بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان ها با مطالعه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری، گروه اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

دیپلماسی شهری امروزه به‌عنوان ابزاری کارآمد در جهت نیل به اهداف شهرها و کلان‌شهرها است. دیپلماسی شهری را می‌توان درواقع تلاشی هدفمند در فضای جریان‌ها دانست که اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دنبال می‌کند و در راستای دستیابی به توسعه ملی هدایت می‌گردد. بر این اساس در این مقاله دیپلماسی شهری در فضای جریان‌ها با تأکید بر شهر تهران به‌عنوان مرکز تحولات ملی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مکانیزم تعامل درونی و برون‌مرزی در چارچوب دیپلماسی شهری چگونه بر دستیابی به توسعه در سطح ملی (تهران به‌عنوان مرکز ثقل سطح کلی) مؤثر است؟ روش مطالعه مقاله توصیفی- تحلیلی است. ازآنجایی‌که هدف این تحقیق به نحوی کشف روابط دیپلماسی و فضای جریان‌ها است لذا در دسته‌بندی تحقیقات اکتشافی نیز قرار می­گیرد. از جنبه پارادایمی نیز تحقیق حاضر در پرتو پارادایم تحقیق کیفی و گردآوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها محقق شده است. بر مبنای بررسی­های انجام‌شده می‌توان گفت شهرها نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی ملی بازی می‌کنند. این مهم در سایه بهره‌گیری صحیح از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود و در مواردی ظرفیت‌سازی صورت می‌پذیرد. امروزه جذب سرمایه‌های خارجی و حضور فعال نیروهای خارجی برای شکوفایی اقتصاد شهر به‌عنوان ابزاری مهم جهت دستیابی به اقتصاد شهری پایدار و پویا می‌باشد. در این میان شهر تهران و نیز سایر کلان‌شهرهای کشور به‌واسطه تمرکز زیرساخت‌ها و امکانات مهم سیاسی و اقتصادی می‌توانند نقش فعالی را در این عرصه بازی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Diplomacy and Development in the Space of Flows by Study on Tehran City

نویسندگان [English]

 • Amin Faraji 1
 • Hamidreza Babaei 2
 • Asadolah Rashedi 3
1 Assistant Professor, Management and Accounting Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Institute of Culture, Art and Architecture, Academic center for Education, Culture and Research, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Department of Political Study, Law and Politics, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Urban diplomacy is a targeted effort in the flows space which follows the various economic, social, cultural and political goals and a guidance in direction of national development achievement. According to this, the article has analyzed the urban diplomacy in the flows space with emphasis on the Tehran City as national evolution center. The main question of this paper is whether urban diplomacy can be a tool for national development. Study method of the article is descriptive- analytic. According to paper purpose which is finding the diplomacy and flows relation, it stands in discovery research categories. In paradigm aspect, this research has been done in qualitative research paradigm and gathering and data analysis. Numerous Investigations show that cities have important roles in national development and economic growth. This mater has been done under correct usage of existing capacities and creating capacities in some cases. Today attraction of external funds and active presence of external powers for city economic flourishing is as important tool to achieve dynamic and sustainable urban economic. Tehran and also other metropolises of our country can play determinant role in these flows because of infrastructure and major economic and political facilities centralization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Diplomacy
 • Flow Space
 • National Development
 • Tehran Metropolis
 • بصیرت، میثم و سید مصطفی جلیلی.1393. تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های توسعه دیپلماسی شهری در کلان‌شهر تهران، نشریه هنرهای زیبای - معماری و شهرسازی ۱۹ (۳):66-53.
 • ظریف، محمدجعفر، و  محمدکاظم سجادپور. 1387. دیپلماسی چندجانبه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی وزارت امور خارجه.
 • قورچی، مرتضی، و محمد امانی. 1388. دیپلماسی شهری در فرایند جهانی‌شدن. مجله دانش شهر(مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران) 7 :1-44.
 • مرکز آمار ایران. 1390. سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 • مرکز پژوهش‌های مجلس. 1387. گروه پژوهشی زیربنایی.
 • موسوی شفائی، مسعود. 1389. دیپلماسی شهری (ابزاری برای توسعه ملی در عصر فضای جریان‌ها)، نشریه دانش شهر 18: 1-35.
 • نجات حسینی، سید محمود. 1390. سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا تجربه)، نشریه جامعه‌شناسی تاریخی 3(2):117-143.
 • وزارت اقتصاد و امور دارایی. 1385 .گزارش تولید ناخالص داخلی، جلد دوم.
 • Acuto, Michele. 2013. Global Cities, Governance and Diplomay: the Urban Link. Routledge,.
 • Bush, Kenneth. 2004. Building Capacity for Peace and Unity, The Role of Local Governments in Peace building, publication of the Federation of Canadian Municipalities, Ottawa, Canada.
 • Beall, Joe., and David Adam. 2017. cities, prosperity and influence, The role of city diplomacy in shaping soft power in the 21st century, British Council:3-28.
 • Communication and Local Governments. 2006. Olympic opportunities. at http://communities.gov.uk. February 2007.
 • Daroudi, Mohammad Reza., and Nastaran Piemani. 2013. Assessing Urban Diplomacy Approach on Foreign Investors in Tehran Using Network Analysis Process - SWOT Analysis Middle-East Journal of Scientific Research 15 (5): 715-722.
 • Glocal Forum. 2003. Glocalization, Research Study and Policy Recommendations. edited by CERFE in cooperation with the Glocal Forum and the Think Thank on Glocalization.
 • Gross, Leo. 1948. The Peace of Westphalia, 1648–1948. American Journal of International Law. 42 (1): 20–41 [p. 25]. doi:10.2307/2193560
 • Hawksworth, John., Thomas Hoehn, and Meirion Gyles.2007. Price water house coopers UK Economic outlook. March 2007, at http://www.pwc.com/uk/.
 • Hewitt, Ted. 1999. Cities working to improve urban services in developing areas: The Toronto-Sao Paulo Example, Studies in Comparative international Development 34 (1): 27-44.
 • ICCA. 2015. ICCA Statistics Report Public Abstract., www.iccaworld.org.
 • IESE. 2015. Cities in motion index. University of Navarra, Center for globalization and strategy.
 • JLL Cities Research Center. 2015a. Globalisation and Competition: The New World of Cities. http://www.jll.com/cities-research.
 • JLL Cities Research Center. 2015b. The Business of Cities 2015. http://www.jll.com/cities-research.
 • Mumford, Lewis. 1937. ‘What is a City?’ Architectural Record, reprinted in Richard Le Gates and Frederic Stout (Eds) The City Reader. 3rd edition. London: Routledge: 34.
 • Overman, Henry G., and Anthony J. Venables .2010. ‘Evolving City Systems’. Edit by in Jo Beall, Basudeb Guha-Khasnobis and Ravi Kanbur (eds) Urbanization and Development, Multidisciplinary Perspectives. Oxford: Oxford University Press: 103-123.
 • Pluijm, Rogier van der, and Jan Melissen. 2007. City diplomacy: the expanding role of cities in international politics. Netherland Institute of International Relations Clingendael, Clingendael diplomacy papers 10:1-45.
 • Sadeghi shahedani, Mehdi and Amin Faraji Mollaie. 2014. The role of urban diplomacy in attracting tourists, Journal of Urban Economics:17.
 • Shoval, Noam .2002. A new phase in the competition for the olympic gold: the London and New York bids for the 2012 games, Journal of urban studies 24(5): 583-599.
 • Sizoo, Alexandra. 2007. concept paper on city diplomacy, uclg city Diplomacy Committee.
 • Taylor, Peter J. 2004. World city networks: A Global urban Analysis. Routledge Publishers.
 • Taylor, Peter J. 2001. A New Mapping of the World for the New Millennium .The Geographical Journal: 167.
 • Taylor, Peter J. 2000. World Cities and Territorial States under Conditions of Contemporary Globalization. Political Geography 52(2):157-162.
 • United Cities and Local Government(UCLG).2005. Kofi Anan Recognizes Role of Local Governments in International Development, at http://www.cities-localgovernments.org,. February 2007.