نویسنده = زهره سرلکی
ارزیابی تاب‌آوری اقلیمی در بعد کالبدی(مطالعه موردی: محله نقش‌جهان، اصفهان، ایران)

دوره 2، شماره 5، دی 1400، صفحه 53-63

10.22034/usd.2021.696818

الهام قاسمی؛ مهدی سلیمانی؛ محمد جزینی؛ زهره سرلکی؛ امیرمهدی حاجیان