ارائه مدلی برای تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس داده‌های کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله مدلی برای تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه ­ای در کشور ایران ارائه شده است. برای ارائه مدل ابتدا نظریه زیست‌محیطی کوزنتس مورد آزمون قرار گرفته است. این نظریه رابطه‌ای U شکل معکوس بین تخریب محیط‌زیست و پیشرفت اقتصادی را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین با در نظر گرفتن میزان انتشار گازهای گلخانه ­ای به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست، ارتباط آن با سرانه تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص پیشرفت اقتصادی بررسی شده است. همچنین، متغیرهای تأثیرگذار دیگری همچون درصد زمین­ های قابل‌کشت، سهم سوخت­ های فسیلی از کل انرژی مصرفی، سرانه مصرف برق، سرانه مصرف انرژی، رشد جمعیت، میزان شهرنشینی و سهم تجارت کالا از تولید ناخالص داخلی وارد مدل شده‌اند. پس از شناسایی متغیرهای مدل پیشنهادی، پارامترهای آن با استفاده از روش حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج حاکی از تأیید نظریه کوزنتس و تأثیر معنادار مثبت متغیر سرانه مصرف برق و تأثیر معنادار منفی متغیرهای رشد جمعیت، میزان شهرنشینی و سهم تجارت کالا از تولید ناخالص داخلی روی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Estimating the Rate of Greenhouse Gases Emission due to the Data of Iran Country

نویسندگان [English]

 • Komeil Zamanloo 1
 • Ali Mohammad Kimiagari 2
 • Mahnaz Ebrahimi Sadr Abadi 3
1 Ph.D., Department of System Management and Productivity, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of System Management and Productivity, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
3 M.Sc., Department of System Management and Productivity, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, a model is presented to estimate greenhouse gases emission in Iran. At first, the Environmental Kuznets Curve (EKS) hypothesis was tested. This hypothesis suggests an inversed U-shaped relation between environment deterioration and economic growth. Therefore, considering total greenhouse gases emission as environment deterioration index, its relation with per capita GDP is examined. Other affecting variables such as arable lands percentage, fossil fuels consumption percentage, electricity consumption per capita, energy use per capita, population growth, urban population percentage, and merchandise trade as percent of GDP also were considered. Parameters then were estimated using the Ordinary Least Square (OLS) method. Based on the results, EKC hypothesis was approved and significant difference were observed between and affection of electricity consumption, population growth, urban population percentage, and merchandise trade as percent of GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Environmental Kuznets Hypothesis
 • Greenhouse Gases
 • Ordinary Least Square Method
 • ‎امامی میبدی، علی، مرتضی ‏خورسندی و بهنام مرشدی. 1394. ‏بررسی عوامل موثر بر تخریب ‏محیط زیست با استفاده از شاخص ‏آلودگی آب: مطالعه موردی ‏ایران. مجله مطالعات اقتصادی ‏کاربردی ایران 4(13): 69-84.‏
 • تمیزی، علیرضا. 1394. عوامل ‏موثر بر انتشار گاز دی اکسید ‏کربن در کشورهای در حال توسعه ‏با استفاده از رویکرد ‏اقتصادسنجی بیزینی. نظریه های ‏کاربردی اقتصاد 2(4): 145-‏‏168.‏
 • مبارک، اصغر، و نویده محمدلو. ‏‏1388. بررسی اثر آزادسازی ‏تجاری بر انتشار گازهای ‏گلخانه ای (فرضیه های پناهگاه ‏های آلودگی و منحنی زیست ‏محیطی کوزنتس). مجله برنامه و ‏بودجه 108: 31-58. ‏
 • میرزایی، عباس، حامد ‏دهقانپور، محمد بخشوده، و سیامک ‏جمشیدی. 1395. عوامل موثر بر ‏تخریب زیست محیطی کشورهای منا ‏‏(متغیرهای ابزاری داده های ‏ترکیبی). اقتصاد محیط زیست و ‏منابع طبیعی 1(1): 95-110.‏
 • نصرنیا، فاطمه، و عبدالکریم ‏اسماعیلی. 1388. عوامل اقصادی‎ ‎‏-‏‎ ‎اجتماعی موثر بر جنگل زدایی ‏کشوهای منتخب: کاربرد نظریه ‏زیست محیطی کوزنتس. مجله علوم ‏و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ‏‏13(48): 367-374.‏
 • نظری، روح اله، محمدحسین مهدوی ‏عادلی، و یداله دادگر. 1394. ‏بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی ‏محیط زیست در ایران طی دوره ‏‏1392-1353. فصلنامه علمی‎ ‎‏-‏‎ ‎پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه ‏اقتصادی 6(21): 60-47.‏
 • پایگاه داده بانک جهانی ‏‏(بخش مربوط به کشور ایران) ‏https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-‎‏ ‏rep view-chart
 • Al-Mulali, Usama‏.‏‎, Behnaz Saboori, and Ilhan ‎Ozturk. 2015. Investigating the environmental ‎Kuznets curve hypothesis in Vietnam. Energy ‎Policy 76: 123-131.‎
 • Apergis, Nicholas., and Ilhan Ozturk. 2015. ‎Testing environmental Kuznets curve hypothesis in ‎Asian countries. Ecological Indicators 52: 16-22.‎
 • Brooks, Chris. 2014. Introductory econometrics ‎for finance, Cambridge university press.‎
 • Dinda, Soumyananda. 2004. Environmental Kuznets ‎curve hypothesis: a survey. Ecological economics 49(4): 431-‎‎455.‎
 • Farhani, Sahbi., Sana Mrizak, Anissa Chaibi, and ‎Christophe Rault. 2014. The environmental ‎Kuznets curve and sustainability: A panel data ‎analysis. Energy Policy 71: 189-198.‎
 • Gauss, Carl Friedrich. 1809. Theoria motus ‎corporum coelestium in sectionibus conicis solem ‎ambientium auctore Carolo Friderico Gauss, ‎sumtibus Frid. Perthes et IH Besser.‎
 • Grossman, Gene M., and Alan B. Krueger. 1991. ‎Environmental impacts of a North American free ‎trade agreement, National Bureau of Economic ‎Research.‎
 • Gujarati, Damodar N. 2009. Basic econometrics, ‎Tata McGraw-Hill Education.‎
 • Hofmann, David J., James H Butler, Edward J ‎Dlugokencky, James W Elkins, Kenneth Masarie, ‎Stephen A Montzka, and Pieter Tans. 2006. The ‎role of carbon dioxide in climate forcing from 1979 ‎to 2004: introduction of the Annual Greenhouse ‎Gas Index. Tellus B 58(5): 614-619.‎
 • Jebli, Mehdi Ben., and Slim Ben Youssef. 2015. ‎The environmental Kuznets curve, economic ‎growth, renewable and non-renewable energy, and ‎trade in Tunisia. Renewable and Sustainable ‎Energy Reviews 47: 173-185.‎
 • Jebli, Mehdi Ben., Slim Ben Youssef, and Ilhan ‎Ozturk. 2016. Testing environmental Kuznets curve ‎hypothesis: The role of renewable and non-‎renewable energy consumption and trade in OECD ‎countries. Ecological Indicators 60: 824-831.‎
 • Kaika, Dimitra., and Efthimios Zervas. 2013. The ‎Environmental Kuznets Curve (EKC) theory—Part ‎A: Concept, causes and the CO2 emissions case. ‎Energy Policy 62: 1392-1402.‎
 • Kuznets, Simon. 1955. Economic growth and ‎income inequality. The American economic review ‎‎45(1): 1-28.‎
 • Lau, Lin-Sea., Chee-Keong Choong, and Yoke-‎Kee Eng. 2014. Investigation of the environmental ‎Kuznets curve for carbon emissions in Malaysia: do ‎foreign direct investment and trade matter? Energy ‎Policy 68: 490-497.‎
 • Legendre, Adrien Marie. 1805. Nouvelles ‎méthodes pour la détermination des orbites des ‎comètes, F. Didot.‎
 • López-Menéndez., Ana Jesús, Rigoberto Pérez, ‎and Blanca Moreno. 2014. Environmental costs ‎and renewable energy: Re-visiting the ‎Environmental Kuznets Curve. Journal of ‎environmental management 145: 368-373.‎
 • Salvatore, Dominick. 1982. Theory and Problems ‎of Statistics and Econometrics, Mcgraw-Hill.‎
 • Shahbaz, Muhammad., Naceur Khraief, Gazi ‎Salah Uddin, and Ilhan Ozturk. 2014. ‎Environmental Kuznets curve in an open economy: ‎A bounds testing and causality analysis for Tunisia. ‎Renewable and Sustainable Energy Reviews 34: ‎‎325-336.‎
 • Zaman, Khalid., Muhammad Shahbaz, ‎Nanthakumar Loganathan, and Syed Ali Raza. ‎‎2016. Tourism development, energy consumption ‎and Environmental Kuznets Curve: Trivariate ‎analysis in the panel of developed and developing ‎countries. Tourism Management 54: 275-283.‎
 • Zhang, Junze., Mengting Luo, and Shixiong Cao. ‎‎2017. How deep is China’s environmental Kuznets ‎curve? An analysis based on ecological restoration ‎under the Grain for Green program. Land Use ‎Policy.‎