سنجش پایداری محله با به‌کارگیری الگوی LEED-ND در راستای کاهش مصرف انرژی (مطالعه موردی: محله فردوسی کرمانشاه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

با افزایش بیش از 2 میلیارد نفری جمعیت جهان به جمعیت حاضر تا سال 2050، انتظار می‌رود مصرف انرژی تشدید شود و استدلال می‌شود که محیط شهری باعث مشکلات زیادی می‌شود که از آن جمله می‌توان به گرمایش جهانی، تخریب ازن، بحران انرژی، ناراحتی حرارتی در فضای باز و داخل ساختمان و همچنین گرمای شهری اشاره کرد. امروزه یکی از چالش‌های فرآوری دولت‌ها در سراسر جهان، شکل‌گیری شهر‌هایی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در این میان برنامه‌ریزی شهری با ایجاد محلات پایدار نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی در شهرها بر عهده ‌دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پایداری در محله فردوسی کرمانشاه بر اساس راهنمای انرژی و محیطی LEED-ND می‌باشد.
در این تحقیق، به دلیل جامعیت، طراحی هدفمند و ارتباط منطقی و عملکردی مباحث مختلف ذکرشده در راهنمای طراحی محیطی و انرژی LEED-ND، این راهنما به‌عنوان روش بررسی محله فردوسی کرمانشاه انتخاب شد. روش‌ اندازه‌گیری و سنجش مباحث مختلف پس از بررسی مبحث‌های مطرح‌شده در گواهینامه مذکور اتخاذ گردید و در‌ ادامه پس از برداشت اطلاعات لازم، اندازه‌گیری و سنجش و ارزیابی، وضعیت محله فردوسی کرمانشاه بر اساس استاندارهای گواهینامه مذکور مشخص گردید. بر اساس برداشت‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته محله فردوسی حداقل امتیاز لازم را در جهت دریافت گواهینامه کسب نکرد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این مسئله حیاتی است که می‌توان با ایجاد قوانینی در برنامه‌ریزی و طراحی محله‌ها در جهت رسیدن به محلات پایدار و کاهش چشمگیر مصرف انرژی گام برداشت. با توجه به مسئله بحران انرژی و اهمیت بالای آن، این تحقیق می‌تواند راهگشایی در جهت تدوین گواهینامه‌ای در این زمینه برای محله‌های ایران باشد. علاوه بر این، تعریف سیستم­ها و معیارهای ارزیابی جوامع شهری درکشورهای درحال‌توسعه هدفی اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the sustainability of neighborhood by applying LEED-ND model In order to reduce energy consumption

نویسندگان [English]

 • Negin Darabi 1
 • Mohammad Masoud 2
 • Seyyed Mehdi Abtahi 3
1 M.Sc., Department of Urban Development, Faculty of Architecture and Urban Development, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Urban Development, Faculty of Architecture and Urban Development, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Road and Transportation, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

More than 2 billion population increase by 2050 leads to intensify the energy consumption, and it is argued that the urban environment is causing many problems, including global warming, ozone depletion, energy crisis, thermal disturbances, and urban heat. Today, one of the challenges facing governments around the world is the formation of cities to optimize energy consumption. Meanwhile, urban planning plays an effective role in reducing energy consumption in cities by creating sustainable neighborhoods. This study aims to investigate the degree of sustainability in the Ferdowsi neighborhood of Kermanshah based on the LEED-ND. In this research, first, the problems of reaching sustainable urban areas and also the problem of high energy consumption are explained, and after studying the most well-known international systems for assessing the sustainability of urban communities, LEED-ND was selected as a guide to measuring the neighborhood's sustainability. The method of measuring different topics was adopted after reviewing the credits expressed in the certificate. Based on the findings and analysis, the Ferdowsi neighborhood did not receive the minimum required points in the certificate. The results show that by making rules in neighborhood planning, we can take a step towards achieving sustainable neighborhoods and significantly reduce energy consumption. Given the issue of the energy crisis and its high importance, this research can be a way to develop a certificate in this field for neighborhoods in Iran. Moreover, the definition of systems and criteria for assessing urban communities in developing countries represents an unavoidable goal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Neighborhoods
 • Energy Efficiency
 • Sustainability Assessment Tools
 • LEED
 • Kermanshah
 • خاتین‌اوغلو, دالغا. 1399. برابری مصرف انرژی ایران و آلمان. 20 خرداد. https://www.dw.com/fa-ir/
 • خانه ملت. 1398. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی. دستیابی در خرداد 30, 1400. https://www.icana.ir/Fa/News/432685
 • سازمان پارک‌ها و مناطق سبز استان کرمانشاه. 1396. آمار پارک‌ها، میادین و فضاهای سبز متفرقه در شش منطقه. دستیابی در2/11/1400. https://park.kermanshah.ir/.
 • سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. 1399. وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. استان شناسی استان کرمانشاه، پایگاه کتاب‌های درسی. 7 04. دستیابی در 17/03/1400. http://chap.sch.ir/books/8183.
 • خاتین‌اوغلو, دالغا. 1399. برابری مصرف انرژی ایران و آلمان. 20 خرداد. https://www.dw.com/fa-ir/
 • خانه ملت. 1398. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی. دستیابی در خرداد 30, 1400. https://www.icana.ir/Fa/News/432685
 • سازمان پارک‌ها و مناطق سبز استان کرمانشاه. 1396. آمار پارک‌ها، میادین و فضاهای سبز متفرقه در شش منطقه. دستیابی در2/11/1400. https://park.kermanshah.ir/.
 • سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. 1399. وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. استان شناسی استان کرمانشاه، پایگاه کتاب‌های درسی. 7 04. دستیابی در 17/03/1400. http://chap.sch.ir/books/8183.
 • Access to recreation facilities. 9 6.2019. Accessed Augest 10, 2021. https://www.usgbc.org
 • Berardi, Umberto. 2013. Sustainability assessment of urban communities through rating systems. Environment, Development and Sustainability 15 (6): pages1573–1591. DOI:10.1007/s10668-013-9462-0.
 • BREEM. 2019. Implementing Active Design Principles in Community Planning Using BREEAM. Building Research Establishment Ltd. 09 30. Accessed MARCH 18, 2021. https://www.breeam.com
 • Buchholz, Katharina. 2021. How has the world's urban population changed from 1950 to today? March 21. https://www.weforum.org
 • CASBEE. 2019. CASBEE brochure.. 9 30. Accessed June 2, 2021. https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/document/CASBEE_brochure_2016.pdf.
 • CASBEE for Urban Development. Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) and Institute for Building Environment and Energy Conservation(IBEC).2014. Accessed January 12, 2021. https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm.
 • Chester, Mikhail, Arpad Horvath1, and Samer Madanat. 2010. Parking infrastructure: energy, emissions, and automobile life-cycle environmental accounting. Environmental research 3. DOI:10.1088/1748-9326/5/3/034001
 • CNU. 2015. LEED for Neighborhood Development. 06 03. Accessed Jun 11, 2021. https://www.cnu.org/our-projects/leed-neighborhood-development.
 • Community outreach and involvement.2019. Accessed Augest 16, 2021. https://www.usgbc.org
 • Compact development. 2021. U.S. Green Building Council. Accessed July 22, 2021. https://www.usgbc.org
 • Department of Administrative Services’ Office of Communications. 2017. Accessibility Concerns in Type A & Type B Dwelling Units. USA: Office of Education and Data Management.
 • Diverse uses . 2021. U.S. Green Building Council. Accessed July 24, 2021. https://www.usgbc.org/credits/lt32.
 • Diversity of uses. 2019. U.S Green Building Council. 2019. Accessed June 3, 2021. https://www.usgbc.org
 • EIA. 2016. International energy outlook 2016 with projections to 2040. Washington, DC (United States): USDOE Energy Information Administration (EIA).
 • Hopwood, Bill, Mary Mellor, and Geoff O'Brien. 2005. Sustainable development: Mapping different approaches. Sustainable development 13(1): 38-52. DOI:10.1002/sd.244
 • LEED certification for neighborhood development. 2020. U.S. Green Building Council. Accessed Jun 11, 2021. https://www.usgbc.orgt.
 • Li, Feng, Xusheng Liu,Dan Hu, and Rusong Wang. 2009. Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for China's Jining City. Landscape and Urban Planning 90 (3): 134-142. DOI:10.1016/j.landurbplan.2008.10.022.
 • Local food production. 2019.  Accessed Augest 17, 2021. https://www.usgbc.org
 • Mixed-income diverse communities. 2021. U.S. Green Building Council. Accessed Aug 2, 2021. https://www.usgbc.org.
 • Mukoko, Samba. 1996. On sustainable urban development in sub-Saharan Africa. Cities 13 (4): 265-271.DOI:10.1016/0264-2751(96)00015-7
 • Neighborhood schools. 2021. Accessed Augest 18, 2021. https://www.usgbc.org
 • Peng, Tao, and Hongwei Deng. 2021. Research on the sustainable development process of low-carbon pilot cities: The case study of Guiyang, a low-carbon pilot city in south-west China. Environment, Development and Sustainability. Environ Dev Sustain 2382–2403. DOI:10.1007/s10668-020-00679-0
 • Reduced parking footprint. 2019. U.S Green Building Council. Accessed July 17, 2021. https://www.usgbc.org
 • Repettia, Alexandre, and  Gilles Desthieux. 2006. A Relational Indicatorset Model for urban land-use planning and management: Methodological approach and application in two case studies. Landscape and Urban Planning 77 (1-2): 196-215. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2005.02.006Get rights and content
 • Scherbov, Sergei, Warren C. Sanderson, Stefanie Andruchowitz. 2020. Aging Demographic Data Sheet 2020. IASA.
 • United Nation, Department of Economic and Social Affairs. 2020. United Nations. 07 10. Accessed march 2021, 12. https://sdgs.un.org/goals.
 • Smart location. 2021. U.S. Green Building Council. Accessed July 20, 2021.
 • Street network. 2016. Accessed Augest 1, 2021. https://www.usgbc.org
 • Tree-lined and shaded streets. 2021. Accessed Augest 17, 2021. https://www.usgbc.org
 • Transit facilities.2021. Accessed Augest 2, 2021. https://www.usgbc.org
 • Transportation demand management. 2019. Accessed Augest 5, 2021. https://www.usgbc.org
 • USGB. 2021. Access to civic and public space. 9 6. Accessed Augest 5, 2021. https://www.usgbc.org
 • Visitability and universal design. 2013. Accessed Aug 11, 2021. https://www.usgbc.org
 • Walkable Street. 2021. U.S. Green Building Council. Accessed July 21, 2021. https://www.usgbc.org
 • .Zinatizadeh, Somayeh, Aeizh Azmi, Seyed Masoud Monavari, Soheil Sobhanardakani 2017. Evaluation and prediction of sustainability of urban areas: A case study. Cities 2. DOI: 10.1016/j.cities.2017.03.002.