دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی ترجیحات ویژگی‌های فضایی در خانه‌های آپارتمانی شهر بندرعباس با تأکید بر تجربه زیسته ساکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/usd.2023.708021

مهدی اصغرخواه فرخانی؛ بهرام شاهدی؛ محسن افشاری؛ سیده پوراندخت سعادتی


مقایسة تطبیقی اصول سازمان‌دهی کالبد فضایی تیمچه‌های بازار تاریخی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/usd.2023.708022

سمیه پهلوان؛ حسین سلطان زاده


سنجش مؤلفه‌های بر سازنده‌ی حس‌مکان در بافت‌های تاریخی؛ مروری بر محله بازار کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/usd.2023.708750

مجتبی لرزنگنه؛ محمد مسعود؛ آرزو جمشیدی شیخی آبادی


بازشناسی مدل مفهومی بازآفرینی هسته مرکزی شهرها مبتنی بر فرهنگ جامعه محلی با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/usd.2023.709138

مریم همتیان دهکردی؛ افسون مهدوی؛ محمدرضا ایروانی


کشف ساختار دانش در داده کاوی شهری با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22034/usd.2023.2011647.1130

عنایت اله محقق نسب؛ محمود محمدی


سنجش تحقق سازه توقع از کاربست فناوری خدمات شهرسازی از دیدگاه مدیران شهرداری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/usd.2024.2014309.1153

شریفه سرگلزایی؛ محمود محمدی


ارتقاء الگوی سنجش کیفیت زندگی برپایه ظرفیت های رودخانه شهری (نمونه موردی: رودخانه زاینده رود و شهراصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/usd.2024.2008549.1096

نرگس سلطانی؛ پروین پرتوی؛ داریوش مرادی چادگانی