دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1401، صفحه 1-105 
تحلیل پراکنش مکانی آلاینده‌های هوا در مرکز شهر (منطقه 8) تبریز و ارتباط آن با محیط انسان‌ساخت

صفحه 69-83

آیدا ملکی؛ پریسا قبادی؛ داوود کاه‌فروشان؛ محمدحسن سربازان؛ حمید منصوری