کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تحلیل ابعاد اقتصادی – اجتماعی توسعه پایدار مبتنی بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: شهر زابل)

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1401، صفحه 85-105

10.22034/usd.2022.696895

الهه نکوئی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


تعیین اولویت‌های توسعه ی درون‌زا در شهر گرگان با استفاده از اصول رشد هوشمند

دوره 2، شماره 4، آبان 1400، صفحه 83-92

جمیله توکلی نیا؛ مجتبی برغمدی؛ مظاهر طیبی؛ محمود ستایش مهر