصری فضایی). دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر 3(4): 1-16.
 • کرمونا، متیو، تیم هیث، تنراک و استیون تیسدل. 1389. مکان‌های عمومی، فضاهای شهری: ابعاد گوناگون طراحی شهری. ترجمه فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی. تهران: دانشگاه هنر.
 • کرمونا، متیو و استیو تیزدل. 1390. خوانش مفاهیم طراحی شهری. ترجمه کامران ذکاوت و فرناز فرشاد. تهران: آذرخش.
 • لاوسون، برایان.1391. زبان فضا. ترجمه. علیرضا عینی فر و فواد کریمیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • مشاورین طرح و منظر. 1384. اسناد بهسازی بافت تاریخی کاشان.
 • Bada, Y., A. Farhi. 2009. Experiencing urban Spaces: Isovists Properties and Spatial Use of Plazas. Courrier Du Savoir 9:101-112.
 • Bahrainy, Hossein. 2008. Analysis of Contemporary Urban Design Theories. 1:From Late 19th Century to 1970's (A.D). Tehran: Tehran University Press.
 • Hillier, Bill. 1996. Space Is The Machine: A Configurational Theory of Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hillier, Bill. 2005. Between Social Physics and Phenomenology: Explorations towards an Urban Synthesis? Proceedings of the 5th Space Syntax Symposium 1: 3-23.
 • Hillier, Bill , Julienne Hanson. 1984. The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hillier, Bill, Alan Penn, Julienne Hanson, Tadeusz Grajewski, Ju Xu. 1992. Natural Movement: or, Configuration and Attraction in Planning B: planning and design 19:29-66.
 • Lynch, Kevin. 1960. The Image of the City. Cambridge: MIT Press.
 • Thiel, Philip. 1961. A Sequence-experience notion for Architectural and Urban Space. Town Planning Review 32: 33-52.
 • Whyte, William H. 1980. Social Life of Small Urban Space. Washington, D.C.: Conservation Foundation.