مناسب‌سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (موردمطالعه: محدوده هزارجریب و تخت فولاد منطقه 6 اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه شهرسازی، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران.

چکیده

فضاهای شهری بخش عمده‌ای از زندگی روزمره شهروندان را به خود اختصاص می‌دهند. تجارب طراحی و برنامه‌ریزی فضاهای شهری نشان داده است که این فضاها در پاسخگویی به نیاز کودکان، به‌عنوان حساس‌ترین و مهم‌ترین قشر جامعه، ناکارآمد بوده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر بر اساس خواست و نیاز بزرگ‌سالان انجام می‌گیرد. هرچند در سال‌های اخیر توجه به کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف موردتوجه قرارگرفته ولی اقدامات کالبدی و محیطی مناسبی اتخاذ نشده است. با این‌ وجود با پررنگ‌تر شدن مباحث حقوق شهروندی، توجه به تمام اقشار جامعه به‌خصوص کودکان به‌عنوان یک شهروند، بیشتر موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرارگرفته است. شهر دوستدار کودک علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، امکان مشارکت و اظهارنظر را برای کودکان محقق می‌سازد. در همین راستا پژوهش حاضر به‌منظور شناخت و بررسی اصول و معیارهای شهر دوستدار کودک و میزان رعایت این اصول در دو محدوده هزارجریب و تخت فولاد اصفهان انجام‌گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، بررسی‌های میدانی و مصاحبه است و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و Arc GIS بهره گرفته ­شد. در این پژوهش ابتدا در قالب مبانی نظری به شناخت نیازهای کودکان و اصول مطرح‌شده توسط اندیشمندان مختلف درباره شهر دوستدار کودک پرداخته شد. سپس با توجه به مطالعات انجام‌گرفته و امکانات و اطلاعات در دسترس، پنج شاخص ایمنی و امنیت، دسترسی، اوقات فراغت، مشارکت و سلامت محیط برای سنجش میزان کودک مداری محدوده‌های موردمطالعه انتخاب شد و ارزیابی هر شاخص با توجه به اطلاعات موجود از طریق پرسشنامه، بررسی‌های میدانی، مصاحبه و تحلیل اطلاعات در GIS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که امتیاز شاخص‌های شهر دوستدار کودک به‌غیراز مشارکت کودکان که دارای وضعیت بسیار نامناسبی می‌باشد، از مقدار متوسطی برخوردار است و درمجموع امتیاز هر دو محدوده، با برتری ناچیز محدوده هزارجریب نسبت به محدوده تخت فولاد، نزدیک به هم است و نسبتاً دوستدار کودک می‌باشند. در پایان نیز با توجه به مصاحبه‌ها و نیازسنجی‌های انجام‌شده، راهبردها و سیاست‌هایی جهت دستیابی به رفاه کودکان و شهر دوستدار کودک ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Spaces Preparing for Children Based on Child-Friendly City Principles (Case Study: Hezar Jerib District and Takhte Foulad,Esfahan)

نویسندگان [English]

 • Milad Asadi 1
 • Mahin Nastaran 2
1 M.A., Department of Urban Planning, Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Urban areas allocated the major part of the daily lives of citizens. Planning and design experiences of urban spaces has shown that these spaces in responding to the needs of children, as the most sensitive and important class of society, were ineffective, and most of urban plannings are done based on adults’ wishes and needs. However, in recent years, attention to kids in various aspects has been considered, but it has not led to suitable physical and environmental proceedings. Nevertheless, with increasing the importance of citizenship rights issues, attention to all segments of society especially children as citizens have been more considered by planners and city managers. Child-Friendly City provides possibility of participation in urban decision-making process and viewpoint expression for all children. In this regard, current study is fulfilled in order to recognize and evaluate principles and criteria of Child-Friendly Cities and realization assessment of these points in Hezar Jerib and Takhte Foulad district of Esfahan. This research is done by descriptive-analysis methodology based on library studies and documents, field surveys and interviews, also data analysis are accomplished by SPSS and Arc GIS software. In this study, children’s needs have been recognized by derived literature review from theorists’ different viewpoints and principals have been considered in some Child-Friendly Cities. Safety and security, accessibility, recreation, participation and environmental health are five main indicators which are considered in two mentioned districts and are evaluated via questionnaires, surveys, interviews and data analysis by GIS software. Research findings illustrate that the score of Child-Friendly Cities indicators, except of children participation that had not good status, have moderate amount. At the end, according to conducted interviews and needs assessment, strategies and policies to achieve the children welfare and Child-Friendly Cities are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • Urban Spaces
 • Child-Friendly Cities
 • Citizenship Rights
 • رفیعیان، مجتبی، و زهرا خدایی. 1388. بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری. نشریه راهبرد 18(53): 227-248.
 • زیاری، کرامت اله. 1392. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات دانشگاه تهران.
 • سازمان ملل متحد. 2006. گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل متحد برای مطالعه درزمینه‌ی خشونت علیه کودکان.
 • عیوضی، محمد رحیم، و سید حسام‌الدین باب گوره. 1391. تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی. فصلنامه سیاست 42(3):  187-205.
 • غفاری، علی، محمود قلعه‌نویی، و خشایار عمادی. 1393. شهر دوستدار کودک؛ ارزیابی و مقایسه چگونگی پاسخگویی به اصول شهر دوستدار کودک در بافت‌های جدید و سنتی ایران (مطالعه موردی: شهرک سپاهان شهر و محله جویباره اصفهان). نشریه هویت شهر 8 (18): 27-38.
 • غیاثوند کربلایی حسینی، ابوالفضل، و جمال‌الدین سهیلی. 1392. بررسی ویژگی‌های شهر دوست‌داشتنی از نگاه کودکان. مطالعات شهری 3(9): 59-68.
 • کاشانی جو، خشایار. 1389. بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. نشریه هویت شهر 4(6): 95-106.
 • کیانی، اکبر، و علی اسماعیل­زاده کواکی.1391. تحلیل و برنامه‌ریزی «شهر دوستدار کودک»(CFC) از دیدگاه کودکان
  (مطالعه موردی: قوچان). فصلنامه باغ نظر 9 (20): 51-62.
 • محسنی، رضا علی. 1389. ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه‌کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی. فصلنامه مطالعات سیاسی 3 (10):117-144.
 • منشور حقوق شهروندی. معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1392.
 • Broberg, A., M. Kyttä, and N. Fagerho. 2013. Child-friendly urban structures: Bullerby revisited.Journal of Environmental Psychology 35: 110-120.
 • Chawla, Louise. 1997. Growing up in cities: a report on research under way. Environment and Urbanization 9(2):247-251.
 • Coulton, Claudia. J., and Jill. E. Korbin. 2007. Indicators of child well-being through a neighborhood lens. Soc Indic Res 349-361.
 • Ghanbari-Azarneir, Sharareh,  Sara Anbari, Seyed Bagher Hosseini, and Seyed Abbas Yazdanfar. 2015. Identification of Child-Friendly Environments in Poor Neighborhoods.  Procedia - Social and Behavioral Science 201: 19-29.
 • kytta, m. 2002. Affordances of Children’s Environments in The Context of Cities, Small Towns, Suburbs and Rural Villages in Finland And Belarus. Journal of Environmental Psychology 22:109-123.
 • Rakhimova, Nelya. 2011. Child-Friendly Cities and Neighborhoods: An Evaluation Framework for Planners. Arizona State University.
 • UNICEF. 2004. Building Child Friendly Cities A Framework For Action.
 • Woolcock, Geoffrey, and Brendan Gleeson. 2007. Child-Friendly Cities: Critically Exploring the Evidence Base of a Resurgent Agenda, State of Australian Cities Conference. Adelaide: University of South Australia.