کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
ارائه راهبردهای بازآفرینی رویدادمدار در بافت‌های فرسوده شهری(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر سنندج)

دوره 4، شماره 11، مرداد 1402، صفحه 51-70

10.22034/usd.2023.706525

محمد رسولی؛ حسن حاجی‌زاده اناری؛ شراره سعید پور؛ محمدمهدی هوشنگ؛ شادی قبادی


معماری احیاکننده در ارتقای کیفیت مسکن و بافت فرسوده در ایران

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 93-112

10.22034/usd.2023.704580

امیرپژمان درویش؛ بهروز منصوری؛ مهرداد جاویدی نژاد