بررسی وجوه پایداری در سیستم صنعتی سازی ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و مرطوب شهرستان آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 مدرس، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ استاد،گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 مدرس، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ دانشیار،گروه معماری،دانشگاه جندی شاپور، دزفول، ایران.

4 مدرس، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ استادیار،گروه معماری، دانشگاه فرهنگیان،تهران، ایران.

چکیده

یکی از معضلات نظام ساختمان­ سازی در کشور به‌خصوص ساختمان‌های اداری روش ­های طراحی و اجرای آن می ­باشد که این روش­ ها اغلب دارای فن­آوری روز دنیا نبوده و موجب آن گردیده که بیشتر ساختمان­های اداری در کشور با روش­های فعلی پویایی و کارایی لازم را نداشته باشد. کم بودن عمر مفید این ساختمان­ها مخصوصاً در اقلیم گرم و مرطوب که دارای تابش شدید و رطوبت بالایی می ­باشد باعث فرسایش شدید این ساختمان­ها که با مصالح متداول ساخته شده ­اند، می­ شود. صنعتی­ سازی ساختمان بر مبنای وجوه اصلی توسعه پایدار و معیارهای آن­ها به‌عنوان یک مسیر کارآمد جهت کنترل و افزایش کیفیت ساخت این ساختمان­ها است و یکی از برنامه‌های بلندمدت سیاست­گذاران بخش ساخت­و­ساز کشور می­باشد. هدف اصلی این نوشتار بررسی معیارهای پایداری در صنعتی­سازی ساختمان­های اداری در اقلیم گرم و مرطوب شهرستان آبادان می ­باشد. میزان اهمیت و وجوه معنادار مؤلفه­ های اقتصادی و اجتماعی و زیست­ محیطی به‌عنوان سه رکن اصلی پایداری در صنعتی­ سازی ساختمان­های اداری در آبادان به‌عنوان پرسش اصلی این پژوهش مطرح است که توسط جامعه آماری شامل متخصصین صنعت ساخت­و­ساز نظام‌مهندسی سنجش می­شود. روش تحقیق در بخش اول با گردآوری شاخصه­ های اصلی توسعه پایدار فاکتورهایی که ازنظر متخصصین دارای بیشترین اهمیت بودند انتخاب و بر اساس معیارهای ابعاد توسعه پایدار دسته ­بندی و کدگذاری شدند. در بخش دوم با روش پیمایشی و مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت سؤالات پس از تأیید روایی و پایایی آن توسط متخصصین در میان جامعه آماری توزیع شد. آزمون­های آن شامل T تک نمونه‌ای t-test، T زوجی و آزمون K-S در محیط نرم‌افزار SPSS-16.0 انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که اهداف اجتماعی و مؤلفه­ های آن (ایمنی محصول و کارگران و کیفیات محیطی) بالاترین تأثیر و پس‌ازآن اهداف اقتصادی و مؤلفه­ های آن (سرعت ساخت و طول عمر پروژه) را در پایداری صنعت ی­سازی ساختمان‌های اداری دارند و مبین این است که صرف نگاه اقتصادی و فنی توسعه و تحقق صنعتی سازی ساختمان تحقق نمی­ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sustainability criteria in the industrialization system of office buildings in hot and humid climate of Abadan city

نویسندگان [English]

 • Ali Mardani 1
 • Mohsen Vafamehr 2
 • Behzad Vasigh 3
 • Ali Khaki 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran/ lecturer, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran/lecturer, Department of Architecture, Jundy Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. Lecturer, Department of Architecture, University of Farhanghian, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the problems of the construction system in the country, especially the office buildings, is the design and implementation methods in terms of using technology. The low useful life of these buildings, especially in the hot humid climate, which has strong radiation and high humidity, causes severe erosion of these buildings built with common materials. Building industrialization based on sustainable development criteria as an efficient way to control and increase the quality of their construction is one of the long-term plans of the policy makers of the country's construction sector. The main purpose of this paper is to investigate sustainability criteria in the industrialization of office buildings in the hot and humid climate of Abadan city. The importance and significant aspects of the economic, social and environmental components as the three main pillars of sustainability in the industrialization of office buildings in Abadan is raised as the main question of this research, which has been measured by experts of the engineering organization. The research method in the first part was by collecting the main indicators of sustainable development, the factors that were most important according to experts were selected and categorized and coded based on the criteria of sustainable development dimensions. The Likert scale of questions was distributed among the statistical community after confirming its validity and reliability by experts. The tests include single sample T (t-test), paired T and K-S test in "SPSS-16.0" software environment. The findings show that social goals and its components (product and worker safety and environmental quality) have the highest impact in the sustainability of the industrialization of office buildings, followed by economic goals and its components (construction speed and project life span). It shows that development and realization of building industrialization cannot be realized only from the economic and technical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Building Industrialization System
 • Office Buildings
 • Hot and Humid Climate
 • Abadan
 • خضریان، علیرضا، و محمدجواد ثقفی. 1397. برنامه‌های توسعه ملی ایران و بازتاب مؤلفه‌های آن در صنعتی­سازی ساختمان (1368-1396). آمایش محیط. 11 (40): 183-204.
 • عطاییان، مهدی، و فرزانه اسدی.1398. مقایسه تطبیقی روش صنعتی­سازی ساختمان با روش سنتی با تأکید بر زمان، هزینه و کیفیت. نشریه معماری شناسی.2(11).
 • فلاح، محمدحسن. 1384. صنعت ساختمان و توسعه پایدار. صفه، 15(1-2): 64-79. 20.1001.1.1683870.1384.15.2.3.1
 • مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی. 1399. اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
 • وفامهر، محسن.1392. معماری صنعتی ساختمان. تهران: کتاب فکر نو.
 • وفامهر، محسن.1390. تعامل معماری و تکنولوژی. ج 2. تهران: انتشارات رز.
 • هروی، غلامرضا و ماهر لایقه. 1396. بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر 3(49).: 603-618.  DOI:10.22060/ceej.2017.12553.5228
 • Abd Rashid, Siti Nur Atikah, Natasha Khalil, and Mohd Isa Haryati. 2019. Conceptual model of cost-benefit analysis for monetary and non-monetary items in industrialised building system(ibs) project. Journal of Building Performance.10 (2): 85-92.
 • Aris, N.A.M, Fathi, M.S, Harun, A.N, and Mohamed, Z. 2020. High potential of affordable housing supply by usingindustrialised building system in Selangor. 2nd International Conference on Civil & Environmental Engineering. Malaysia,476. DOI: 10.1088/1755-1315/476/1/012002
 • Alzahri. Alzahri , Rosli Mohamad zin, Indra Farni, and Mairizal Bin Zainuddin. 2020. Critical Success Factorson the Implementationof Industrialized Building System in West Sumatra. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Malaysia, 849 (1):012080. DOI:10.1088/1757-899X/849/1/012080
 • Bari, Nor Azmi Ahmad, Nor Ainah Abdullah, Rosnah Mohd. Yusuff, Napsiah Ismail, and Aini Jaapar. 2012. Environmental awareness and benefits of industrialized building systems (IBS). Procedia Social and Behavioral Sciences 50: 392-404. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.08.044
 • Berawi, Mohammed Ali. 2017. Stimulating innovation and creativity: the way forward. International Journal of Technology.8(1):1–4. DOI:10.14716/ijtech.v8i1.7628.
 • CIDB report. 2010. New perspective in industrialization in construction a state of the art report.CIB Publication 329.
 • Chung, LIM PUI. 2006. Implementation strategy for industrialized building system (IBS) [dissertation]. Universiti Teknologi Malaysia: Johor Bharu, Malaysia, 1-126. http://eprints.utm.my/id/eprint/5058/1/LimPuiChungMFKA2006.pdf
 • Cook, B. 2005. An assessment of the potential contribution of prefabrication to improve the quality of housing: a Scottish perspective”. Information Quarterly 7(2): 50-55.
 • Dale, K, and Gibson Burrell. 2007. The spaces of organisation and the organisation of space: power, identity and materiality at work. Work Employment & Society 23(2):389-390. DOI:10.1177/09500170090230021206.
 • Fathi, Mohamad Syazli, Mohammad Abedi, and Abdul Karim Mirasa. 2012. Construction industry experience of industralised building system in Malaysia. International Congress on Civil Engineering (9ICCE), Isfahan.
 • Gibb, Alistair G. F. 1999. Off-site fabrication. Whittles Publishing. Scotland, UK.
 • Hassanain, Mohammad A. 2010. Analysis of factors influencing officeworkplace planning and design in corporate facilities. Journal of Building Appraisal. 6(2): 183–197. ·  DOI:10.1057/JBA.2010.22
 • Hampson, Keith D, and Peter Brandon .2004. Construction 2020: A vision for Australia's property and construction industry. Cooperative Research Centre for Construction Innovation for Icon: Australia.
 • Horn, Jeff, Leonard N Rosenband and Merritt Roe Smith. 2010. Reconceptualizing the industrial revolution. Cambridge MA, London: MIT Press. ISBN: 9780262515627
 • Jaillon, Lara, and C.S. Poon. 2009. Sustainable construction aspects of using prefabrication in dense urban environment. Journal of construction Management and Economics. 26(9): 953-966. DOI:10.1080/01446190802259043
 • Kotlyarov, Anton. 2015. History of the Office. Faculty of Architecture Politecnico di Milano. https://www.politesi.polimi.it
 • Kamar, Kamarul Anuar Mohd, Zuhairi Abd, Mohamed Nor Azhari Azman, and Mohd Sanusi S. Ahamad. 2009. Industrialized Building System (IBS): Revisiting issues of definition and classification. International Journal of Emerging Sciences.1 (2): 120-132. ISSN: 2222-4254
 • Lawson, R. Mark, and Ogden.Ray G. 2010. Sustainability and process benefits of modular construction. 18th CIB World Building Congress May 2010 Salford, United Kingdom,43-56.
 • Labuschagne, Carin, Alan C. Brent, and Ron P. G. van Erck. 2005. Assessing the sustainability performances of industries. Journal of Cleaner Production. 13(4): 373-385.  DOI:10.1016/J.JCLEPRO.2003.10.007
 • Lessing, J. A. Ekholm, L. Stehn. 2005. Industrialized housing –definition and categorization of the concept. 13th International Group for Lean Construction.Australia, Sydney: 474–480.
 • Mohd Nawi, Mohd Nasrun, Alminnourliza Noordin, Norhidayah Tamrin, Faizatul Akmar Abdul Nifa, and Chong Khai Lin. 2019. An ecological study on enhancing the Malaysian construction ecosystem: readiness implementation factors in industrialised building system (IBS) projects. Ekoloji .28(107): 545-552
 • Mansson, Hanna. 2020. The History of the Office: Office Trends through the Centurie. https://hubblehq.com/
 • Mohamed, Mohamed Rizal, Mohammad Fadhil Mohammad, Rohana Mahbub, Mohd Adib Ramli, Khairool Aizat Ahmad Jamal. 2018. The issues and challenges of small and medium-sized contractors in adopting the industrialised building system. International Journal of Engineering & Technology, 7(3.25): 432–436.
 • Marsono, Abdul Kadir, Md. Tap Masine, Ng Soon Ching, and Makhtar, Ahmad Mahir. 2006. Simulation of industrialized building system (IBS) components production. Proceedings of the 6th Asia-Pacific Structural Engineering and Construction Conference (APSEC 2006), Kuala Lumpur, Malaysia.
 • OECD. 2001. The DAC guidelines, strategies for sustainable development. https://www.oecd.org
 • Parid, W. As Stated in Jaafar, S., et al., 2003. Global trends in research, development and construction. Proceeding of The International Conference On Industrilised Building System (IBS 2003). http://www.worldcat.org/
 • Rahim, Asiah Abdul and Sara Latif Qureshi. 2018. A review of Ibs implementation in Malaysia and Singapore Asiah. Journal of the Malaysian Institute of Planners, 16(2): 323–333. DOI: 10.21837/pm.v16i6.486
 • Saleh, Mohamed S, and Chaham Alalouch. 2020. Sustainable construction in oman: the potential role of the industrialized building systems. The Journal of Engineering Research (TJER),17(1):1-10. DOI: 10.24200/tjer.vol17iss1pp1-10
 • Saremi, Ali Akbar. 2011. The status of Iranian Architectur in today’s world. Abadi, 27-28. https://www.mrud.ir
 • Syed Junid, Syed Mansur. 1986 Industrialised building systems. In: Unesco/Feiseap Regional Workshop Towards Industrialisation in the Building Industry. Universiti Pertanian Malaysia
 • Van Meel, Juriaan, Yuri Martens, and Hermen Jan van Ree. 2010. Planning office spaces: A practical guide for managers and designers. Laurence King Publishing.
 • Waskett, Paul. 2001. Current Practice and Potential Uses of Prefabrication. Building Research. Establishment Ltd (BRE): Watford. www.bre.co.uk
 • Yunus Riduan, and Jay Yang. 2011. Sustainability Criteria for Industrialised Building Systems (IBS) in Malaysia. Procedia Engineering 14: 1590-1598. DOI: 10.1016/j.proeng.2011.07.
 • Zhao, Y, B Erwine, P Leonard, B Pease, and A Lee. 2010. Evaluation of Energy Efficiency Measures in Hot and Humid Climates. 17th Symposium for Improving Building Systems in Hot and Humid Climates.Usa. http://a.xueshu.baidu.com
 • Zhang Xiaoling, Martin Skitmore, and Yi Peng. 2014. Exploring the challenges to industrialized residential building in China. Habitat International .41: 176-184. DOI:10.1016/j.habitatint.2013.08.005